UNHCR uzsāk pirmo Globālo bēgļu forumu

UNHCR, ANO Bēgļu aģentūra, informē, ka 2019. gada 17. un 18. decembrī Ženēvā, Šveicē, rīkos pirmo Globālo bēgļu forumu.

© UNHCR/Samuel Otieno

Pasākums notiks ministru līmenī, un tā norises vieta tiks nodrošināta kopā ar Šveici, bet organizēšanā piedalīsies arī Turcija, Vācija, Etiopija un Kostarika. Pašlaik vēl tiek apspriesti detalizēti organizatoriskie jautājumi, un plašāka informācija par tiem tiks sniegta vēlāk. Pasākumu plāno apmeklēt arī Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs.

Globālais bēgļu forums būs iespēja valstīm izvērtēt šodienas situāciju, kurā desmitiem miljonu cilvēku ir skāris karš, konflikti un vajāšana, un stiprināt starptautisko reakciju. Tas seko jaunajam Globālajam paktam par bēgļiem, par ko pagājušā gada decembrī vienojās ANO Ģenerālā asambleja, un ir daļa no tā īstenošanas.

Globālais pakts par bēgļiem saskaņā ar taisnīgas sloga un atbildības dalīšanas principu cenšas uzlabot globālo reakciju uz bēgļu situāciju, sniedzot lielāku atbalstu valstīm un kopienām, kas uzņem bēgļus, un vienlaikus nodrošinot bēgļus ar līdzekļiem, kas uzlabo to pašpietiekamību. Tā mērķis ir arī palielināt vismazāk aizsargāto bēgļu pārmitināšanas vietas un citus likumīgus ceļus, lai tos varētu uzņemt drošās trešās valstīs, un uzlabot apstākļus bēgļu izcelsmes valstīs.

Globālais bēgļu forums ir unikāla iespēja valstīm un citiem dalībniekiem sanākt kopā un paziņot par jauniem, drosmīgiem pasākumiem, ko tās veiks, lai mazinātu spiedienu uz uzņemošajām valstīm, veicinātu bēgļu pašpaļāvību un meklētu risinājumus.

Forumā piedalīsies valdības, starptautiskās organizācijas, vietējās varas iestādes, pilsoniskā sabiedrība, privātais sektors, uzņemošo kopienu locekļi un arī paši bēgļi. Foruma laikā un pēc tam sagaidāmi jauni ieguldījumi un priekšlikumi šo mērķu sasniegšanai.

Globālais pakts par bēgļiem nodrošina uzņemošajām valstīm un kopienām pamatu savlaicīga, paredzama un ilgtspējīga atbalsta saņemšanai, kā arī dod iespēju valstīm izmantot papildu sadarbību attīstības jomā līdztekus un papildus jau sniegtajai humānajai palīdzībai. Turklāt tas nodrošina, ka risinājumi jau no paša sākuma ir uzmanības centrā.

„Bēgļu situācija atbalsojas veselos reģionos un ārpus tiem. Pārvietošanas problēmas nevar atrisināt vienatnē – lai to paveiktu, visām valstīm ir jābūt vienotam redzējumam un vērienam un ir reāli un konkrēti jārīkojas. Tas ir Globālā pakta par bēgļiem mērķis, un mēs uz to iesim, izmantojot Globālo bēgļu forumu,” sacīja ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos Filipo Grandi.

Forums arī dod iespēju valstīm un citiem dalībniekiem izrādīt labas prakses piemērus gan attiecībā uz konkrētām bēgļu situācijām, gan vispārējā līmenī. Šie pieredzes piemēri parāda, kā visaptveroša atbildes reakcija jau tagad pārveido bēgļu un uzņemošo kopienu dzīvi daudzās pasaules daļās. Tie ir arī būtiski, lai iedvesmotu starptautisko sabiedrību nākotnē attīstīt ietekmīgus ieguldījumus, kas turpinātu Globālā pakta iesākto.

Pirmajā Globālajā bēgļu forumā galvenā uzmanība tiks pievērsta sešām jomām: sloga un atbildības dalīšanas pasākumiem, izglītībai, darbvietām un iztikas līdzekļiem, enerģijai un infrastruktūrai, risinājumiem un aizsardzības iespējām.