Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Kotoutuminen

UNHCR:n kotouttamistyö Pohjoismaissa ja Baltian maissa

YK:n pakolaisjärjestön Pohjoismaiden ja Baltian maiden edustusto kiinnittää yhä enemmän huomiota kotiutumiseen alueella. Tämä edellyttää sekä toiminnan, ohjelmien ja verkostojen konkreettista tasoa että tutkimuslähtöisempää tulosten ja kokemusten tasoa.

UNHCR:n näkemys kotouttamisesta on, että kaikkien pakolaisten pitäisi hyötyä toimintaperiaatteista ja käytännöistä, joilla edistetään ja helpotetaan sosioekonomista osallisuutta. UNHCR motivoi ja tukee edelleen Pohjoismaita pysymään ”huippuosaamisalueena” pakolaisten kotouttamiseksi käytäntöihin ja järjestelmiin, jotka perustuvat pakolaisten mielipiteisiin ja osallistumiseen, oikeusvaltioperiaatteeseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

UNHCR tunnustaa Pohjoismaiden kotouttamisympäristöjen ja vakiintuneiden järjestelmien monimutkaisuuden ja toimii edistäjänä asiaankuuluvien alueellisten ja Euroopan kotouttamisaloitteiden ja verkostojen välillä, jotta nykyisiä kotouttamispyrkimyksiä voidaan hyödyntää nyt ja jatkossa.

Baltian maissa UNHCR tukee valtioita ja viranomaisia kokonaisvaltaisen ja ihmisoikeuksiin perustuvan kotouttamisen kehittämisessä, jossa kotouttamispolitiikat toteutettaisiin riittävällä ja kestävällä rahoituksella, ja kaikki asianomaiset kotouttamistoimijat olisivat toimintakykyisiä varmistamaan kotouttamispalvelujen laadukkaan tarjoamisen.

UNHCR toimii yhteistyössä kansallisten ja paikallisten viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan, yksityisen sektorin ja korkeakoulujen, uskonnollisten järjestöjen ja vapaaehtoisverkostojen sekä pakolais- ja maahanmuuttajayhteisöjen kanssa. Tällainen alueellinen ja maakohtainen yhteistyö mahdollistaa UNHCR:n strategisen ajattelun siirtämisen kotouttamisesta ja hyvien kotouttamiskäytäntöjen moninkertaistamisesta, ”koko yhteiskunnan” lähestymistapojen ja kokonaisvaltaisen kotouttamispolitiikan puolesta, jotka voivat auttaa pakolaisia rakentamaan uudelleen itsetuntonsa, itseluottamuksensa ja itsekestävyytensä.

UNHCR:lle kotoutuminen on dynaaminen ja monitahoinen kaksisuuntainen prosessi. Se johtaa täysimääräiseen ja tasa-arvoiseen jäsenyyteen yhteiskunnassa, koska se valmistaa pakolaisia sopeutumaan vastaanottaviin yhteiskuntiinsa luopumatta kulttuuri-identiteetistä ja samalla valmistelee vastaanottavia yhteisöjä ja instituutioita vastaanottamaan pakolaisia ja vastaamaan monimuotoisen väestön tarpeisiin. Prosessi on monimutkainen ja monivaiheinen, ja se ulottuu oikeudelliselle, taloudelliselle, sosiaaliselle ja kulttuuriselle tasolle.

YK:n pakolaisjärjestön Pohjoismaiden ja Baltian maiden edustusto työskentelee yhteistyökumppaneiden kanssa monilla kotouttamisaloilla, kuten sosioekonomisessa osallistamisessa ja vastaanottavissa yhteiskunnissa, työmarkkinoilla ja paikallistasolla yhdentymisessä, koulutuksessa ja viestinnässä. Alueen kotouttamistoimet hyödynnetään kumppanuuksilla ja verkostoilla, seurannalla ja edunvalvonnalla, vuoropuhelulla pakolaisten ja paikallisyhteisöjen kanssa, hyvien kotouttamiskäytäntöjen siirrolla ja mukauttamisella sekä muuttamalla alueen kotouttamiskysymyksiä koskevaa asennetta.

Työmarkkinat, työllisyys ja yrittäjyys

Työnteko ja työmarkkinoille pääsy vastaanottavassa yhteiskunnassa on merkittävä askel pakolaisten omavaraisuudelle ja menestyksekkäälle kotoutumiselle.

Pakolaistyömarkkinoiden osallistavuuden edistämiseksi ja yksityisen sektorin mobilisoimiseksi erilaisiin pakolaistyöllisyysaloitteisiin UNHCR tekee yhteistyötä Baltian maiden monimuotoisuussitoumusten ja Pohjoismaiden pakolaisia koskevan Tent Partnership for Refugees -kumppanuuden kanssa.

UNHCR tukee myös IKEA:n kumppanuuksia Pohjoismaissa. Tämä on osa IKEA Ingka Groupin sitoumusta, jossa se lupasi Global Refugee Forum -foorumissa vuonna 2019 avustaa pakolaisia työllistymisessä ja tarjota ammatillista koulutusta 30 maassa, pyrkimällä samalla torjumaan turvapaikka- ja pakolaisasioihin liittyviä kielteisiä selontekoja.

Pakolaiset osoittavat suurta yrittäjähenkisyyttä kaikkialla maailmassa, mukaan lukien Pohjoismaissa ja Baltiassa, rakentaen yrityksiä ja luoden sosiaalisia ja kansalaisyhteiskunnallisia aloitteita. Virossa UNHCR ja sen kumppanit ovat tukeneet sosiaalisten yritysten perustamista ja kehittämistä ja pakolaisten yrittäjyyttä: Siin & Sääl.

Työskentely kaupunkien kanssa

Kestävän kotouttamisen tukeminen ja edistäminen paikallisella tasolla sosiaalisen yhtenäisyyden ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien kautta on tärkeä tavoite UNHCR:n Pohjois- ja Baltian maiden edustustolle – ja tässä kaupungeilla on elintärkeä rooli. Monet pohjoismaiset ja baltialaiset kaupungit ovat tunnustaneet pakolaisten tehokkaan kotouttamisen tärkeyden osallistavien ja avointen yhteiskuntien rakentamisen sekä menestyvien ja kukoistavien paikallisten yhteisöjen luomisen kannalta.

UNHCR tekee yhteistyötä Euroopan neuvoston Intercultural Cities -ohjelman, pohjoismaisten ja baltialaisten kaupunkien sekä paikallisten ja alueellisten järjestöjen kanssa vaaliakseen monimuotoisuutta ja osallistavuutta paikallisella tasolla, missä kokonaisvaltaiset kotouttamiskäytännöt eivät jätä ketään taakseen.

Jonava ei ole ainoastaan ensimmäinen liettualainen vaan myös ensimmäinen baltialainen Intercultural Cities -ohjelmaan osallistunut kaupunki. UNHCR myös edistää solidaarisuutta ja tietoisuutta, tukee pakolaisia ja tuo yhteisöt yhteen kutsumalla kaikki alueen kaupungit allekirjoittamaan solidaarisuuslausuman #WithRefugees. Pohjoismaista ja Baltiasta Reykjanesbær Islannissa ja Jonava Liettuassa ovat tähän mennessä liittyneet UNHCR:n Cities #WithRefugees -aloitteeseen.

Raportit ja muu aineisto:

Refugee Livelihoods and Economic Inclusion
UNHCR 2019-2023 Global Strategy Concept Note

Speaking for Ourselves: Hearing Refugee Voices, A Journey Towards Empowerment
UNHCR, Finland (2014)