UNHCR darbs ar integrāciju Ziemeļvalstīs un Baltijā

UNHCR pārstāvniecība Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs pievērš arvien lielāku uzmanību integrācijai šajā teritorijā. Tas nozīmē gan konkrētas darbības un programmas, gan uz pētījumiem balstītus rezultātus un pieredzes.

UNHCR saredz integrāciju kā iespēju visiem bēgļi gūt labumu no politikas un prakses, kas vairo sociālekonomisko iekļaušanu, tāpēc darbs ar integrācijas jautājumiem reģionā ir balstīts uz stratēģiskām partnerībām, kā arī sadarbību ar integrācijas jomā strādājošajiem gan pašvaldību, gan valsts līmenī, nevalstiskajām organizācijām, pilsonisko sabiedrību, domnīcām, universitātēm un bēgļu vadītām organizācijām. UNHCR Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā aktivitātes integrācijas jomā balsta uz trīs prioritātēm: 1) zināšanas, 2) stratēģiska partnerība un Ziemeļvalstu-Baltijas valstu sadarbība starp integrācijas jomā strādājošajiem, 3) kapacitātes celšana turpmākam bēgļu atbalstam un iekļaušanai.

Apzinoties vides un iepriekš izveidoto sistēmu integrācijas jautājumos sarežģītību Ziemeļvalstīs, UNHCR darbojas kā starpnieks starp būtiskām reģionālām un Eiropas integrācijas iniciatīvām, lai izmantotu un turpinātu jau esošo integrāciju. UNHCR turpina motivēt un atbalstīt Ziemeļvalstis, lai noturētu esošos bēgļu integrācijas standartus ar praksē pārbaudītām metodēm un sistēmām, kuras veidotas, līdzdarbojoties ar bēgļiem, un balstītas uz likumu, vienlaikus respektējot cilvēktiesības.

Baltijas valstīs UNHCR atbalsta valsts  un citas iestādes, lai attīstītu vienotu un uz cilvēktiesībām balstītu pieeju integrācijai, kur integrācijas politika tiktu ieviesta ar adekvātu un ilgtspējīgu finansējumu, un visi integrācijas procesa dalībnieki spētu nodrošināt augstas kvalitātes integrācijas pakalpojumu izpildi. Baltijas valstis ir daļa no Reģionālā Bēgļu rīcības plāna Ukrainas situācijai, kas ir UNHCR koordinēts dažādu partneru un sektoru plāns, lai piedāvātu aizsardzību un atbalstu bēgļiem no Ukrainas.

UNHCR sadarbojas ar nacionālām un vietējām varasiestādēm, nevalstiskām organizācijām un pilsonisko sabiedrību, privāto sektoru un akadēmiskajām aprindām, reliģiskām organizācijām un brīvprātīgajiem, kā arī bēgļu un imigrantu kopienām. Šāda reģionāla un katrai valstij specifiska sadarbība ļauj UNHCR nodot stratēģiskus integrācijas padomus, vairot labu integrācijas praksi un ieteikt visaptverošu integrācijas politiku, kas bēgļiem var palīdzēt atgūt pašcieņu, pašpaļāvību un pašpietiekamību.

UNHCR uzskata, ka integrācija ir dinamisks un daudzšķautņains process. Tas noved pie pilnīgas un vienlīdzīgas dalības sabiedrībā, sagatavojot bēgļus, lai tie spētu pielāgoties savās uzņēmējvalstu sabiedrībās, neatsakoties no savas kulturālās identitātes, tajā pašā laikā sagatavojot arī uzņēmējvalsts sabiedrību un institūcijas uzņemt bēgļus un apmierināt daudzveidīgas populācijas vajadzības. Šis ir sarežģīts un pakāpenisks process, kas sastāv no juridiskām, ekonomiskām, sociālām un kulturālām dimensijām.

UNHCR pārstāvniecība Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs sadarbojas ar partneriem dažādās integrācijas jomās, to skaitā ir sociālekonomiska iekļaušana un atbalstoša sabiedrība, darba tirgus un pašvaldības līmeņa integrācija, izglītība un komunikācija. Integrācijas darbības tiek veicinātas caur sadarbību, uzraudzību un atbalstu, dialogu ar bēgļiem un vietējām sabiedrībām, labas integrācijas prakses ieviešanu un pielāgošanu, kā arī ar centieniem mainīt naratīvu par integrācijas jautājumiem šajā reģionā.

Darba tirgus, nodarbinātība un uzņēmējdarbība

Darba iegūšana un kļūšana par daļu no darba tirgus uzņēmējvalstī ir būtisks solis bēgļu pašpaļāvībai un veiksmīgai integrācijai.

Lai veicinātu bēgļu iekļaušanos darba tirgū un mobilizētu privāto sektoru dažādām bēgļu nodarbinātības iniciatīvām, UNHCR sadarbojas ar Dažādības hartām Baltijas valstīs un TENT Partnerībai bēgļiem (Tent Partnership for Refugees) Ziemeļvalstīs. Bēgļu stipendijas iniciatīva Lietuvā tika izstrādāta ar UNHCR, Lietuvas dažādības hartas un Lietuvas Sarkanā krusta atbalstu. Ar šīs iniciatīvas starpniecību bēgļi var iekļauties Lietuvas darba tirgū, savukārt darba devēji ir ieguvuši iespēju caur šo programmu atrast nepieciešamos profesionāļus.

UNHCR atbalsta arī IKEA partnerību Ziemeļvalstīs. Tā ir daļa no IKEA Ingka Grupas solījuma, kas tika dots 2019. gada Globālajā bēgļu forumā, lai palīdzētu bēgļiem ar darba iespējām un darba apmācībām 30 valstīs, tai pat laikā atspēkojot negatīvo naratīvu par patvēruma meklētāju un bēgļu integrācijas problēmām.

Visā pasaulē, tai skaitā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā, bēgļi izrāda spēcīgu uzņēmējdarbības potenciālu, veidojot uzņēmumus un radot sociālas un pilsoniskas sabiedrības iniciatīvas. Igaunijā UNHCR un partneri atbalstīja sociālā uzņēmuma un bēgļu uzņēmējdarbības Siin & Sääl izveidi un attīstību. 

Sadarbība ar pilsētām

Viens no UNHCR Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pārstāvniecības mērķiem ir veicināt ilgtspējīgu bēgļu integrāciju sabiedrībā, piedāvājot tiem vienlīdzīgas iespējas. Šeit pilsētu pašvaldībām ir būtiska loma. Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona pilsētas ir atzinušas, ka efektīva bēgļu integrācija ir nozīmīga, lai veidotu ne tikai iekļaujošu sabiedrību, bet arī lai vietējās kopienas uzplauktu.

UNHCR sadarbībā ar Migrācijas politikas grupu ir izstrādājusi un piedāvā pašvaldību speciālistiem metodiskos materiālus un rokasgrāmatu “Efektīva bēgļu iekļaušana – līdzdalības pieejas vietējā līmeņa speciālistiem”. Iniciatīvas un materiālu mērķis ir celt zināšanu līmeni pašvaldībās par līdzdalības pieejas galvenajiem principiem un to iekļaušanu integrācijas aktivitātēs, programmās un plānos.

UNHCR atbalsta reģionālo FOR-IN projektu, un kopīgā iniciatīva fokusējas uz integrācijas jomā strādājošo kapacitātes stiprināšanu, savstarpēju tīklošanos reģionālā līmenī, kā arī sadarbību, veicinot bēgļu iesaisti programmu, kas stiprina viņu integrāciju, izstrādē un īstenošanā.

UNHCR sadarbojas ar Eiropas Padomes Starpkultūru pilsētu programmu, Ziemeļvalstu un Baltijas pilsētām un reģionālajām pašvaldībām, lai vecinātu bēgļu iekļaušanos vietējā līmenī, tā, lai visiem būtu vienlīdz labas iespējas.

Jonava Lietuvā kļuva par pirmo Baltijas valstu pilsētu, kura pievienojās Starpkultūru pilsētu programmai, savukārt Rīga – pirmo galvaspilsētu reģionā. UNHCR veicina arī solidaritāti, vairo izpratni, atbalsta bēgļus un apvieno kopienas, aicinot parakstīt solidaritātes aktu #WithRefugees. No Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona līdz šim Reikjanesbēra Īslandē un Jonava Lietuvā ir pievienojušās UNHCR iniciatīvai Cities #WithRefugees.

Mūsu aktivitātes

UNHCR atbalsta mērķtiecīgu bēgļu iekļaušanu integrācijas programmu izstrādē un īstenošanā, kā arī viņu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem uzlabojumiem visā integrācijas procesa laikā. Viena no programmām ir Bēgļu vadīts inovāciju fonds/ “Refugee-led Innovation Fund”, kura stiprina bēgļus ar inovatīvām iekļaušanas metodēm, piemēram, Lietuvas bēgļu padomes iniciatīva “Talent together”, uzlabojot bēgļu uzņēmējdarbības spējas.

Tieša iesaiste un dialogs ar bēgļiem iedrošina viņus piedalīties, sniegt atgriezenisko saiti un veidot integrācijas programmas uz pierādījumiem balstītām tēzēm. Bēgļu dalība ir tiesības, kas veicina aizsardzību un samazina bezspēcības sajūtu, palīdz atgūt pašpārliecinātību, kā arī tikt galā ar traumām.

Atskaites un citi resursi

Pašpietiekamība un finansiālā iekļaušana

UNHCR’s konceptnote for den globale strategi udstikker rammerne for selvforsørgelse og økonomisk inklusion af flygtninge. 

UNHCR Rokasgrāmata bēgļu kvotām

Visaptverošas vadlīnijas pārmitināto bēgļu integrācijaipraktiski ieteikumi un labās prakses piemēri, arī saraksts ar tēmām, kuras apsvērt. 

SDO un UNHCR plāns 2023.–2025. gadam

Starptautiskās nodarbinātības aģentūras (ILO) un ANO Bēgļu aģentūras (UNHCR) plāns, kas formalizē pušu sadarbību, balstoties uz astoņām kopīgām prioritātēm.