UNHCRs arbeid med integrasjon i Norden og Baltikum

UNHCRs representasjon for de nordiske og baltiske landene følger i økende grad med på integrasjonen i hele regionen. Dette innebærer både det konkrete nivået av aktiviteter, programmer og nettverk, samt det mer forskningsbaserte nivået på resultater og erfaringer.

UNHCRs visjon for integrering er at alle flyktninger skal dra nytte av erklæringer og praksis som fremmer og legger til rette for sosialøkonomisk inkludering. 

UNHCRs integreringsarbeid i regionen er forankret i strategiske partnerskap, og dreier seg om engasjement og samarbeid med integreringsaktører, som lokale og nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner, sivilsamfunn og grasrotorganisasjoner, tenketanker og universiteter, samt flyktningledede organisasjoner. Integreringsaktivitetene gjennomført av UNHCR i Norden og Baltikum har tre prioriteringer: 1) kunnskap, 2) strategiske partnerskap og nordisk-baltisk samarbeid mellom integreringsaktører, 3) kapasitetsbygging for å støtte flyktningintegrering og inkludering ytterligere.

Ved å anerkjenne kompleksiteten i integrasjonsmiljøer og veletablerte systemer i de nordiske landene, fungerer UNHCR som en tilrettelegger mellom relevante regionale og europeiske integrasjonsinitiativ og nettverk for å utnytte og videre mobilisere eksisterene integrasjonsarbeid. UNHCR fortsetter å motivere og støtte nordiske land til å opprettholde eksisterende standarder for integrering av flyktninger med praksis og systemer, bygget på flyktningens stemme og deltakelse, rettssikkerhet og respekt for menneskerettigheter.

I de baltiske landene støtter UNHCR statene og myndighetene til å utvikle en holistisk og menneskerettighetsbasert tilnærming til integrasjon, der integrasjonspolitikk vil bli implementert med tilstrekkelig og bærekraftig finansiering, og alle relevante integrasjonsaktører vil gis kapasitet til å sikre høy kvalitet ved integrasjonstjenester. De baltiske landene er alle en del av Ukraina Refugee Response Plan, som er en UNHCR-koordinert multipartner- og multisektorplan for å gi beskyttelse og støtte til ukrainske flyktninger.

UNHCR arbeider med nasjonale og lokale myndigheter, ikke-statlige organisasjoner og sivilsamfunnet, privat sektor og akademia, trosbaserte organisasjoner og frivillige nettverk samt flyktning- og innvandrermiljøer. Et slikt regionalt og landspesifikt samarbeid gjør det mulig for UNHCR å overføre strategisk tenking om integrasjon og mangfoldiggjøre god integrasjonspraksis, fremme helhetlig og holistisk integrasjonspolitikk som kan hjelpe flyktninger med å gjenoppbygge sin selvfølelse, selvstendighet og selvhjulpenhet.

For UNHCR er integrasjon en dynamisk og mangesidig toveisprosess. Det leder til fullt og likestilt medlemskap i samfunnet når flyktninger forberedes til å tilpasse seg vertssamfunnene uten å gi opp sin kulturelle identitet, samtidig med at de forbereder de mottakende samfunnene og institusjonene på å ta imot flyktninger og møte behovene til en mangfoldig befolkning. Prosessen er kompleks og gradvis, bestående av juridiske, økonomiske, sosiale og kulturelle dimensjoner.

UNHCRs representasjon for de nordiske og baltiske landene arbeider med partnere på ulike integrasjonsarenaer, inkludert sosialøkonomisk inkludering og imøtekommende samfunn, arbeidsmarked og lokal integrering, utdanning og kommunikasjon. Integrasjonsaktiviteter i regionen utnyttes gjennom partnerskap og nettverk, overvåking og påvirkning, dialog med flyktninger og lokale samfunn, overføring og tilpasning av god integrasjonspraksis samt endring av forhold rundt integrasjonsutfordringer i regionen.

Arbeidsmarked, sysselsetting og entreprenørskap

Å ha en jobb og bli en del av arbeidsmarkedet i et vertssamfunn er et betydningsfullt skritt for flyktningers selvhjulpenhet og vellykkede integrering.

For å fremme inkludering i arbeidslivet for flyktninger og mobilisere privat sektor til ulike sysselsettingstiltak for flyktninger, samarbeider UNHCR med Diversity Charters i de baltiske landene og Tent Partnership for Refugees i de nordiske landene. I Litauen ble Refugee Fellowship Initiative opprettet av UNHCR, Lithuanian Diversity Charter og Litauens Røde Kors. Gjennom dette initiativet kan flyktninger få en fot på innsiden av det litauiske arbeidsmarkedet, og bedrifter har nytt godt av å bli knyttet til fagfolk gjennom programmet.

UNHCR støtter også IKEA-partnerskap i de nordiske landene. Dette er en del av IKEA Ingka Groups engasjement, forpliktet på Global Refugee Forum i 2019, å bistå flyktninger med jobbmuligheter og arbeidstrening i 30 land, samtidig som de tar sikte på å motvirke de negative historiene rundt asylsøker- og flyktningproblematikk.

Over hele verden, og også i Norden og Baltikum, viser flyktninger et stort potensial for entreprenørskap ved å bygge opp virksomheter og sette i gang sosiale og samfunnsnyttige initiativ. I Estland har UNHCR og dets samarbeidspartnere støttet etableringen og utviklingen av Siin & Sääl, som er et samfunnsnyttig tiltak for entreprenørskap blant flyktninger.

Samarbeid med byer

Det er et nøkkelmål for UNHCRs representasjon for de nordiske og baltiske landene å støtte og fremme varig integrering på lokalt nivå gjennom sosial tilknytning og like muligheter – og da er byene av helt avgjørende betydning. Mange byer i de nordiske og baltiske landende har innsett hvor viktig det er med en effektiv integrering av flyktninger, ikke bare for å utvikle et inkluderende og åpent samfunn, men også for å skape blomstrende og livskraftige lokalsamfunn.

UNHCR fremmer UNHCR og Migration Policy Groups verktøykasse “Effektiv inkludering av flyktninger: deltakende tilnærminger for involverte på lokalt nivå”. Hovedmålet med initiativet og verktøyene er å øke lokale integreringsaktører kapasitet ved hjelp av tilstrekkelig kunnskap som sikrer at sentrale prinsipper for deltakende tilnærming er nedfelt i relevante integreringsinitiativer, programmer og handlingsplaner.

UNHCR støtter det regionale FOR-IN-prosjektet, dette felles initiativet fokuserer på å styrke kapasiteten til integreringsaktører, støtte regionale nettverk og samarbeid mellom integreringsutøvere, fremme proaktivt engasjement for flyktninger i samarbeidet om programmer som støtter deres integrering.

UNHCR samarbeider med Europarådets prosjekt for interkulturelle byer, nordiske og baltiske byer, samt med foreninger av lokale og regionale myndigheter for å fremme mangfold og inkludering på lokalt nivå, med helhetlige integreringsordninger som får med seg alle.

Jonava var den første baltiske byen som ble med i Intercultural Cities-programmet, og Riga ble den første baltiske hovedstaden som ble med på prosjektet. UNHCR fremmer også solidaritet og øker bevissthet, støtter flyktninger og fører lokale samfunn sammen ved å invitere byer over hele regionen til å signere en solidaritetserklæring #WithRefugees. Fra den nordiske og baltiske regionen har så langt Reykjanesbær på Island og Jonava i Litauen deltatt på UNHCRs byprosjekt  #WithRefugees.

Våre handlinger

UNHCR fremmer meningsfullt engasjement fra flyktninger i utformingen og implementeringen av integreringsprogrammer, så vel som deres tilbakemeldinger på områder som trenger forbedring gjennom hele flyktningens livssyklus («reise»). Et av programmene er det flyktningledede innovasjonsfondet – Refugee-led Innovation Fund – for å styrke flyktninger gjennom innovative inkluderingsmetoder; som Talent Together-initiativet av Refugee Council of Litauen som skal fremme ferdigheter i flyktningentreprenørskap.

Direkte engasjement og dialog med flyktninger legger til rette for deltakelse, tilbakemelding og utvikling av faktabaserte beslutninger og handlinger. Å ta flyktningene med på råd er en rettighet som fremmer beskyttelse og reduserer følelsen av maktesløshet, gjør det mulig å trekke på erfaringer, kunnskap, kapasiteter, ferdigheter og ressurser; gir mennesker mulighet til å gjenoppbygge selvfølelese og selvtillit, samt hjelper flyktninger å takle traumer.

Rapporter og andre ressurser:

Selvforsørgelse og økonomisk inkludering av flyktninger

Konseptnotatet for UNHCRs globale strategi bidrar med et rammeverk for selvforsørgelse og økonomisk inkludering av flyktninger.

UNHCRs integrasjonshåndbok for kvoteflyktninge

En omfattende guide for integrering av kvoteflyktninger – sjekklister, praktiske råd og gode erfaringer.

ILO-UNHCR Felles handlingsplan 2023-2025

ILO og UNHCRs handlingsplan som formaliserer partnerskapet med åtte felles prioriteringer.