Op korte termijn streven we ernaar om de rechten en het welzijn van vluchtelingen te waarborgen. Op lange termijn is ons doel om vluchtelingen bij te staan bij de terugkeer naar hun land van herkomst als het veilig is. Als dat niet mogelijk is, biedt UNHCR ondersteuning bij integratie in het land waar zij verblijven of helpt UNHCR bij hervestiging in een nieuw land.

Oprichting

UNHCR is op 14 december 1950 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties opgericht om een miljoen ontheemden na de Tweede Wereldoorlog naar huis te helpen terugkeren. Sindsdien hebben we ruim 50 miljoen vluchtelingen geholpen een nieuw bestaan op te bouwen en ontvingen wij twee keer de Nobelprijs voor de Vrede voor ons werk.

UNHCR Nederland: bescherming bieden en draagvlak creëren

De UNHCR-vertegenwoordiging in Nederland is gevestigd in Den Haag en is onderdeel van het regionale kantoor in Brussel. UNHCR Nederland houdt toezicht op de uitvoering van het Vluchtelingenverdrag van 1951 in Nederland.

UNHCR Nederland monitort de ontwikkelingen in beleid, wetgeving en de dagelijkse praktijk van vluchtelingenbescherming. We bieden advies en expertise aan de Nederlandse overheid. Dat doen we door middel van onder andere:

  • pleitbezorging om beleid en praktijk van vluchtelingenbescherming in overeenstemming te brengen met internationale normen
  • het becommentariëren van (nieuwe) wetgeving
  • het ondersteunen van de overheid met informatie over landen van herkomst en uitleg van juridische begrippen voor de wijze waarop een vluchteling geïdentificeerd kan worden
  • het uitbrengen van aanbevelingen ten aanzien van de opvang van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. In dit kader zet UNHCR Nederland zich ook in om de stem en ervaringen van vluchtelingen in Nederland te betrekken bij beleid en dagelijkse praktijk van vluchtelingenbescherming. 

Daarnaast zetten wij ons in om publieke steun voor asielzoekers, staatlozen en vluchtelingen en UNHCR in de wereld te bevorderen door middel van onderzoek en publicaties, publiciteitscampagnes, informatievoorziening en het werven van fondsen bij publieke en private donoren.