فعالیت های مبتنی بر وجوه نقد

ایران میزبان یکی از بزرگترین جمعیت های پناهندگان شهرنشین در جهان است؛ 97٪ از پناهندگان در ایران در مناطق شهری زندگی می کنند، در حالیکه 3٪ باقی مانده در مهمانشهرهایی زندگی می کنند که دارای ساختاری مشابه شهرک هستند. پناهجویان در ایران در محیط هایی زندگی می کنند که دسترسی مشابه به جوامع میزبان به بازارها و خدمات دارند. تامین پول نقد برای پناهندگان، آنها را قادر می سازد تا نیازهای خود را به شکلی با عزت برطرف کرده و به اقتصاد محلی کمک کنند.

فعالیت های مبتنی بر وجوه نقد به دنبال حمایت از پناهندگان به واسطه کاهش خطراتی که با آنها روبرو هستند و حفظ ظرفیت آنها در پرداخت مخارجشان است. فعالیت های مبتنی بر وجوه نقد به دلیل انعطاف پذیریشان شکل شرافتمندانه تری از خدمات بوده و به پناهندگان این امکان را می دهد که نیازهای فوری خود را در اولویت بندی کرده و به آنها حق انتخاب می دهند. فعالیت های مبتنی بر وجوه نقد خطر متوسل شدن به راهکارهای مقابله ای مضر، مانند کارکردن کودکان، ترک تحصیل و ازدواج اجباری را کاهش می دهند. آنها همچنین مستقیماً به اقتصاد محلی کمک کرده و می توانند به همزیستی مسالمت آمیز با جوامع میزبان کمک کنند.

کمیساریا در ایران فعالیت های مبتنی بر وجوه نقد مختلفی ارائه می دهد، که شامل کمک های نقدی چند منظوره برای کمک به پناهندگان بسیار آسیب پذیر در تأمین فوری نیازهای حمایتی و اساسی خود با حفظ کرامت و حق انتخابشان است. این فعالیت ها دسترسی پناهندگان به آموزش عالی با ارائه کمک های نقدی مکرر (بورسیه دافی)؛ حمایت از معیشت پناهندگان؛ از طریق پرداخت هزینه تجهیزات پزشکی پایدار برای معلولین؛ تسهیل ایاب و ذهاب در صورت بازگشت داوطلبانه و پوشش هزینه کسب مدارک و هزینه های ایاب و ذهاب پیش از اسکان مجدد را تسهیل می کنند.

کمیساریا با هدف هماهنگ سازی راهکارها و بیشینه کردن همکاری بین تمام عاملین فعالیتهای مبتنی بر وجوه نقد کشور، رهبری کارگروه وجوه نقد متشکل از سازمان های مردم نهاد بین المللی و آژانس‌های سازمان ملل را بر عهده دارد. رویکرد کمیساریا نسبت به پروژه‌های مبتنی بر وجوه نقد پیرو اصل انضمام مالی بوده که به دنبال اطمینان از دسترسی پناهندگان به سیستم های بانکی ملی همانند ایرانیان است. کمیساریا همچنین در حال بررسی راه هایی بیشتر برای تنوع بخشیدن به فعالیتهای مبتنی بر وجوه نقد خود است.