Põhja- ja Baltimaade piirkonnas suhtleb UNHCR aktiivselt valitsuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja meediaga, et kaitsta põgenema sunnitud isikute õigusi ja heaolu.

Koostöös partnerite ja kogukondadega töötame selle nimel, et kõigil oleks õigus varjupaika taotleda ning teises riigis turvaline varjupaik leida. Lisaks püüame leida püsivaid lahendusi nende olukorrale.

Toetame valitsusi ja valitsusväliseid organisatsioone kõikjal maailmas ning teeme nendega koostööd pagulastega seotud olukordades, kus töötame, et kaitsta, abistada ja leida lahendusi sundrännanud elanikkonna jaoks.

UNHCRil ei ole Põhja- ja Baltimaade piirkonnas tegevat rolli varjupaigataotlejate ja pagulaste otsese abistamise osas. 

 

Põhja- ja Baltimaades on UNHCRi peamised ülesanded järgmised:

  • Toetame valitsusi varjupaiga, rahvusvahelise kaitse ja kodakondsusetusega seotud Euroopa ja rahvusvaheliste õigusaktide rakendamisel. See hõlmab riiklike varjupaigaasutuste toetamist õiglaste, tõhusate ja kvaliteetsete varjupaigamenetluste, sealhulgas lapsesõbralike menetluste väljatöötamisel. Meie töö hõlmab ka sihipärast ja tõenduspõhist huvikaitset, seaduste kommenteerimist ja õigusnõu andmist ning spetsialistide ja ametnike koolitamist. 
  • Jälgime, et varjupaigataotlejatel oleks juurdepääs piirkonna riikidele, et nad saaksid taotleda rahvusvahelist kaitset ning et neile laieneksid õigused, võttes arvesse vanust, sugu ja mitmekesisust. 
  • Nõustame valitsusi, partnereid ja muid sidusrühmi selles, kuidas aidata pagulastel integreeruda piirkonna riikidesse ja kuidas riigid saaksid tagada pagulastele ohutut ja tasuta juurdepääsu rahvusvahelisele kaitsele. See töö hõlmab ka oluliste võrgustike edendamist ja heade tavade jagamist.  
  • Julgustame valitsusi lahendama nende riigis elavate kodakondsuseta isikute probleeme ja kõrvaldama olemasolevaid lünki, mis võiksid aidata kodakondsusetust vähendada ja lõppkokkuvõttes kaotada. 
  • Suurendame teadlikkust pagulaste olukorrast maailmas ning aitame mõista miljonite põgenema sunnitud inimeste rasket olukorda. See hõlmab meedia ja avalikkusega suhtlemist, näiteks õigeaegset infoedastust ja osalemist avalikel üritustel, kus arutatakse pagulastega seotud küsimusi.  
  • Kaasame rahalist ja muud tuge UNHCRi tööks üle maailma, nii valitsustelt, fondidelt, ettevõtetelt kui kodanikelt.

Loe meie töö kohta erinevates valdkondades: