Šiaurės ir Baltijos regione UNHCR palaiko aktyvų dialogą su vyriausybėmis, vietos valdžios institucijomis, pilietinės visuomenės organizacijomis ir žiniasklaida. Tokiu būdu yra siekiama apsaugoti asmenų, priverstų persikelti gyventi į kitą šalį, teises ir gerovę.

Kartu su partneriais ir bendruomenėmis mes stengiamės užtikrinti, kad visi turėtų teisę prašyti prieglobsčio ir gyventi saugiai kitoje šalyje. Mes stengiamės užtikrinti, kad šių sunkumų sprendimai būtų ilgalaikiai.

Mes remiame vyriausybes ir nevyriausybines organizacijas ir su jomis bendradarbiaujame. Įsitraukiame sprendžiant pabėgėlių problemas visame pasaulyje, kartu dirbame siekdami apsaugoti priverstinai perkeltus gyventojus, jiems padėti ir rasti tinkamus sprendimus.

UNHCR Šiaurės ir Baltijos regione neteikia tiesioginės pagalbos prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams.

 

Pagrindinės UNHCR užduotys apima:

  • Parama vyriausybėms, įgyvendinant Europos ir tarptautinius teisinius dokumentus, susijusius su prieglobsčiu, apsauga ir pagalba asmenims be pilietybės; tai apima paramą nacionalinėms prieglobsčio institucijoms, siekiant sukurti sąžiningas, veiksmingas ir aukštos kokybės prieglobsčio procedūras, įskaitant vaikams tinkamas procedūras. Mūsų darbas irgi apima tikslinį ir įrodymais pagrįstą gynimą, teisės komentarų ir konsultacijų teikimą, taip pat specialistų ir pareigūnų mokymą.
  • Stebėjimas, kad prašantieji prieglobsčio asmenys turėtų galimybę gauti pagalbą regiono šalyse, kad galėtų kreiptis dėl apsaugos ir naudotis teisėmis, kurios užtikrina lygias galimybes nepaisant amžiaus, lyties ir įvairovės.
  • Konsultavimas vyriausybėms, partneriams ir kitoms suinteresuotoms šalims apie tai, kaip pabėgėliams būtų lengviau integruotis į regiono šalis, ir kaip šalys gali sustiprinti saugius, vienas kitą papildančius pabėgėlių apsaugos būdus. Šis darbas apima pagrindinių administracinių procedūrų tobulinimą ir keitimąsi geriausiais administracinės praktikos pavyzdžiais.
  • Pagalba vyriausybėms ieškant sprendimų problemoms, su kuriomis susiduria asmenys be pilietybės, ir šalinant esamas spragas, kuomet galėtų būti sumažintas ir galiausiai panaikintas buvimas be pilietybės.
  • Informacijos skleidimas apie pabėgėlių situaciją visame pasaulyje ir daugybės žmonių, kurie buvo priversti persikelti į kitas šalis problemas, bei informacijos skleidimas apie tokio persikėlimo priežastis. Tai apima bendravimą su žiniasklaida ir visuomene, pavyzdžiui, laiku teikiant informaciją ir dalyvaujant viešuose renginiuose, kuriuose aptariami pabėgėlių klausimai.
  • Sutelkiant finansinę ir kitokią paramą UNHCR darbui visame pasaulyje, įtraukiant įvairių šaltinių pagalbą, nuo vyriausybių, fondų ir bendrovių, iki privačių piliečių.

Skaitykite daugiau apie mūsų darbą skirtingose srityse: