Ideella flyktingstödsprogram

Integration är bättre tillsammans

Målet med de så kallade ideella flyktingstödsprogrammen är att stödja mottagandet och integrationen av flyktingar. Genom medborgarnas och lokalsamhällenas engagemang för att ge ekonomisk, emotionell och praktisk hjälp till nyanlända flyktingar blir programmen ett tillägg till de mottagande- och integrationsaktiviteter som sker genom staten, och är ett sätt att utveckla en positiv och livsviktig interaktion mellan flyktingar och deras nya värdsamhälle.

Konceptet gör det möjligt att stödja vidarebosättning på ett sätt som stärker och påskyndar mottagandet och integrationen av flyktingar uttagna genom UNHCR. Med tiden kan detta potentiellt bidra till ökade flyktingkvoter.

UNHCR förespråkar i allmänhet mer ideellt flyktingstöd och arbetar med civilsamhället och regeringar i många länder för att främja detta. Detta inkluderar även Norden, där UNHCR tillsammans med olika partners undersöker möjligheter.

Vad är ideellt flyktingstöd?

Beskrivningen omfattar olika typer av ideella och privata flyktingstödsprogram som möjliggör för individer, grupper av individer eller organisationer att gå samman för att ge ekonomiskt, emotionellt och praktiskt stöd för mottagande och integration av flyktingar som släpps in i deras land.

Individer eller en gemenskap kan bilda en grupp ”sponsorer” eller välkomstguider/kontaktpersoner som engagerar sig i att gemensamt ge stöd till t.ex. kvotflyktingar, hjälpa dem att börja sina liv i ett nytt land, hjälpa till att anpassa sig till en ny kultur och traditioner, utveckla språkkunskaper, hjälpa till med praktiska ärenden, erbjuda nätverksmöjligheter för att få arbete, bostad, med mera. Som en grupp med delade roller och ansvar åtar de sig att för en tid bidra med personliga erfarenheter, resurser och kontakter för att stödja en eller flera kvotflyktingar eller flyktingfamiljer.

Programmen för ideellt flyktingstöd möjliggör för medborgare och invånare att engagera sig direkt för att stödja staters insatser för flyktingskydd och hjälpa till att stärka vidarebosättningsprogram och integrationsarbete. Med tiden kan detta potentiellt också leda till kompletterande säkra och lagliga vägar och bidra till att öka flyktingkvoterna. Det finns dock inget generellt tillvägagångssätt som passar för alla former av ideellt flyktingstöd och olika modeller kan vara lämpliga för olika sammanhang.

Medan stödprogrammen i Kanada har varit en stor framgång i decennier, och har gjort det möjligt för mer än 300 000 flyktingar att välkomnas till landet av privata sponsorer, har de flesta andra program utvecklats relativt nyligen som ett svar på krisen i Syrien och som åtaganden efter den globala flyktingpakten. För närvarande har många länder runt om i Europa testat eller till och med etablerat ideella flyktingstödsprogram, bland annat Storbritannien, Spanien, Tyskland och Nordiska länder/Finland och Sverige.

 

Varför ideellt flyktingstöd?

Att inrätta ett ideellt flyktingstödsprogram kan ge mycket mervärde och resurser till mottagnings- och integrationsinsatser. Programmen kan bygga på det redan befintliga aktiva civilsamhället med ett mer långsiktigt, engagerat och samordnat stöd från samhällen och medborgare, samtidigt som staten och myndigheterna fortfarande har det yttersta ansvaret för att ta emot och integrera flyktingar.

Ideellt flyktingstöd kan därför ses som:

  • En språngbräda för att bygga hållbara vidarebosättningsprogram och ge fler flyktingar tillgång till skydd och hållbara lösningar;
  • Ett verktyg för att underlätta snabbare och bättre utsikter för integration genom engagemang från medborgare;
  • Ett verktyg för att öka allmänhetens stöd till flyktingar och främja social sammanhållning;
  • Ett sätt att mobilisera ytterligare kapacitet och resurser för att på ett mer effektivt sätt genomföra vidarebosättning och integration av flyktingar genom ett delat ansvar mellan regering, civilsamhälle och individer under en bestämd period.

Integration är inget man kan lära sig genom en lärobok, det kräver personliga samspel och möten ansikte mot ansikte mellan människor i det verkliga livet. Ett program för ideellt flyktingstöd kan införliva dessa personliga kontakter och kan ge nyanlända flyktingar ett nätverk, vilket är avgörande när de söker jobb, bostad och för den sociala integration.

 

Ideellt flyktingstöd i de nordiska länderna

Tillsammans med olika partners undersöker UNHCR möjligheter att introducera och leda ett ideellt flyktingstödsprogram kopplat till ländernas vidarebosättningsprogram i alla de fem nordiska länderna.

Hittills har förstudier genomförts i Sverige, Danmark, Finland, och en på gång i Norge, och studierna drar generellt slutsatsen att det finns potential för en ideell flyktingstödsmodell, med hänsyn till de nordiska ländernas särdrag samt intresset bland civilsamhällets aktörer, kommuner och regering för utvecklingen av ett sådant program. Studierna visar också att det i de nordiska länderna är juridiskt möjligt att använda sig av ideellt flyktingstöd som ett verktyg i arbetet med mottagande och integration av kvotflyktingar efter deras ankomst.

 

Lär dig mer om ideella flyktingstödsprogram från UNHCR:s partner: Global Refugee Sponsorship Initiative.

– Jag tror att det förmodligen är en av de bästa sakerna jag någonsin har gjort.

Orden tillhör Nola Leonard som tog de första stegen för att initiera ett ideellt flyktingstöd för flyktingar i det lilla samhället Dunshaughlin, norr om Dublin på Irland.

I december 2018 anlände den första flyktingfamiljen – familjen Fakir från Syrien – från Libanon till den lilla irländska staden. Här välkomnades de av Nola och många andra från samhället som gått samman för att hjälpa familjen att komma tillrätta och anpassa sig till sitt nya liv.

Pilotprogrammet i Dunshaughlin ledde senare till införandet av det statligt stödda programmet för ideellt flyktingstöd på Irland.

Läs berättelsen här.

Rapporter & andra resurser

UNHCR Complementary pathways for admission of refugees to third countries: Viktiga överväganden

The Global Refugee Sponsorship Initiative (GRSI): Community Sponsorship of Refugees Guidebook and Planning Tools

Fler erfarenheter av ideellt flyktingstöd

Devon, England

Den syriska familjen Arnout flydde kriget och välkomnades till Devon i sydvästra England av lokalsamhället. Familjen är bland de cirka 450 flyktingar som har omfamnats av lokala samhällsgrupper över hela Storbritannien under regeringens program för ideellt flyktingstöd som tillåter välgörenhetsorganisationer, trossamfund, företag och andra lokala grupper att direkt stödja mottagandet och integrationen av flyktingar. Läs berättelsen.

Bilbao, Spanien

Spanska volontärer i Baskien har gått samman för att hjälpa en flyktingfamilj från Syrien att börja ett nytt liv. Programmet för ideellt flyktingstöd är det första i sitt slag i Spanien och har etablerats genom samarbete mellan grupper från det civila samhället, centrala och regionala myndigheter samt UNHCR. Läs berättelsen.

Cardigan, Wales

2018 anlände Mohanad och hans familj till Wales, efter att ha flytt kriget i Syrien och levt under svåra förhållanden i Libanon. Croesco Teifi, en ideell flyktingstödsgrupp i Wales, gjorde detta möjligt. 2020 välkomnade gruppen en andra syrisk familj, Ahmed och hans familj, till samhället. Läs berättelsen.