فرصت‌های شغلی در کمیساریا

کارشناس امور سرپناه

محل کار: مشهد

شماره فرصت شغلی: SC-22-09

آخرین محلت ثبت درخواست: 22 اوت 2022

آگهی فرصت شغلی 

فرم مشخصات فردی

——————————————–

کارشناس امور سرپناه

محل کار: کرمان

شماره فرصت شغلی: SC-22-10

آخرین محلت ثبت درخواست: 22 اوت 2022

آگهی فرصت شغلی 

فرم مشخصات فردی

——————————————–

دستیار  امور اداری

محل کار: تهران

شماره فرصت شغلی: VN-22-06

آخرین محلت ثبت درخواست: 13 اوت 2022

آگهی فرصت شغلی 

فرم مشخصات فردی

——————————————–

دستیار امور مالی

محل کار: تهران

شماره فرصت شغلی: VN-22-07

آخرین محلت ثبت درخواست: 13 اوت 2022

آگهی فرصت شغلی 

فرم مشخصات فردی

——————————————–

کارآموز برای واحد روابط خارجی

محل کار: تهران

شماره فرصت شغلی: Intern-22-07

آخرین محلت ثبت درخواست: 15 اوت 2022

آگهی فرصت شغلی 

فرم مشخصات فردی

——————————————–

کارآموز برای بخش راه‌حل‌های پایدار

محل کار: تهران

شماره فرصت شغلی: Intern-22-08

آخرین محلت ثبت درخواست: 15 اوت 2022

آگهی فرصت شغلی 

فرم مشخصات فردی

——————————————–

مسئول امور برنامه‌ریزی

محل کار: تهران

شماره فرصت شغلی: VN-22-04

آخرین محلت ثبت درخواست: 15 اوت 2022

آگهی فرصت شغلی 

فرم مشخصات فردی

——————————————–

وکیل – استان قزوین

محل کار: تهران

شماره فرصت شغلی: IC-22-05

آخرین محلت ثبت درخواست: 14 اوت 2022

آگهی فرصت شغلی 

فرم مشخصات فردی

 

 

دستیار ارشد برنامه‌ریزی

محل کار: کرمان

شماره فرصت شغلی: VN-22-08

آخرین محلت ثبت درخواست: 22 اوت 2022

آگهی فرصت شغلی 

فرم مشخصات فردی

——————————————–

دستیار امور راه‌حل‌های پایدار

محل کار: تهران

شماره فرصت شغلی: SC-22-08

آخرین محلت ثبت درخواست: 22 اوت 2022

آگهی فرصت شغلی 

فرم مشخصات فردی

——————————————–

دستیار ارشد امور اداری

محل کار: تهران

شماره فرصت شغلی: VN-22-05

آخرین محلت ثبت درخواست: 13 اوت 2022

آگهی فرصت شغلی 

فرم مشخصات فردی

——————————————–

کارآموز برای بخش امور حمایتی

محل کار: تهران

شماره فرصت شغلی: Intern-22-03

آخرین محلت ثبت درخواست: 15 اوت 2022

آگهی فرصت شغلی 

فرم مشخصات فردی

——————————————–

کارآموز برای بخش امور حمایتی

محل کار: اصفهان

شماره فرصت شغلی: Intern-22-04

آخرین محلت ثبت درخواست: 15 اوت 2022

آگهی فرصت شغلی 

فرم مشخصات فردی

——————————————–

کارآموز برای بخش امور حمایتی

محل کار: مشهد

شماره فرصت شغلی: Intern-22-05

آخرین محلت ثبت درخواست: 15 اوت 2022

آگهی فرصت شغلی 

فرم مشخصات فردی

——————————————–

کارآموز برای بخش مدیریت

محل کار: مشهد

شماره فرصت شغلی: Intern-22-06

آخرین محلت ثبت درخواست: 15 اوت 2022

آگهی فرصت شغلی 

فرم مشخصات فردی

——————————————–

وکیل – استان کرمان

محل کار: کرمان

شماره فرصت شغلی: IC-22-03

آخرین محلت ثبت درخواست: 14 اوت 2022

آگهی فرصت شغلی 

فرم مشخصات فردی

——————————————–

وکیل – استان مرکزی

محل کار: تهران

شماره فرصت شغلی: IC-22-04

آخرین محلت ثبت درخواست: 14 اوت 2022

آگهی فرصت شغلی 

فرم مشخصات فردی

——————————————–