Sponsorordninger basert på lokalsamfunn

Integrering er bedre sammen

Målsetningen med sponsorordninger basert på lokalsamfunn er å støtte opp under mottak og integrering av flyktninger. Når innbyggere og lokalsamfunn er engasjert i å gi økonomisk, følelsesmessig og praktisk hjelp til nyankomne flyktninger, utgjør det et tillegg til mottak- og integreringsaktiviteter tilbudt fra myndighetene, og er en måte å utvikle positiv og helt avgjørende interaksjon mellom flyktninger og deres nye vertssamfunn.

Ordningen er også en måte å støtte gjenbosetting på på en måte som styrker og akselererer mottakelsen og integreringen av FN-flyktninger. Over tid kan dette potensielt føre til økte gjenbosettingskvoter.

UNHCR jobber generelt for å få flere sponsorordninger basert på lokalsamfunn og arbeider med sivilsamfunnet og myndigheter for å fremme dette i mange land. Dette omfatter også den nordiske regionen der UNHCR i samarbeid med ulike partnere utforsker mulighetene.

Hva er sponsing fra lokalsamfunn?

Beskrivelsen dekker ulike typer sponsorordninger basert på lokalsamfunn og private krefter som gjør at enkeltpersoner eller organisasjoner kan komme sammen for å tilby økonomisk, følelsesmessig og praktisk støtte ved mottak og integrering av flyktninger som landet mottar.

Enkeltpersoner eller et lokalsamfunn kan utgjøre en gruppe «sponsorer» eller guider/kontaktpersoner som forplikter seg til sammen å gi støtte til f.eks. gjenbosettingsflyktninger ved å hjelpe dem starte et nytt liv i et nytt land, hjelpe dem med å tilpasse seg en ny kultur og nye tradisjoner, utvikle språkferdigheter, gi assistanse ved praktiske utfordringer, gi muligheter for å bygge nettverk for å finne jobb, bolig osv. Som gruppe forplikter de seg over en bestemt tidsperiode til å dele på oppgaver og ansvar og bidra med personlige erfaringer, ressurser og kontakter for å støtte én eller flere gjenbosettingsflyktninger eller flyktningfamilier.

Sponsorordninger basert på lokalsamfunn gjør at statsborgere og innbyggere kan støtte myndighetenes tiltak for å beskytte flyktninger direkte og hjelpe til med å styrke gjenbosettingsordninger og integreringsarbeid. Over tid kan dette også potensielt føre til en alternativ fluktrute og bidra til å øke gjenbosettingskvoter. Det er imidlertid ikke slik at én løsning passer i alle tilfeller hva gjelder sponsing fra lokalsamfunn, og ulike modeller kan være hensiktsmessige i ulike kontekster.

Sponsorordninger har vært en stor suksess i Canada i årtier og gjort at mer enn 300 000 flyktninger har blitt tatt imot av ikke-statlige sponsorer, men de fleste andre ordninger er utviklet relativt nylig som følge av Syria-krisen og forpliktelsene i den globale avtalen om flyktninger (Global Compact on Refugees). I dag har mange land i Europa prøvd ut eller etablert sponsorordninger basert på lokalsamfunn, herunder i Storbritannia, Spania, Tyskland og Norden (Sverige/Finland).

 

Hvorfor benytte sponsing basert på lokalsamfunn?

En sponsingsordning basert på lokalsamfunn kan bidra med verdifull hjelp og ressurser til mottaks- og integreringstiltakene. Ordningene kan bygge videre på et eksisterende aktivt sivilsamfunn med en mer langsiktig, forpliktende og koordinert støtte fra lokalsamfunn og innbyggere, mens staten og myndighetene fortsatt har det endelige ansvaret for å motta og integrere flyktninger.

Sponsorordninger basert på lokalsamfunn kan dermed betraktes som:

  • et trinn på veien til å utvikle bærekraftige gjenbosettingsordninger og noe som gir flere flyktninger tilgang til beskyttelse og varige løsninger
  • et verktøy for å legge til rette for raskere og bedre integreringsmuligheter ved at innbyggere inkluderes i prosessen
  • et verktøy for å øke offentlig støtte til flyktninger og fremme sosial tilknytning
  • en måte å mobilisere ytterligere krefter og ressurser på for å mer effektivt gjennomføre gjenbosetting og integrasjon av flyktninger gjennom å dele ansvaret mellom myndighetene, det sivile samfunnet og enkeltpersoner i en definert periode

Integrering er ikke noe som kan læres fra en lærebok, men krever personlig interaksjon og fysiske møter mellom mennesker i situasjoner fra det virkelige liv. Sponsorordninger i lokalsamfunn kan muliggjøre slike personlige forbindelser, og de kan gi nyankomne flyktninger et nettverk som er avgjørende for å søke på jobber, finne bolig og for sosial inkludering.

 

Sponsing basert på lokalsamfunn i de nordiske landene

I samarbeid med ulike partnere utforsker UNHCR mulighetene for å innføre og teste ut en sponsorordning basert på lokalsamfunn koblet sammen med landets gjenbosettingsordning i alle de fem nordiske landene.

Så langt er det gjort forstudier i Sverige, Danmark og Finland og er på gang i Norge, og studiene konkluderer generelt med at det er et potensial for en sponsormodell med utgangspunkt i lokalsamfunn som tar hensyn til egenarten ved de nordiske landene, samt en interesse blant sivile samfunnsaktører, lokale myndigheter og staten for å utvikle en slik ordning. Studiene bekrefter også at sponsing basert på lokalsamfunn er juridisk gjennomførbart i de nordiske landene som et verktøy for å gi støtte til mottak og integrering av FN-flyktninger etter ankomst.

 

Finn ut mer om sponsorordninger basert på lokalsamfunn hos samarbeidspartneren til UNHCR: det globale initiativet for sponsing av flyktninger.

«Det er antagelig noe av det beste jeg noen gang har gjort.»

Dette er hva Nola Leonard sa, som tok de første skrittene for å sette i gang en sponsorordning for flyktninger basert på lokalsamfunnet på det lille stedet Dunshaughlin, nord for Dublin i Irland.

I desember 2018 kom den første flyktningfamilien – familien Fakir fra Syria – fra Libanon til den bitte lille irske byen. Her ble de møtt av Nola og mange andre i lokalsamfunnet som har gått sammen om å hjelpe familien med å finne seg til rette og tilpasse seg det nye livet.

Testingen av ordningen i Dunshaughlin førte senere til introduksjonen av det statsstøttede sponsorprogrammet basert på lokalsamfunn i Irland.

Les hele historien her.

Rapporter & andre ressurser

UNHCRs komplementære veier for åpning for flyktninger til tredjeland: Nøkkelfaktorer

Det globale initiativet for sponsing av flyktninger (GRSI)

Flere erfaringer med sponsorordninger basert på lokalsamfunn

Devon, England

Den syriske familien Arnout flyktet fra krigen og ble ønsket velkommen i Devon i Sørøst-England av lokalsamfunnet. Familien er blant rundt 450 flyktninger som har blitt tatt imot av grupper i lokalsamfunn rundt om i Storbritannia som resultat av statens sponsorordning basert på lokalsamfunn. Dette innebærer at veldedige organisasjoner, trossamfunn, virksomheter og andre lokale grupper kan bidra direkte til mottak og integrering av flyktninger. Les hele historien.

Bilbao, Spania

Spanske frivillige i Baskerland har gått sammen om å hjelpe en flyktningfamilie fra Syria med å starte et nytt liv. Denne sponsorordningen basert på lokalsamfunn er den første i Spania og er startet gjennom et samarbeid mellom sivile samfunnsgrupper, sentrale og regionale myndigheter samt UNHCR. Les historien.

Cardigan, Wales

I 2018 ankom Mohanad og familien hans til Wales etter å ha flyktet fra krigen i Syria og levd under tøffe forhold i Libanon. Dette var takket være Croesco Teifi, en sponsorgruppe basert på lokalsamfunn i Wales. I 2020 ønsket gruppen nok en syrisk familie, Ahmed og hans familie, velkommen inn i lokalsamfunnet. Les hele historien.