Yhteisölähtöinen kotoutuminen

Kotoutuminen on parempaa yhdessä

Niin sanottujen yhteisölähtöisien sponsorointiohjelmien tavoitteena on tukea pakolaisten vastaanottoa ja kotouttamista. Kansalaiset ja paikalliset yhteisöt tarjoavat rahallista, henkistä ja käytännöllistä tukea vastasaapuneille pakolaisille, jolloin ohjelmat täydentävät hallitusten vastaanotto- ja kotouttamistoimintaa ja kehittävät positiivista ja elintärkeää vuorovaikutusta pakolaisten ja heidän uusien vastaanottajayhteisöjensä välillä.

Konsepti myös tukee kiintiöpakolaisia tavalla, joka vahvistaa ja nopeuttaa UNHCR:n pakolaisten vastaanottoa ja kotouttamista. Ajan myötä tämä saattaa nostaa pakolaiskiintiöitä.

UNHCR puhuu yleisesti yhteisölähtöisien sponsorointiohjelmien puolesta ja pyrkii tukemaan kansalaisyhteiskuntaa ja hallitusta tällaisissa aloitteissa useissa maissa. Tämä koskee myös Pohjoismaita, missä UNHCR kartoittaa mahdollisuuksia eri kumppaniensa kanssa.

Mitä on yhteisölähtöinen kotouttaminen?

Määritelmä kattaa erilaiset yhteisölliset ja yksityiset sponsorointiohjelmat, jotka sallivat yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden tukea yhdessä rahallisesti, henkisesti ja käytännöllisesti maahansa saapuvien pakolaisten vastaanottoa ja kotouttamista.

Yksilöt tai yhteisö voi koota ryhmän ”sponsoreita”, tai tervetulo-oppaita/kontaktihenkilöitä, ketkä sitoutuvat yhdessä tukemaan esim. kiintiöpakolaisia auttamalla heitä aloittamaan elämänsä uudessa maassa, sopeutumaan uuteen kulttuuriin ja perinteisiin, kehittämään kielitaitoaan sekä avustamalla heitä käytännön asioissa, tarjoamalla verkostoitumismahdollisuuksia työn- ja asunnonhaun avuksi jne. Ryhmä sitoutuu jaetuin roolein ja vastuin tukemaan yhtä tai useampaa kiintiöpakolaista tai pakolaisperhettä hyödyntämällä henkilökohtaista kokemustaan, voimavarojaan ja kontaktejaan.

Yhteisölähtöiset sponsorointiohjelmat antavat kansalaisille ja asukkaille mahdollisuuden osallistua suoraan valtioiden pakolaisten suojelutoimiin ja tukea pakolaiskiintiö-ohjelmia ja kotouttamistyötä. Ajan myötä tästä voi syntyä tukeva toimenpide, joka auttaa nostamaan pakolaiskiintiöitä. Yhteisöllisen sponsoroinnin suhteen ei kuitenkaan ole yleispätevää ratkaisua, vaan eri kontekstit saattavat vaatia eri malleja.

Vaikka sponsorointiohjelmat ovat menestyneet jo vuosikymmenien ajan Kanadassa, missä yksityiset sponsorit ovat mahdollistaneet yli 300 000 pakolaisen saapumisen maahan, suurin osa muista ohjelmista on kehitetty hiljattain reaktiona Syyrian kriisiin ja globaalin pakolaiskompaktin seurauksena. Monet Euroopan maat — kuten Yhdistyneet kuningaskunnat, Espanja, Saksa ja Pohjoismaat/Suomi ja Ruotsi— ovat kokeilleet tai jopa käynnistäneet yhteisölähtöisiä sponsorointiohjelmia.

 

Miksi yhteisölähtöinen kotiutuminen?

Yhteisölähtöisen sponsorointiohjelman käynnistäminen voi tarjota vastaanotto- ja kotouttamistoimille lisäarvoa ja -resursseja. Ohjelmat voivat edistää kansalaisyhteiskunnan jo olemassa olevaa aktiivisuutta yhteisöjen ja kansalaisten pidempiaikaisella, sitoutuneella ja koordinoidulla tuella samalla, kun lopullinen vastuu pakolaisten vastaanottamisesta ja kotouttamisesta säilyy edelleen valtiolla ja viranomaisilla.

Tästä syystä yhteisölähtöistä sponsorointia voidaan pitää:

  • Askeleena kohti kestävämpiä pakolaiskiintiö-ohjelmia sekä suojan ja kestävien ratkaisujen tarjoamisena yhä useammille pakolaisille;
  • Työkaluna, joka nopeuttaa ja edistää kotouttamista hyödyntämällä kansalaisten osallisuutta;
  • Työkaluna, joka lisää julkista tukea pakolaisille ja edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta;
  • Keinona saada käyttöön lisävalmiuksia ja -resursseja kiintiöpakolaisten vastaanottamiseen ja kotouttamisen toteuttamiseksi tehokkaammalla tavalla hallituksen, kansalaisyhteiskunnan ja yksilöiden jakaessa vastuun tietyn ajanjakson ajan.

Kotiutumista ei ole mahdollista oppia kirjasta lukemalla, vaan se vaatii henkilökohtaista kanssakäymistä ja ihmisten kohtaamista kasvokkain oikeassa elämässä. Yhteisölähtöinen sponsorointiohjelma mahdollistaa tällaiset henkilökohtaiset suhteet, joista vastasaapuneille pakolaisille muodostuu verkosto. Tämä on tärkeää työn- ja asunnonhaun sekä sosiaalisen osallisuuden kannalta.

 

Yhteisölähtöinen kotiutuminen Pohjoismaissa

Yhdessä eri kumppaniensa kanssa UNHCR kartoittaa mahdollisuuksia maiden pakolaiskiintiöihin yhdistettävän yhteisölähtöisen sponsorointiohjelman käynnistämiselle ja kokeilemiselle kaikissa viidessä Pohjoismaassa.

Tähän mennessä toteutettavuusselvitykset on jo tehty Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa, ja tekeillä Norjassa, ja ne osoittavat, että yhteisölähtöiselle sponsorointimallille on potentiaalia otettaessa huomioon Pohjoismaiden erityiset olosuhteet sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, kuntien ja hallituksen kiinnostus ohjelman kehittämistä kohtaan. Selvitykset vahvistavat myös, että yhteisölähtöinen sponsorointiohjelma on oikeudellisesti toteuttamiskelpoinen keino UNHCR:n kiintiöpakolaisten vastaanottamisen ja kotouttamisen tukemiseksi.

 

Lue lisää yhteisölähtöisestä sponsorointiohjelmista UNHCR:n kumppanilta: Global Refugee Sponsorship Initiative.

”Luultavasti yksi parhaista tekemistäni päätöksistä.”

Näin sanoo Nola Leonard, joka otti ensimmäiset askeleensa kohti pakolaisten yhteisölähtöisen sponsorointiohjelman aloittamista Dunshaughlinin pienessä yhteisössä Irlannissa, Dublinista pohjoiseen.

Joulukuussa 2018 ensimmäinen pakolaisperhe — Fakirin perhe Syyriasta — saapui Libanonista pienelle irlantilaispaikkakunnalle. Täällä heidät otti vastaan Nola ja monet muut yhteisön jäsenet, jotka yhdistivät voimansa auttaakseen perhettä asettumaan ja sopeutumaan uuteen elämäänsä.

Dunshaughlinin pilottiohjelma johti myöhemmin hallituksen tukeman yhteisölähtoisen sponsorointiohjelman käynnistämiseen Irlannissa.

Lue tarina täällä.

Raportit & muu aineisto

Lue UNHCR:n Third Country Solutions for Refugees: Roadmap 2030 täältä

UNHCR:n tukevat toimenpiteet pakolaisten sijoittamiselle kolmansiin maihin: Keskeiset näkökohdat

The Global Refugee Sponsorship Initiative (GRSI): Pakolaisten yhteisölähtöinen sponsorointi: opaskirja ja suunnittelutyökalut

Lisää kokemuksia yhteisölähtöisistä sponsorointiohjelmista

Devon, Englanti

Syyrialaisen Arnoutin perheen paettua sotaa paikalliset toivottivat heidät tervetulleiksi Lounais-Englannissa sijaitsevaan Devoniin. Perheen jäsenet kuuluvat niihin noin 450 pakolaiseen, jotka yhteisöt ympäri Isoa-Britanniaa ovat ottaneet vastaan hallituksen yhteisölähtöisen sponsorointiohjelman kautta. Ohjelma antaa hyväntekeväisyysjärjestöille, uskonnollisille yhteisöille, yrityksille ja muille paikallisille ryhmille mahdollisuuden tukea pakolaisten vastaanottamista ja kotiutumista suoraan. Lue tarina.

Bilbao, Espanja

Baskimaan espanjalaiset vapaaehtoiset ovat yhdistäneet voimansa auttaakseen syyrialaista pakolaisperhettä aloittamaan uuden elämänsä. Tämä on Espanjan ensimmäinen yhteisölähtöinen sponsorointiohjelma, ja se perustettiin kansalaisyhteiskuntaryhmien, keskus- ja aluehallinnon sekä UNHCR:n yhteistyönä. Lue tarina.

Cardigan, Wales

Mohanad ja hänen perheensä saapuivat Walesiin vuonna 2018 paettuaan Syyrian sotaa ja elettyään Libanonissa ankarissa olosuhteissa. Tämän mahdollisti Croesco Teifi, yhteisölähtöinen sponsoriryhmä Walesissa. Vuonna 2020 ryhmä toivotti toisen syyrialaisen perheen, Ahmedin ja hänen perheensä, tervetulleeksi yhteisöönsä. Lue tarina.