'
;

Sınır Ötesi İnsani Faaliyetler

UNHCR, 2165 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının kabul edilmesinin ardından Temmuz 2014’te Türkiye’nin güneyinde sınır ötesi faaliyetlerini başlatmıştır.

UNHCR, 2019 yılında, sınır ötesi insani faaliyetleri kapsamında, uluslararası ve ulusal STK’lardan oluşan altı kuruluşla birlikte, Suriye’nin kuzeybatısında kendi ülkeleri içinde yerinden edilmiş ve insani yardım ihtiyacında bulunan hassas durumdaki insana hayat kurarıcı yardım sağlamaktadır. Temel yardım malzemelerinin sağlanması, koruma risklerinin değerlendirilmesi, koruma hizmetleri verilmesi, yerel insani yardım aktörlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyon çabalarının desteklenmesi faaliyetler arasındadır.

Ayrıca UNHCR, Koruma, Barınma/Gıda Dışı İhtiyaçlar (GDİ) ve Kamp Koordinasyonu ve Kamp Yönetimi (CCCM) Kümelerini yönetmektedir. Bütün kümeler Suriye’nin kuzeybatısında bulunan çatışma bölgelerindeki insani gelişmeleri yakından takip etmekte ve acil durum hazırlık planlarına buna uygun olarak katkıda bulunmaktadır.

Koruma Kümesi (UNHCR ve IRC tarafından ortak yönetilen) 56 aktif üyeyi bir araya getirmektedir. Çocuk Koruma (UNICEF ve World Vision ortak liderliğinde), Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (UNFPA ve Global Communities tarafından ortak yönetilen) ve Mine Action (UNMAS liderliğinde) olmak üzere üç alt küme mevcuttur. Ayrıca Koruma İzleme Görev Gücü (UNHCR ve IRC ortak liderliğinde) ve Konut, Arazi ve Mülkiyet Teknik Çalışma Grubu’nu (UNHCR ve NRC ortak liderliğinde) kapsamaktadır. Koruma Kümesi şu amaçlara yönelik çalışmaktadır: (1) Suriye içindeki koruma hizmetlerinin ve koruma izlemenin genişletilmesi, (2) bütün insani müdahalelerin koruma bakış açısıyla yapılmasının sağlanması, (3) korumanın bütün sınır ötesi insani yardım faaliyetlerine dâhil edilmesi ve (4) ulusal aktörlerin koruma kapasitesinin geliştirilmesi.

Türkiye’nin güneyinde bulunan Barınma ve Gıda Dışı İhtiyaçlar Kümesi UNHCR tarafından yönetilmektedir ve 53 aktif üye kuruluşun sınır ötesi faaliyetlerini koordine etmektedir. Küme, acil barınma ihtiyaçlarını ve gıda dışı ihtiyaçları ayni yardım sunarak veya şartlı/şartlı olmayan nakit yardımı veya kupon sağlayarak karşılamakta ve aynı zamanda hane halklarının ve toplulukların dayanıklılığını teşvik etmektedir. Küme ayrıca insani barınma faaliyetleri kapsamında konut, arazi ve mülkiyet hakları konusunda farkındalığı artırmakta ve teknik rehberlik sağlamaktadır.

CCCM Kümesi Kuzeybatı Suriye’de sınır ötesi yardım sağlayan 71 aktif üye kuruluşun çalışmalarını koordine etmektedir. CCCM Kümesi’nin faaliyetleri insani ortakları yerleşim alanlarındaki ihtiyaçlar konusunda bilgilendirmeye, ülke içerisinde yerinden edilmiş kişilerin (ÜYEK) hareketlerinin izlenmesine ve Kuzeybatı Suriye’de ÜYEK yerleşimlerine çok sektörlü yardım sağlanmasını koordine etmeye odaklıdır.