Spolno nasilje in nasilje na podlagi spola

 

Spolno nasilje in nasilje na podlagi spola, sta vrsti nasilja, ki je usmerjeno proti osebi na podlagi njenega spola ali spolne usmerjenosti.

To nasilje obsega naslednje oblike: nasilje doma, posilstvo, spolne zlorabe, spolno nadlegovanje, ustrahovanja na delovnem mestu ali v šoli, trgovino z ljudmi in prisilno prostitucijo. Medtem ko so tarče takšnega nasilja lahko ženske, moški, dečki in deklice, pa se pogosto izkaže, da so žrtve omenjenega nasilja najpogosteje ženske in dekleta.

Preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, je ena od prioritet UNHCR-ja. Leta 2003 je UNHCR izdal zbirko smernic za preprečevanje in odzivanje na takšno nasilje, ki se upoštevajo pri izvajanju vseh operacij UNHCR po svetu. Agencija k uporabi teh smernic spodbuja tudi druge akterje, ki so vključeni v aktivnosti zaščite in pomoči.

UNHCR vključuje preprečevanje in odzivanje na omenjeno nasilje v svojo strategijo o enakih pravicah in zagotavljanju enakih možnosti za osebe obeh spolov. UNHCR-jevo osebje je tako dolžno med pripravljanjem programov, ki bodo izvedeni v določeni državi, v načrtovanje operacij vključiti tudi strategije za preprečevanje in odzivanje na spolno nasilje ali na nasilje, ki je pogojeno s spolom.

UNHCR vodi svetovno kampanjo za vzpostavitev institucionalnih mehanizmov zaščite pred tem nasiljem na vseh lokacijah, kjer se nahajajo begunci in prosilci za azil. Večina držav v srednji Evropi uporablja za preprečitev in odziv na omenjeno nasilje nad begunci in prosilci za azil standardne operativne postopke UNHCR.

UNHCR si o tovrstnem nasilju prizadeva ozaveščati begunce in prosilce za azil v srednji Evropi s pomočjo plakatov in letakov, ki vsebujejo informacije, ki jih lahko razumejo vsi – tudi tisti, ki so slabo pismeni.

Organizacija UNHCR se zavzema za zagotavljanje sanitetnega materiala ženskam in dekletom, za podporo moškim in dečkom pri boju proti omenjenem nasilju ter za vzpostavitev sistemov, ki bi izboljšali zbiranje podatkov glede pojava spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola ter njihovo analizo.