Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Kotoutuminen

UNHCR:n kotouttamistyö Pohjoismaissa ja Baltian maissa

YK:n pakolaisjärjestön Pohjoismaiden ja Baltian maiden edustusto kiinnittää yhä enemmän huomiota kotiutumiseen. Tämä sisältää sekä toiminnan, ohjelmien ja verkostojen konkreettista tasoa että tutkimuslähtöisempää tulosten ja kokemusten tasoa.

UNHCR:n näkemys kotouttamisesta on, että kaikkien pakolaisten pitäisi hyötyä toimintaperiaatteista ja käytännöistä, joilla edistetään ja helpotetaan sosioekonomista osallisuutta. UNHCR:n kotouttamistyö alueella juontaa strategisista kumppanuuksista, ja perustuu yhteistyöhön integraatiotoimijoiden, kuten paikallisten ja kansallisten viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan, ruohonjuuritason järjestöjen, ajatushautomojen, yliopistojen sekä pakolaisjohtoisten järjestöjen kanssa. UNHCR:n Pohjoismaiden ja Baltian alueen kotouttamistoimissa keskitytään kolmeen painopisteeseen: 1) tieto, 2) strategiset kumppanuudet ja integraatiotoimijoiden yhteistyö Pohjoismaiden ja Baltian alueella, 3) valmiuksien kehittäminen pakolaisten kotoutumisen ja osallisuuden tukemiseksi.

UNHCR tunnustaa Pohjoismaiden kotouttamisympäristöjen ja vakiintuneiden järjestelmien monimutkaisuuden ja toimii edistäjänä asiaankuuluvien alueellisten ja Euroopan kotouttamisaloitteiden ja verkostojen välillä, jotta nykyisiä kotouttamispyrkimyksiä voidaan hyödyntää nyt ja jatkossa. UNHCR motivoi ja tukee edelleen Pohjoismaita pysymään ”huippuosaamisalueena” pakolaisten kotouttamiseksi käytännöin ja järjestelmin ja, jotka perustuvat pakolaisten mielipiteisiin ja osallistumiseen, oikeusvaltioperiaatteeseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Baltian maissa UNHCR tukee valtioita ja viranomaisia kokonaisvaltaisen ja ihmisoikeuksiin perustuvan kotouttamisen kehittämisessä, jossa kotouttamispolitiikat toteutettaisiin riittävällä ja kestävällä rahoituksella, ja kaikki asianomaiset kotouttamistoimijat olisivat toimintakykyisiä varmistamaan kotouttamispalvelujen laadukkaan tarjoamisen. Kaikki Baltian maat ovat osa Ukraine Refugee Relief Plan -ohjelmaa, joka on UNHCR:n koordinoima usean kumppanin ja monialainen suunnitelma ukrainalaisten pakolaisten suojelemiseksi ja tukemiseksi.

UNHCR toimii yhteistyössä kansallisten ja paikallisten viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan, yksityisen sektorin ja korkeakoulujen, uskonnollisten järjestöjen ja vapaaehtoisverkostojen sekä pakolais- ja maahanmuuttajayhteisöjen kanssa. Tällainen alueellinen ja maakohtainen yhteistyö mahdollistaa UNHCR:n strategisen ajattelun siirtämisen kotouttamisesta ja hyvien kotouttamiskäytäntöjen moninkertaistamisesta, ja  ’koko yhteiskunnan’  lähestymistapojen ja kokonaisvaltaisen kotouttamispolitiikan puolestapuhumisen, jotka voivat auttaa pakolaisia rakentamaan uudelleen itsetuntonsa, itseluottamuksensa ja  omavaraisuutensa.

UNHCR:lle kotoutuminen on dynaaminen ja monitahoinen kaksisuuntainen prosessi. Se johtaa täysimääräiseen ja tasa-arvoiseen jäsenyyteen yhteiskunnassa, koska se valmistaa pakolaisia sopeutumaan vastaanottaviin yhteiskuntiinsa luopumatta kulttuuri-identiteetistä, ja samalla valmistaa yhteisöjä ja instituutioita vastaanottamaan pakolaisia ja vastaamaan monimuotoisen väestön tarpeisiin. Prosessi on monimutkainen ja monivaiheinen, ja se ulottuu oikeudelliselle, taloudelliselle, sosiaaliselle ja kulttuuriselle tasoille.

YK:n pakolaisjärjestön Pohjoismaiden ja Baltian maiden edustusto työskentelee yhteistyökumppaneiden kanssa monilla kotouttamisen  alueilla, kuten sosioekonomisessa osallistamisessa ja avoimissa yhteiskunnissa, kotoutumisessa työmarkkinoilla ja paikallisella tasolla, koulutuksessa ja viestinnässä. Alueen kotouttamistoimia  hyödynnetään kumppanuuksien  ja verkostojen  sekä seurannan  ja edunvalvonnan  kautta, vuoropuhelulla pakolaisten ja paikallisyhteisöjen kanssa, hyvien kotouttamiskäytäntöjen siirrolla ja mukauttamisella sekä muuttamalla alueen kotouttamiskysymyksiä koskevaa asennetta.

Työmarkkinat, työllisyys ja yrittäjyys

Työnteko ja työmarkkinoille pääsy vastaanottavassa yhteiskunnassa on merkittävä askel pakolaisten omavaraisuudelle ja menestyksekkäälle kotoutumiselle.

Pakolaistyömarkkinoiden osallistavuuden edistämiseksi ja yksityisen sektorin mobilisoimiseksi erilaisiin pakolaistyöllisyysaloitteisiin UNHCR tekee yhteistyötä Baltian maiden monimuotoisuussitoumusten ja Pohjoismaiden pakolaisia koskevan Tent Partnership for Refugees -kumppanuuden kanssa. Liettuassa UNHCR, Lithuanian Diversity Charter ja Liettuan Punainen Risti perustivat Refugee Fellowship Initiative -aloitteen. Aloitteen avulla pakolaiset pääsevät alkuun Liettuan työmarkkinoilla, ja yritykset hyötyvät aloitteen kautta löydetyistä yhteyksistä ammattilaisiin.

UNHCR tukee myös IKEA:n kumppanuuksia Pohjoismaissa. Tämä on osa IKEA Ingka Groupin sitoumusta, jossa se lupasi Global Refugee Forum -foorumissa vuonna 2019 avustaa pakolaisia työllistymisessä ja tarjota ammatillista koulutusta 30 maassa, pyrkimällä samalla torjumaan turvapaikka- ja pakolaisasioihin liittyviä kielteisiä narratiiveja .

Pakolaiset osoittavat suurta yrittäjähenkisyyttä kaikkialla maailmassa, myös Pohjoismaissa ja Baltiassa, rakentaen yrityksiä ja luoden sosiaalisia ja kansalaisyhteiskunnallisia aloitteita. Virossa UNHCR ja sen kumppanit ovat tukeneet sosiaalisten yritysten perustamista ja kehittämistä ja pakolaisten yrittäjyyttä: Siin & Sääl.

Työskentely kaupunkien kanssa

Kestävän kotouttamisen tukeminen ja edistäminen paikallisella tasolla sosiaalisen yhtenäisyyden ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien kautta on tärkeä tavoite UNHCR:n Pohjoismaiden ja Baltian edustustolle – ja kaupungeilla on tässä elintärkeä rooli. Monet pohjoismaiset ja baltialaiset kaupungit ovat tunnustaneet pakolaisten tehokkaan kotouttamisen tärkeyden osallistavien ja avointen yhteiskuntien rakentamisen sekä menestyvien ja kukoistavien paikallisten yhteisöjen luomisen kannalta.

UNHCR edistää UNHCR:n ja Migration Policy Groupin työkalupakkia Pakolaisten tehokas osallistaminen: osallistavia lähestymistapoja paikallisille toimijoille. Aloitteen päätavoite on pätevöittää paikallisia kotouttamistoimijoita sen varmistamiseen, että osallistavan lähestymistavan keskeiset periaatteet sisällytetään asiaankuuluviin kotouttamisaloitteisiin, ohjelmiin ja toimintasuunnitelmiin.

UNHCR tukee alueellista FOR-IN-projektia, joka keskittyy kotouttamistoimien valmiuksien vahvistamiseen, alueellisten verkostojen ja kotouttamisalan toimijoiden yhteistyön tukemiseen, sekä pakolaisten proaktiviisen osallistumisen edistämiseen heidän kotoutumistaan tukevien ohjelmien yhteissuunnittelussa ja yhteistoteutuksessa.

UNHCR tekee yhteistyötä Euroopan neuvoston Intercultural Cities -ohjelman, pohjoismaisten ja baltialaisten kaupunkien, sekä paikallisten ja alueellisten järjestöjen kanssa vaaliakseen monimuotoisuutta ja osallistavuutta paikallisella tasolla, missä kokonaisvaltaiset kotouttamiskäytännöt eivät jätä ketäänjälkeen.

Jonava  onensimmäinen baltialainen Intercultural Cities -ohjelmaan osallistunut kaupunki, kun taas Riika on ensimmäinen ohjelmaan osallistunut baltialainen pääkaupunki. UNHCR myös edistää solidaarisuutta ja tietoisuutta, tukee pakolaisia ja tuo yhteisöt yhteen kutsumalla kaikki alueen kaupungit allekirjoittamaan solidaarisuuslausuman #WithRefugees. Pohjoismaista ja Baltiasta Reykjanesbær Islannissa ja Jonava Liettuassa ovat tähän mennessä liittyneet UNHCR:n Cities #WithRefugees -aloitteeseen.

Toimintamme

UNHCR edistää pakolaisten merkityksellistä osallistumista kotouttamisohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä heidän palautettaan parantamisen tarpeessa olevista alueista koko pakolaismatkan ajan. Yksi ohjelma on Refugee-led Innovation Fund, joka voimaannuttaa pakolaisia ​​innovatiivisten osallistamismenetelmien avulla: esimerkkinä tästä on Liettuan Refugee Council -organisaation Talent Together -aloite pakolaisten yrittäjyystaitojen edistämiseksi.

Suora osallistuminen ja vuoropuhelu pakolaisten kanssa helpottavat osallistumista, palautetta sekä näyttöön perustuvien päätösten ja toimintasuunnitelmien kehittämistä. Pakolaisten osallistuminen on oikeus, joka edistää suojelua ja vähentää avuttomuuden tunnetta, antaa ihmisille mahdollisuuden rakentaa uudelleen itsetuntoa ja itseluottamusta sekä auttaa pakolaisia ​​selviämään traumojen kanssa.

Raportit ja muu aineisto:

Pakolaisten toimeentulo ja taloudellinen mukaanottaminen

UNHCR:n Global Strategy Concept Note tarjoaa puitteet pakolaisten toimeentulolle ja taloudelliselle osallisuudelle.

UNHCR:n opas uudelleensijoitettujen pakolaisten kotouttamiseen

Kattava opas uudelleensijoitettujen pakolaisten kotouttamiseen – tarkistuslistoja, käytännön neuvoja ja hyviä käytäntöjä.

ILO:n ja UNHCR:n toimintasuunnitelma 2023-2025

ILO:n ja UNHCR:n toimintasuunnitelma, joka virallistaa kumppanuuden kahdeksan yhteisen prioriteetin kautta.

Kotouttamiseen liittyvät uutiset & toiminnot

Uusi työkalu auttaa ammattilaisia tehokkaiden kotouttamisohjelmien toteuttamisessa

Uusi työkalu auttaa ammattilaisia tehokkaiden kotouttamisohjelmien toteuttamisessa

UNHCR ja maahanmuuttopolitiikkaa käsittelevä ryhmä (MPG) julkaisivat helmikuussa pakolaisten tehokasta osallisuutta ja kotouttamista koskevan työkalupakin Islannissa (Toolkit for Effective Inclusion and Integration of Refugees in Iceland). Islanti on neljäs maa Pohjoismaiden ja Baltian alueella, jossa kyseinen työkalupakki on otettu käyttöön.