فعالیت های مبتنی بر جامعه

این رویکرد از اهداف جامعه پشتیبانی می کند، تأثیر طولانی مدت دارد و به وابستگی کمتری به عاملین خارجی منجر می شود و ثابت کرده است که از منابع موجود به طور مؤثرتر استفاده می شوند.

کمیساریا در ایران با اتخاذ این رویکرد در سدد توانمندسازی جوامع پناهندگان با قرار دادن آنها در مرکز فعالیت های خود است.

کمیساریا، همچنان با همکاری همتایان دولتی اش و با ارتباط با جوامع، آنها را به عنوان شرکایی برابر در ارزیابی، طراحی و اجرای فعالیت ها و پروژه ها در نظر می گیرد.

این فعالیت ها به موضوعاتی که توسط خود جوامع مشخص شده و در اولویت قرار گرفته اند مانند موارد مرتبط با کودکان کار، کودکان بازمانده از تحصیل، پشتیبانی از همزیستی مسالمت آمیز، و ارتباط با پناهندگان آسیب پذیر از جمله معلولین. می پردازند.

رویکرد جامعه محور، کرامت و عزت نفس پناهندگان را تقویت کرده و به همه عاملین این امکان را می دهند تا برای حمایت از اعضای مختلف جامعه با یکدیگر همکاری کنند.