Zajištění právní ochrany

UNHCR využívá jako základní nástroj své práce Úmluvu z roku 1951 o právním postavení uprchlíků. Stejně jako jinde se i ve střední Evropě zaměřujeme na zajišťování mezinárodní právní ochrany osob, jež byly nuceny opustit své domovy. UNHCR prosazuje jejich práva a brání tomu, aby tito lidé byli nedobrovolně vraceni na území, kde jim může hrozit pronásledování.

UNHCR usiluje o to, aby žadatelé o azyl měli přístup na bezpečné území a aby vedené azylové řízení probíhalo spravedlivě a efektivně. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se snaží zajistit, aby podmínky přijímání, k nimž patří ubytování a zdravotní péče, byly pro nově příchozí osoby přijatelné a byly  rovněž v souladu s mezinárodními normami.

UNHCR obecně pomáhá žadatelům o azyl a uprchlíkům nalézt trvalé řešení jejich utrpení. Takovým řešením je integrace do společnosti hostitelské země, návrat do vlasti, pokud tamější podmínky zaručí, že se jedná o návrat bezpečný a důstojný, anebo – v případě, že ani jedno z uvedených řešení není proveditelné – přesídlení do třetí země.

Na základě svého mandátu vyplývajícího ze dvou mezinárodních úmluv o osobách bez státní příslušnosti UNHCR ve střední Evropě prosazuje rovněž vytvoření odpovídajících vnitrostátních právních rámců, a zajišťuje tak právní ochranu těchto osob.

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky prosazuje mezinárodní dohody týkající se uprchlíků, pomáhá jednotlivým státům zlepšovat spravedlivost a efektivitu jejich azylových systémů a působí jako mezinárodní dozorčí orgán v otázce uprchlictví v tomto regionu.