UNHCR võõrustab maailma esimest Ülemaailmset Pagulasfoorumit

Pagulassituatsioonidele paremate lahenduste leidmiseks tuleb kokku lai otsustajatering kogu maailmast ja eri ühiskonnagruppidest.

Esimene Ülemaailmne Pagulasfoorum toimub 17. ja 18. detsembril 2019. aastal Genfis Šveitsis.

Olukorras, kus sõjad, konfliktid ja tagakiusamine on kümnete miljonite inimeste elu lahutamatu osa, annab ülemaailmne pagulasfoorum riigijuhtidele võimaluse hetkeolukorra kaardistamiseks ja tugevamate rahvusvaheliste lahenduste leidmiseks. See on jätk möödunud aasta detsembris ÜRO üldassambleel vastuvõetud ÜRO pagulasraamistikule ning osa selle rakendamisest.

Ministrite tasemel kohtumise kaaskorraldaja on Šveits ning kaaseesistujad Türgi, Saksamaa, Etioopia ja Costa Rica. Üritusele oodatakse osalema ÜRO peasekretäri.

Ülemaailmne pagulasraamistik kaalub võimalusi, kuidas pakkuda tuge pagulasi vastuvõtvatele riikidele ja kogukondadele nii, et globaalsete pagulasprobleemide lahendamisel oleksid kulud ja vastutus jagatud õiglaselt. Samal ajal otsitakse viise, kuidas parandada pagulaste iseseisvat toimetulekuvõimet. Juurde soovitakse leida kohti, kuhu ümber asustada kõige haavatavamad pagulased ning leida uusi seaduslikke võimalusi nende vastu võtmiseks ohututes kolmandates riikides. Üritatakse ka parandada olukorda pagulaste koduriikides.

Ülemaailmne pagulasfoorum on ainulaadne sündmus, kus USA ja teised riigid tulevad kokku, et teavitada uutest julgetest meetmetest, mis võetakse ette surve vähendamiseks vastuvõtjariikidele, pagulaste iseseisvuse toetamiseks ja lahenduste otsimiseks.

Foorum toob kokku valitsuste liikmed, rahvusvahelised organisatsioonid, omavalitsused, kodanikuühiskonna esindajad, erasektori, pagulasi vastuvõtvate kogukondade liikmed ning pagulased endid. Uusi ideid ja ettepanekuid seatud eesmärkide edendamiseks oodatakse nii foorumi käigus kui ka hiljem.

Globaalne pagulasraamistik loob aluse selleks, et vastuvõtvad riigid ja kogukonnad saaksid õigeaegset, plaanilist ja pidevat tuge. See võimaldab vastuvõturiikidel panustada nii arengukoostöö kui ka humanitaarabi pakkumisse. Lisaks tagab see, et lahenduste otsimisel  keskendutakse kohe algusest peale konkreetsetele eesmärkidele.

“Pagulasteemad tekitavad ärevust nii pagulastega kokkupuutuvates piirkondades kui ka mujal. Ümberasumisega kaasnevate katsumustega pole võimalik üksi hakkama saada, nõudes riikide ühiseid visioone ja ambitsioone, millega kaasnevad reaalsed, konkreetsed sammud. See ongi globaalse pagulasraamistiku eesmärk, mille nimel me ülemaailmse pagulasfoorumi ajal töötame,” ütles ÜRO pagulaste ülemvolinik Filippo Grandi.

Foorum annab USA-le ja teistele osalistele võimaluse esitleda häid praktikaid pagulasküsimuste lahendamisel nii kohalikul tasandil kui ka ülemaailmselt. Need kogemused näitavad, kuidas laiahaardeline tegutsemine on juba paljudes kohtades pagulaste ja vastuvõtjate elu muutnud. Samuti on need inspiratsiooniallikaks rahvusvahelisele kogukonnale ülemaailmse pagulasraamistiku ideede edasiarendamisel ning mõjusate tegevuste elluviimisel.

Esimesel ülemaailmsel pagulasfoorumil keskendutakse kuuele teemale – vastuvõtukoorma ja vastutuse jagamine, haridus, töökohad ja elatise teenimise võimalused, energia ja taristu, lahendused ning kaitsevõime.

Rohkem infot ja materjale Ülemaailmse Pagulasfoorumi kohta leiab foorumi kodulehelt