Varjupaigataolejatele õigusabi kättesaadavuse parandamine ning vastuvõtutingimuste seire Eestis

Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) jätkab koostööd ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametiga ka 2017. aastal. Projekti eemärgiks on varjupaigataolejatele õigusabi kättesaadavuse parandamine ning vastuvõtutingimuste seire Eestis.

Projektiperioodi vältel, ehk 01.01.2017- 31.12.2017 jooksul pakuvad EIKi õiguseksperdid õigusnõustamist ning -abi varjupaigataotlejatele esimese astme varjupaigamenetluses ehk Politsei- ja Piirivalveameti poolt läbi viidavates menetlustoimingutes. Nõustamine hõlmab endas (i) tasuta õigusabi, (ii) varjupaigataotlejate esindamist Politsei- ja Piirivalveameti poolt läbi viidavates varjupaiga menetlustoimingutes, sealhulgas esindamine varjupaigaintervjuudel ja (iii) Politsei- ja Piirivalveametile eel varjupaiga otsustele vastuskirjade koostamist.

Lisaks püüavad EIK õiguseksperdid projektiperioodi vältel tuvastada strateegilisi juhtumeid, mille eesmärgiks oleks varjupaigamenetluse kvaliteedi tõstmine Eestis.

Viimaseks, õiguseksperdid teostavad korra kvartalis seirevisiite nii Vao ja Vägeva majutuskeskustesse kui ka Harku kinnipidamiskeskusesse. Seirevisiitide eesmärk on koguda ning hinnata informatsiooni, mis puudutab varjupaigataotlejate ligipääsu tasuta riigi õigusabile nende varjupaiga ning kinnipidamis asjades esindamiseks ning kasutada saadud infot õigusanalüüsi koostamiseks.