Informatie over aardbevingen in Turkije en Syrië

Informatie over aardbevingen in Turkije en Syrië

Wat doet UNHCR om te helpen?  

In Turkije

UNHCR staat achter Turkije in deze moeilijke tijd en blijft vastbesloten de Turkse autoriteiten te steunen bij de aanpak van deze situatie.  

Hoewel we nog geen volledig beeld hebben van de gevolgen van de aardbevingen, volgen we de behoeften samen met de autoriteiten op en staan we klaar om steun en bijstand te verlenen. Via onze communicatieplatforms en -kanalen (UNHCR Turkije HELP page en de UNHCR Turkije Information Board) blijven we beschikbaar en blijven we informatie over hulp en ondersteuning delen.   

We bekijken onze voorraden in het land en in de regio voor mogelijke steun bij humanitaire hulp in Turkije. Hetzelfde gebeurt in het kader van de coördinatie door OCHA in verband met de behoeften van de getroffen bevolking in Noord-Syrië. 

In Syrië 

De UNHCR is diep bedroefd over het verlies aan mensenlevens ten gevolge van deze verwoestende aardbeving. De UNHCR betuigt haar diepste medeleven met alle getroffenen en stuurt al de broodnodige voorraden naar de getroffen gebieden en zet collega’s in voor ondersteuning.   

De UNHCR coördineert ook de reactie met andere VN-organisaties en humanitaire actoren om hulp en steun te verlenen aan mensen in nood in Syrië. Via onze veldteams zijn we begonnen met het verlenen van dringende hulp aan de overlevenden. 

UNHCR heeft tijdelijk alle niet-essentiële activiteiten in haar community centres (met inbegrip van vrijwilligers en mobiele teams) opgeschort en zal zijn activiteiten richten op de noodhulp na de aardbeving. Dit omvat de identificatie en prioritering van behoeften in de getroffen gebieden en doorverwijzingen.  

De middelen zullen ook worden herbestemd om te zorgen voor voldoende psychosociale steun voor de getroffen personen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren, waaronder, maar niet uitsluitend, kinderen, gehandicapten en ouderen. 

Mijn gezinsleden zijn in Turkije of Syrië, wat kan ik doen?  

Als uw gezin zich in een door de aardbeving getroffen gebied bevindt, kunt u de volgende informatie en contactgegevens met hen delen: 

 • Zorg eerst voor je veiligheid en controleer vervolgens of iemand in jouw omgeving hulp nodig heeft. 
 • Blijf uit de buurt van beschadigde gebouwen en elektriciteitsleidingen en volg het advies van de lokale autoriteiten op. 
 • Wacht op de volgende naschokken. Wees voorbereid om te schuilen als u een naschok voelt. Ga zitten om te schuilen, bedek je hoofd en nek met je handen en armen en houd je vast aan iets stevigs. 
 • Als u zich in een beschadigd gebouw bevindt, ga dan naar buiten en ga snel weg van het gebouw. Betreed geen beschadigde gebouwen.

Informatie specifiek voor mensen in Turkije

 • Als uw mobiliteit beperkt is, doe dan niets dat jouw leven in gevaar kan brengen. U kunt de AFAD-noodlijn bellen op 00905350456181. Hulpverleners zullen je zo snel mogelijk proberen te bereiken. 
 • Als je vastzit, maak dan geluid door te slaan op de water-, verwarmings-, gasvoorzieningen of de grond. Als dit lukt- kun je ook de noodlijn AFAD bellen op 00905350456181. Bedek je mond met bijvoorbeeld je shirt om jezelf te beschermen. 

Voor assistentie is ook het buitenlandse callcenter (YIMER 157) bereikbaar. De lijn is 24/7 beschikbaar in zeven talen (Turks, Arabisch, Perzisch, Engels, Russisch, Duits en Pasjto). WhatsApp: +90 312 422 04 00Telegram: @Yimer157bot. 

Eerder opgelegde reisbeperkingen voor personen onder internationale of tijdelijke bescherming in de door de aardbeving getroffen gebieden (Kahramanmaras, Hatay, Malatya, Adyaman, Adana, Gaziantep, Sanliurfa, Kilis, Osmaniye en Diyarbakir provincies) zijn opgeheven. Dit betekend:  

 1. Mensen kunnen deze provincies verlaten zonder een reisvergunning te hebben. 
 2. Personen moeten naar het immigratiebeheerkantoor in de provincie waar ze naartoe reizen gaan om een geldige reisvergunning voor 90 dagen te verkrijgen. 
 3. Istanbul is de enige provincie die geen mensen accepteert. 
 4. Als de personen die zijn geregistreerd in de door de aardbeving getroffen provincies worden gearresteerd door de wetshandhavers in andere provincies, sturen de wetshandhavers ze naar het relevante immigratiebeheerbureau van die provincie en vervolgens geeft het immigratiebeheerbureau hen een 90-dagen reisvergunning. 

Belangrijke ontwikkelingen visums en gezinshereniging 

Door de aardbeving in Turkije en Syrië is het begrijpelijk dat mensen terug willen, familie met spoed willen laten overkomen of juist langer in Nederland willen blijven. De IND gaat (in eerste instantie) tot 9 maart 2023 in sommige gevallen soepeler om met verzoeken voor een terugkeervisum of een verlenging van een visum kort verblijf: 

 1. Syriërs die nog in de procedure zitten of een asielstatus hebben en die naar Turkije willen reizen (vanwege familie of vrienden in nood) ontvangen een terugkeervisum van de IND.  Hiervoor hoef je tijdelijk ook geen leges te betalen. 
 2. In zeer schrijnende situaties of medische noodsituaties kan voorrang worden verleend in de gezinsherenigingsprocedure. Hiervoor kan je de reguliere IND spoedbox gebruiken 
 3. Als je familieleden of vrienden hebt die een mvv (nareis of reguliere) procedure hebben lopen, kan de termijn om hun mvv op te halen worden verlengd in het geval de ambassade slecht te bereiken is. De termijn kan van 3 naar 6 maanden worden verlengd.” 

LET OP: het gebruikelijke terugkeerbeleid voor personen die willen terugkeren naar het land van herkomst is nog wel van toepassing. 

Meer informatie hierover is hier te vinden. 

Kan ik spullen doneren?  

Bedankt dat u de mensen in de getroffen gebieden wilt ondersteunen! Helaas kunnen wij in Nederland geen goederen aannemen.  

UNHCR koopt internationaal op grote schaal hulpgoederen in, waar mogelijk in de landen zelf om de lokale economie te stimuleren. Dat is efficiënter dan hulpgoederen die we geschonken krijgen afleveren: als wereldwijde organisatie krijgen we schaalvoordeel in zowel inkoop als transport.  

De beste manier om steun te bieden is door geld te doneren.  U kunt doneren via onze website.  

English  

UNHCR is deeply saddened to see the tragic aftermath of the deadly earthquakes in the Southeast of Türkiye. We offer our condolences to those who have lost family, friends, and loved ones. 

UNHCR stands in solidarity with the people of Türkiye and Syria affected by the devastating earthquakes.  

What is UNHCR doing to help?  

In Türkiye 

UNHCR stands with Türkiye at this difficult time and remains committed to supporting the Turkish authorities in responding to this situation. 

While we don’t have a comprehensive picture of the impact of earthquakes yet, we are following up on needs with the authorities and stand ready to provide support and assistance. Through our communication platforms and channels (UNHCR Türkiye HELP page en de UNHCR Türkiye Information Board) we remain available and continue sharing information on assistance and support with persons of concern. 

We are reviewing our stockpiles in the country and the region for potential support with humanitarian assistance in Türkiye. The same is also done under OCHA coordination related to the needs of the impacted population in northern Syria. 

In Syria 

UNHCR is deeply saddened by the loss of life caused by this devastating earthquake. UNHCR expresses its deepest condolences to all affected and is already sending much needed supplies to the affected areas and deploying colleagues for support.  

UNHCR is also coordinating the response with other UN Agencies and humanitarian actors to deliver assistance and support to those in need in Syria. 

UNHCR has suspended temporarily all non-essential activities in its community centres and community-based structures (including outreach volunteers and mobile teams) and will focus/redirect activities towards the earthquake emergency response. This will include identification and prioritization of needs in affected areas and referrals. 

Resources will also be redirected to ensure sufficient psychosocial support for affected persons with a particular attention to the most vulnerable including but not limited to children, people with disabilities and the elderly. 

My family members are in the affected areas, what can I do?  

If your family is in an area affected by the earthquake you can share the following guidelines and contact details: 

 • Ensure your safety first, then check if anyone around you needs help. 
 • Stay away from damaged buildings and power lines and follow the advice of local authorities. 
 • Wait for the next aftershocks. Be prepared to take shelter if you feel an aftershock. Sit down for shelter, cover your head and neck with your hands and arms, and hold onto something sturdy. 
 • If you are in a damaged building, go outside and move away from the building quickly. Do not enter damaged buildings. 

 For people in Turkiye:  

 • If your mobility is limited, do not do anything that may endanger your life to get out. You can call the AFAD emergency line on 00905350456181. Please be aware that rescuers will try to reach you as soon as possible. 
 • If you are stuck, try to make your voice heard by hitting the water, heater, and gas facilities or the ground. You can also call the AFAD emergency line on 00905350456181. To protect yourself, cover your mouth with your shirt. 

The foreign call center (YIMER 157) can also be reached for assistance. The line is available 24/7 in seven languages (Turkish, Arabic, Persian, English, Russian, German and Pashto). 

WhatsApp: +90 312 422 04 00. Telegram: @Yimer157bot 

Previously imposed travel restrictions for persons under international or temporary protection in the areas (Kahramanmaras, Hatay, Malatya, Adyaman, Adana, Gaziantep, Sanliurfa, Kilis, Osmaniye and Diyarbakir provinces) affected by the earthquake have been lifted. The details are as follows: 

 1. People can leave these provinces without obtaining a travel permit. 
 2. Persons must go to the immigration management office in the province they are traveling to obtain a valid 90-day travel permit. 
 3. Istanbul is the only province that does not accept individuals. 
 4. If the persons registered in the earthquake-affected provinces are arrested by the law enforcers in other provinces, the law enforcers will send them to the relevant immigration management office of that province and subsequently the immigration management office will issue them a 90-day travel permit. 

Belangrijke ontwikkelingen visums en gezinshereniging 

Because of the earthquakes you may have questions about returning to Türkiye or Syria, reunite with family sooner or stay longer in the Netherlands. Until 9 March 2023 the IND (the Dutch immigration authorities) will deal more flexibly with requests for a return visa or an extension of a short-stay visa in some cases: 

 1. Syrian nationals who are still in the procedure or have refugee status and want to travel to Türkiye (because of family or friends in need) will receive a return visa from the IND.  Temporarily- you will not have to pay a fee for this. 
 2. In very distressing situations or medical emergencies, priority may be given in the family reunification procedure. For this the regular emergency family reunification procedures apply. 
 3. If you have family members or friends who have an family reunification procedure pending, the period to collect their visas (mvv) can be extended in case the embassy is hard to reach. The deadline can be extended from 3 to 6 months.”

NOTE: The usual return policy for persons wishing to return to the country of origin still applies and you may risk losing your legal status in the Netherlands. 

More information on this can be found here.  

Can I donate items to UNHCR?  

Thank you for your willingness to support the people in the affected areas! Unfortunately, we cannot accept goods in the Netherlands.   

UNHCR purchases relief items internationally on a large scale, where possible in the countries themselves to stimulate the local economy. This is more efficient than delivering relief goods donated to us.  

The best way to offer support is to donate money.  You can donate via our website.