Vælg sprog for vores globale side

Vælg en landeside
 

UNHCR’s arbejde med integration i Norden og Baltikum

UNHCR’s Repræsentation for de Nordiske og Baltiske Lande har styrket sit fokus på integration i hele regionen. Dette indebærer både konkrete aktiviteter, programmer og deltagelse i netværk og arbejdet med mere forskningsbaserede erfaringer og resultater.

UNHCR’s vision for integration er, at alle flygtninge skal have gavn af politikker og praksis, der fremmer og faciliterer socioøkonomisk inklusion.

UNHCR’s integrationsarbejde i regionen er forankret i strategiske partnerskaber og engagement og samarbejde med integrationsaktører, såsom lokale og nationale myndigheder, NGO’er, civilsamfundet, græsrodsorganisationer, tænketanke, universiteter samt flygtningeledede organisationer. UNHCR integrationsaktiviteter fokuserer primært på følgende tre områder: 1) viden 2) strategiske partnerskaber og nordisk-baltisk samarbejde mellem integrationsaktører, 3) kapacitetsopbygning til yderligere at understøtte integration og inklusion af flygtninge.

Ved at anerkende kompleksiteten i integrationsindsatserne og de veletablerede systemer i de nordiske lande fungerer UNHCR som facilitator mellem relevante regionale og europæiske integrationsinitiativer og netværk. Dette sker for at udbygge og yderligere mobilisere den eksisterende integrationsindsats. UNHCR fortsætter med at motivere og støtte de nordiske lande i at fastholde eksisterende standarder for integration af flygtninge med praksis og systemer, der bygger på flygtninges egne stemmer og deltagelse, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettigheder.

I de baltiske lande støtter UNHCR stater og myndigheder til at udvikle en helhedsorienteret og menneskeretsbaseret tilgang til integration. Dette indebærer, at integrationspolitikker bliver gennemført med tilstrækkelig og bæredygtig finansiering, samt at alle relevante integrationsaktører bliver i stand til at kunne levere integrationsindsatser af høj kvalitet. De baltiske lande er alle del af Ukraine Regional Refugee Response Plan, som er en UNHCR-koordineret multi-partner og multi-sektor plan for at yde beskyttelse og støtte til ukrainske flygtninge.

UNHCR arbejder sammen med nationale og lokale myndigheder, NGO’er og civilsamfund, den private og den akademiske sektor, trossamfund og frivillige netværk samt flygtninge- og migrantgrupper. Disse regionale og landespecifikke samarbejder gør det muligt for UNHCR at dele strategisk tænkning om integration og god integrationspraksis samt at være fortaler for en ’whole-of-society’-tilgang og helhedsorienterede integrationsindsater, der kan hjælpe flygtninge med at genopbygge deres selvværd samt blive selvhjulpne og modstandsdygtige.

For UNHCR er integration en dynamisk og mangefacetteret tovejsproces. Dette fører til fuldt og lige medlemskab i samfundet, da det forbereder flygtninge på at tilpasse sig til deres værtssamfund uden at skulle opgive deres kulturelle identitet, mens det på samme vis forbereder værtssamfund og institutioner til at byde flygtninge velkommen og imødekomme behov hos en mangfoldig befolkning. Processen er kompleks og sker gradvis, og den omfatter både juridiske, økonomiske, sociale og kulturelle dimensioner.

UNHCR’s Repræsentation for de Nordiske og Baltiske Lande arbejder med partnere på forskellige integrationsområder, herunder socioøkonomisk inklusion og gæstfri lokalsamfund, arbejdsmarked og lokal integration, uddannelse og information. Integrationsaktiviteter i regionen sker via partnerskaber og netværk, monitorering og fortalervirksomhed, dialog med flygtninge og lokalsamfund, deling og tilpasning af god integrationspraksis samt arbejdet for at påvirke fortællingen omkring integration i regionen.

Arbejdsmarked, beskæftigelse og iværksætteri

At have et job og være en del af arbejdsmarkedet er et vigtigt skridt for flygtninges selvhjulpenhed og succesfulde integration.

For at fremme inklusion af flygtninge på arbejdsmarkedet og mobilisere den private sektor til at tage initiativer inden for beskæftigelse af flygtninge samarbejder UNHCR med Diversity Charters i de baltiske lande og Tent Partnership for Refugees i nordiske lande. I Litauen blev Refugee Fellowship Initiative oprettet af UNHCR, the Lithuanian Diversity Charter og Røde Kors Litauen. Gennem dette initiativ kan flygtninge få en fod inden for på det litauiske arbejdsmarked, og virksomhederne kan nyde godt af at blive linket sammen med professionelle.

UNHCR støtter også op om IKEA-partnerskaber i de nordiske lande. Dette er en del af IKEA Ingka Groups løfte på Global Refugee Forum i 2019 om at hjælpe flygtninge med beskæftigelsesmuligheder og jobtræning i 30 lande. Samtidig er ambitionen at imødegå den negative fortælling om integration af asylansøgere og flygtninge.

Over hele verden, og også i den nordiske og baltiske region, viser flygtninge et stærkt iværksætterpotentiale ved at etablere virksomheder og tage initiativer inden for civilsamfundet. I Estland har UNHCR og partnere støttet etableringen og udviklingen af iværksætteri blandt flygtninge og ​den sociale virksomhed Siin & Sääl.

Samarbejde med byer

Det er et centralt mål for UNHCR’s Repræsentation for de Nordiske og Baltiske Lande at støtte og fremme en bæredygtig integration på lokalt plan igennem social samhørighed og lige muligheder – og her spiller byer og kommuner en vital rolle. Vigtigheden af en effektiv integration af flygtninge er blevet anerkendt af mange byer i Norden og Baltikum – ikke kun i forhold til at etablere rummelige og imødekommende lokalsamfund, men også for i forhold til at skabe en rig og blomstrende lokaludvikling.

UNHCR fremmer vores og Migration Policy Group’s værktøjskasse “Effektiv inklusion af flygtninge: deltagende tilgange for aktører på lokalt niveau“. Hovedformålet med initiativet og værktøjerne er at forsyne lokale integrationsaktører med tilstrækkelig viden til at sikre flygtninges inklusion og integration.

UNHCR støtter implementeringen af det regionale FOR-IN-projekt. Dette fælles initiativ fokuserer på at styrke integrationsaktørers kapacitet, støtte regionale netværk og samarbejde mellem integrationsudøvere, fremme proaktivt engagement af flygtninge i co-design og co-implementering af programmer, der understøtter deres integration.

UNHCR samarbejder med Europarådets Intercultural Cities-program, nordiske og baltiske byer, samt sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder for at fremme mangfoldighed og inklusion på lokalt niveau.

Jonava blev den første baltiske by, der tilsluttede sig Intercultural Cities-programmet, mens Riga blev den første baltiske hovedstad, der blev en del af programmet. UNHCR fremmer også solidaritet, skaber øget opmærksomhed, støtter flygtninge og samler lokalsamfund ved at invitere byer i hele regionen til at underskrive solidaritetserklæringen #WithRefugees. Fra de nordiske og baltiske lande har Reykjanesbær i Island og Jonava i Litauen indtil videre tilsluttet sig UNHCR’s Cities #WithRefugees initiative.

Hvad vi gør

UNHCR promoverer inklusion af flygtninge, både når det gælder udformningen og implementeringen af ​​integrationsprogrammer. Et eksempel på sådan inklusion kan ses i Refugee-led Innovation Fund, der arbejder for at styrke flygtninges muligheder gennem bl.a. Talent Together-initiativet, der fremmer flygtninges iværksætterevner.

Direkte inklusion af flygtninge, herunder aktiv deltagelse og feedback, gør det nemmere at træffe evidensbaserede beslutninger og lægge handlingsplaner. Flygtninges deltagelse er en rettighed, som fremmer beskyttelse og reducerer følelsen af ​​magtesløshed, giver folk mulighed for at genopbygge selvværd og selvtillid samt hjælper flygtninge med at håndtere traumer.

Rapporter & andre ressourcer

Selvforsørgelse og økonomisk inklusion

UNHCR’s konceptnote for den globale strategi udstikker rammerne for selvforsørgelse og økonomisk inklusion af flygtninge. 

UNHCR’s håndbog for kvoteflygtninge

En omfattende guide til integration af kvoteflygtninge – tjeklister, praktiske råd og god praksis. 

ILO-UNHCR Fælles Handlingsplan 2023-2025

ILO og UNHCR’s handlingsplan der formaliserer partnerskabet gennem otte fælles prioriteter. 

Nyheder og aktiviteter om integration