Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdyba (UNHCR): Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė nustato esminius saugiklius, į kuriuos būtina atsižvelgti prieš priimant sprendimą prieglobsčio prašytojui taikyti kraštutinę priemonę

UNHCR regioninė atstovybė Šiaurės Europai, bendradarbiaudama su Europos Taryba ir Lietuvos vyriausiuoju administraciniu teismu, kviečia diskusijai teisėjus ir praktikuojančius teisininkus, dalyvaujančius nagrinėjant su prieglobsčio ir migracija susijusias bylas.

EŽTT teisininkas Thomas Straub informuoja apie 5 str. reikalavimus‎, Vilnius

24 September 2015, by Renata Kuleš, UNHCR atstovas spaudai Vilniuje.

Prieglobsčio prašytojų teisės į laisvę bei prieigos prie veiksmingos teisės gynybos priemonės užtikrinimo problematika bus nagrinėjama seminare „Sulaikymas, alternatyvios sulaikymui priemonės ir prieiga prie veiksmingos teisinės gynybos prieglobsčio prašytojams Baltijos šalyse“, kuris vyks š.m. rugsėjo 24 dieną Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje.

Seminaro dėmesio centre – saugikliai nuo neteisėto ar savavališko prieglobsčio prašytojų sulaikymo bei sulaikytų prieglobsčio prašytojų prieiga prie veiksmingos teisės gynybos priemonės.

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro atstovo Šiaurės Europai pavaduotoja Karolina Lindholm Billing teigia: „Kirsti sieną ir prašyti prieglobsčio nėra nusikaltimas, todėl yra svarbu užtikrinti, kad prieglobsčio prašytojai nebūtų sulaikomi vien dėl to, kad su savimi neturi galiojančių kelionės dokumentų, reikėtų užtikrinti, kad sulaikymas būtų taikomas tiktai tada, kai kitos išeities nėra ir visiškai laikantis tarptautinės pabėgėlių ir žmogaus teisių teisės reikalavimų“.

Seminaro metu  atstovai iš Europos Tarybos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir UNHCR,  kartu su teisėjais , teisininkais ir kitais praktikais, kurių darbas susijęs su prieglobsčio  prašymo procedūromis, aptars tarptautinės ir ES teisės reikalavimus, tokius kaip prieglobsčio prašytojų atleidimo nuo atsakomybės už neteisėtą sienos kirtimą sąlygos, neteisėto ar savavališko prieglobsčio prašytojų sulaikymo draudimas, alternatyvių sulaikymui priemonių taikymas ir specialių garantijų suteikimas pažeidžiamiems prieglobsčio prašytojams.

Šiais metais taip pat vyko UNHCR, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto bei Seimo kontrolierių įstaigos bendrai organizuota konferencija pavadinimu „Ar tik  sulaikymas? Prieglobsčio prašytojų ir kitų užsieniečių sulaikymo Lietuvoje problemos ir iššūkiai“. Šis renginys išskirtinį dėmesį skyrė teisei į laisvę, leistiniems šios teisės ribojimams ir sulaikymo sąlygų stebėsenai.

UNHCR įsitraukimas į diskusiją prieglobsčio prašytojų sulaikymo klausimais yra nulemtas šiai organizacijai suteiktų įgaliojimų teikti tarptautinę apsaugą pabėgėliams ir padėti vyriausybėms siekti ilgalaikių sprendimų dėl jų situacijos. 1951 metų Pabėgėlių konvencijos 31 straipsnis apibrėžia prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių atleidimo nuo atsakomybės už neteisėtą atvykimą ar buvimą sąlygas. 2014 metųliepą UNHCR paskelbė tarptautinę strategiją “Ne tik sulaikymas”, kuria bendradarbiaujant su įvairų šalių vyriausybėmis ir kitais partneriais siekiama rasti sprendimus prieglobsčio prašytojų sulaikymo problemai spręsti.

UNHCR  regioninės atstovybės Šiaurės Europai biuras yra įsikūręs Stokholme, Švedijoje, ši atstovybėapima visas Šiaures Europos valstybes, įskaitant Estiją, Latviją ir Lietuvą.

Pagrindinės UNHCR regioninės atstovybės Šiaurės Europoje užduotys apima pagalbą valdžios institucijoms ir kitiems susijusiems partneriams šiose srityse:

  • užtikrinant, kad prieglobsčio prašytojai turėtų prieigą prie teritorijos ir prieglobsčio procedūros ir yra apsaugoti nuo grąžinimo į nesaugias kilmės šalis;
  • užtikrinant orų prieglobsčio prašytojų priėmimą;
  • vystant teisingą ir efektyvią prieglobsčio sistemą ir jos procedūras;
  • remiant aukštos kokybės, nemokamos teisinės pagalbos prieglobsčio prašytojams teikimą;
  • skatinant asmenų, gavusiųjų tarptautinę  apsaugą Lietuvoje, integraciją;
  • mažinant žmonių be pilietybės skaičių.