I Norden och Baltikum håller UNHCR en aktiv dialog med regeringar, kommuner, civilsamhällesorganisationer och media i syfte att skydda flyktingars rättigheter och välbefinnande.

Tillsammans med partners och civilsamhället arbetar vi för allas rätt att söka asyl och hitta en säker tillflykt i ett annat land. Vi strävar också efter att finna varaktiga lösningar.

Vi stöder och samarbetar med regeringar och icke-statliga organisationer för att skydda, hjälpa och finna lösningar för människor på flykt.

UNHCR har ingen operativ roll i Norden och Baltikum när det gäller att ge direkt stöd till asylsökande och flyktingar.

 

De huvudsakliga uppgifterna för UNHCR Norden och Baltikum är:

  • Ge stöd och vägledning till regeringar i deras genomförande av europeiska och internationella rättsliga instrument relaterade till asyl, skydd och statslöshet. Detta omfattar stöd till nationella asylmyndigheter för att utveckla rättvisa, effektiva och högkvalitativa asylprocesser, inklusive barnvänliga processer. Vårt arbete inkluderar även riktat och evidensbaserat påverkansarbete, utformning av remissvar, juridisk rådgivning, samt utbildning av tjänstemän.
  • Bevaka att asylsökande har tillgång till att söka skydd i länderna i regionen och att de har tillgång till rättigheter som tar hänsyn till ålder, kön och mångfald.
  • Ge rådgivning till regeringar, partners och andra aktörer om hur flyktingar kan få hjälp att integreras i de nordiska och baltiska länderna – och hur länder kan utveckla säkra och lagliga vägar för flyktingar att få tillgång till skydd. Detta arbete omfattar främjande av viktiga nätverk och utbyte av god praxis.
  • Bedriva påverkansarbete gentemot regeringar för att främja lösningar på de utmaningar som statslösa personer inom deras gränser står inför och att arbeta för att minska och i slutändan utrota statslöshet.
  • Öka medvetenheten om den globala flyktingsituationen, bland annat genom synlighet i media och bland allmänheten. UNHCR deltar till exempel i offentliga evenemang där flyktingfrågor diskuteras.
  • Mobilisera ekonomiskt och annat stöd för UNHCR:s arbete i världen från olika aktörer inklusive regeringar, stiftelser, företag och privatpersoner.

Läs mer om vårt arbete inom olika områden: