Select a language for our global site:

Select a country site:
 

UNHCR:s arbete med integration i Norden och Baltikum

UNHCR:s Representation för de nordiska och baltiska länderna fokuserar allt mer på integration över hela regionen. Detta innefattar både aktiviteter, program och nätverk på en konkret nivå, samt resultat och erfarenheter på en mer forskningsbaserad nivå.

UNHCR:s vision för integration är att alla flyktingar ska få nytta av förordningar och praxis som främjar och underlättar socioekonomisk integration. UNHCR fortsätter att uppmuntra och stödja de nordiska länderna att förbli en så kallad “region of excellence” när det gäller integration av flyktingar. Detta med praxis och system som byggts med flyktingars deltagande och med hänsyn till deras åsikter, rättsstatsprinciper och respekt för mänskliga rättigheter.

Genom att erkänna komplexiteten i integrationsmiljöer och väletablerade system i de nordiska länderna agerar UNHCR som en samordnare mellan relevanta regionala och europeiska integrationsinitiativ och nätverk. På så sätt kan vi dra nytta av och ytterligare mobilisera utifrån befintliga integrationsinsatser.

I de baltiska länderna stöder UNHCR staterna och myndigheterna att utveckla en holistisk och människorättsbaserad strategi för integration. Målet är att integrationspolitiken ska kunna genomföras med adekvat och hållbar finansiering, och att alla relevanta integrationsaktörer ska ha kapacitet att säkerställa hög kvalitet gällande leverans av integrationstjänster.

UNHCR arbetar med nationella och lokala myndigheter, icke-statliga organisationer och civilsamhället, näringslivet och forskare, trosbaserade organisationer och volontärnätverk, samt flykting- och invandrargrupper. Sådant regionalt och landsspecifikt samarbete gör det möjligt för UNHCR att överföra strategiskt tänkande om integration och att utöka god integrationspraxis, förespråka samhällsövergripande strategier och en holistisk integrationspolitik som kan hjälpa flyktingar att återuppbygga sin självkänsla, sitt självförtroende och sin inre handlingskraft.

För UNHCR är integration en dynamisk och mångfacetterad tvåvägsprocess. Den leder till ett fullständigt och jämställt medlemskap i samhället då den förbereder flyktingar att anpassa sig till sina värdsamhällen utan att ge upp kulturell identitet. Samtidigt förbereder den de mottagande samhällena och institutionerna att välkomna flyktingar och möta behoven hos en befolkning med olika bakgrund. Processen är komplex och gradvis och omfattar juridiska, ekonomiska, sociala och kulturella dimensioner.

UNHCR:s Representation för de nordiska och baltiska länderna arbetar med partners inom olika integrationsområden, inklusive socioekonomisk integration och välkomnande samhällen, integration på arbetsmarknaden och på lokal nivå, utbildning och kommunikation. Integrationsaktiviteter i regionen uttrycks genom partnerskap och nätverk, övervakning och påverkansarbete, dialog med flyktingar och lokalsamhällen, överföring och anpassning av god integrationspraxis, samt förändring av narrativ kring integrationsfrågor i regionen.

Arbetsmarknad, sysselsättning och företagande

Att ha ett jobb och bli en del av arbetsmarknaden i ett värdsamhälle är ett viktigt steg för flyktingars självförsörjning och framgångsrik integration.

För att främja inkludering av flyktingar på arbetsmarknaden och mobilisera den privata sektorn för olika sysselsättningsinitiativ för flyktingar samarbetar UNHCR med Diversity Charters i de baltiska länderna och organisationen Tent Partnership for Refugees i de nordiska länderna.

UNHCR stödjer även IKEA-partnerskap i de nordiska länderna. Detta är en del av IKEA Ingka-koncernens åtagande, som utlovades vid det Globala Flyktingforumet 2019 för att hjälpa flyktingar med försörjningsmöjligheter och arbetsträning i 30 länder, samtidigt som det syftar till att motverka den negativa attityden i frågor kring asyl- och flyktingintegration.

Över hela världen, och även i Norden och Baltikum, visar flyktingar på en stark potential till entreprenörskap genom att bygga företag och skapa sociala och civila samhällsinitiativ. I Estland har UNHCR och partners stöttat etableringen och utvecklingen av flyktingars sociala företagande och entreprenörskap,Siin & Sääl.

Arbeta med städer

Att stödja och främja en hållbar integration på lokal nivå genom social sammanhållning och lika möjligheter är ett centralt mål för UNHCR:s Representation av de nordiska och baltiska länderna – och här spelar städerna en viktig roll. Vikten av en effektiv integration av flyktingar, inte bara för att bygga inkluderande och välkomnande samhällen, utan även för att skapa välmående och blomstrande lokalsamhällen, har uppmärksammats av många städer i Norden och Baltikum.

UNHCR samarbetar med Europarådets program för Interkulturella städer, nordiska och baltiska städer samt sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter för att främja mångfald och integration på lokal nivå, där en holistisk integrationspolitik inte lämnar någon utanför.

Jonava blev inte bara den första litauiska, utan även den första baltiska staden som gick med i programmet Interkulturella städer. UNHCR främjar solidaritet och ökar medvetenheten, stödjer flyktingar och förenar samhällen genom att bjuda in städer över hela regionen att underteckna en solidaritetsförklaring #WithRefugees. Från Norden och Baltikum har hittills Reykjanesbær på Island och Jonava i Litauen anslutit sig till UNHCR:s initiativ Städer #WithRefugees.

Rapporter och andra resurser:

Refugee Livelihoods and Economic Inclusion
UNHCR 2019-2023 Global Strategy Concept Note

Speaking for Ourselves: Hearing Refugee Voices, A Journey Towards Empowerment
UNHCR, Finland (2014)

Nyheter & aktiviteter gällande integration