Rapport fra UNHCR: Coronaviruset er en alvorlig trussel mot flyktningers skolegang – halvparten av verdens flyktningbarn går ikke på skole

I en rapport som slippes i dag – ”Coming Together for Refugee Education” – advarer UNHCR, FNs flyktningorgan, for at millioner av unge flyktningers potensial trues ytterligere om ikke umiddelbare og kraftige virkemidler settes inn av det internasjonelle samfunnet foå motvirke COVID-19s katastrofale påvirkning på flyktningers utdannelseVerdens mest utsatte grupper er særskilt i risksonen. Opplysningene i rapporten er basert på tall for innskrivning for skoleåret 2019. 

Samtidig som barns utdannelse i alle land påvirkes negativt av COVID-19 viser rapporten att flyktningbarn rammes særlig hardtAllerede før pandemien var det dobbelt så høy risiko for at et flyktningbarn ikke gik skolen som et barn som ikke befant seg på flukt. Situasjonen kommer til å bli verre; mange har ikke mulighet til å gjenoppta sine studier på grunn av at skoler stengestrøbbel med å betale skoleavgifter, uniformer eller bøker, brist på tillgang til teknologi, eller fordi de må jobbe foå forsørge sine familier. 

“Halvparten av verdens flyktningbarn var allerede utestengt fra skolen”, sier Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger. ”Etter alt de har gått gjennom kan vi ikkta fra dem deres fremtid gjennom å nekte dem en utdannelse her og nå. Til trosfor de enorme utfordringene som pandemiemedfører, deriblant bedre internasjonell støtte till flyktninger og de landene de befinner seg i, kan vi fortsette med nyskapende metoder og befeste de viktiga framsteg som er oppnådd når det gjelder flyktningers utdannelse i løpet av de siste årene.” 

Utefortsatt støtte kan disse hardtilkjempede fremskrittene i skolesektorenpå universitet og på yrkesutdannelsene snus i negativ retning – i visse fall permanent – noe som potensielt kan risikere mulighetene for å oppnå det globala bærekraftsmålet nummer 4 (att sikre en inkluderende og likeverdig utdannelse av god kvalitet for alle). 

I et kraftfullt sluttord til rapporten sier Vodafone-stiftelsen og UNHCRs ambassadør foprogrammet “Instant Network Schools, Mohamed Salah: Å sikre en utdannelse av god kvalitet i dag, betyr mindre fattigdom och redusert lidelse i morgen. Om ikke alle tar ansvar, kommer generasjoner av barn – millioner av dem i noen av verdens fattigeste regioner – å gå en dyster fremtid i møte. Men om vi jobber sammen, kan vi gi dem sjansen som de fortjener til en verdig fremtid. La oss ikke misse denne muligheten. 

Opplysningene fra 2019 er basert på rapportering fra tolv land der over halvparten av verdens flyktningbarn befinner segMens 77 prosent var innskrivet i grunnskolevatilsvarende tall for gymnaset 31 prosentFor høyere utdanning vakun tre prosent flyktningungdommer innskrevet. 

Selv om opplysningene ligger langt etter globale gjennomsnittstall, tyder statistikken på visse framskrittAntallet innskrivninger til gymnas øktmed titusener av flyktningbarn som nylig har gått ut fra grunnskolendette tilsvareen økning med to prosent under 2019 alene. Men COVID-19-pandemietruer nå med å skru klokken tillbake og underminere andre viktige framskritt. For flyktningjenter etrusselen særskilt alvorlig. 

Jenter som er flyktinger har allerede mer begrenset tilgang til utdanning enguttergenerelt går kun halvparten av dem  skolen når de når gymnaset. Basert på UNHCRopplysninger har Malalafondet estimert at COVID-19 fører til at halvparten av alle jenter på gymnaset som er flyktninger, ikke kommer til å returnere når klasserommene åpner igjen denne månedenland der flyktningjenters gymnasinnskrivning allerede var under 10 prosent, risikeresamtlige jenter å hoppe av for alltid, en dyster prognose som vil ha en negativ innvirkning på kommende generasjoner. 

”Jeer særlig bekymret for hvordan dette påvirkejentene. Utdanning er ikke bare en menneskerettt; dessuten ebeskyttelsen og de økonomiske fordelene som en utdannelse gir jenter som er flyktninger, og deres familier, åpenbare. Det internasjonelle samfunnet har helt enkelt ikke råd til å mislykkes med å gi dem de muligheter som kommer gjennom utdanning, sier Grandi. 

Å tilpasse seg til de begrensninger som har kommet på grunn av COVID-19 har vært særlig tøft for 85 prosent av verdens flyktninger som bor i utviklingsland eller de minst utviklede landene. Mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, internettilgang og til og med radioapparater er ofte utilgjengelig for mennesker på flukt. 

UNHCR fortsetter, sammen med regjeringer og andre parter, å reparere brister og sikre kontinuiteten i flyktningers utdanning under pandemien gjennom distanseundervisning, TV og radio, og gjennom å støtte lærere og helsepersonell som engasjerer sefor studenter samtidig som de følger allmenne helseråd. 

Rapporten viser hvordan familier, samfunn og regjeringar arbeider foå sikre at flyktningbarn har tilgang til utdannelseBlant de positive nyhetene finneeksempel på hvordan land har skrevet inn flyktningbarns rett till utdannelse i sine loverfor eksempel i Ecuador og IranAndre eksempel som angår digital innovasjon løftes frem av utdanningsministeren i Egypt og av en familie i Jordan som drar nytte av overgangen til læring via nettetI og med at halvparten av verdens flyktninger bor i byer, understrekes vekten av at byer hilser flyktninger velkommen; Coventrys borgermester (i Storbritannia) beretter om hvordan byen håndteredisse utfordringene og hvorfor det er viktig. 

Rapporten oppfordrer regjeringar, privat sektor, sivilsamfunnet og andre viktige aktører til å samarbeide foå finne sninger som styrker de nasjonale utdanningssystemene og kobler sammesertifisert utdanning med sikker finansiering. Uten slike tiltakadvarer rapporten, risikerer vi at en tapt generasjon flyktningbarn frarøves sin utdannelse. 

Farene som angår flyktningutdanning tar ikke slutt med COVID-19. Angrep på skoleer en dyster realitet og et tiltakende fenomen. Rapporten fokusereogså på Afrikas Sahel-region, der vold har tvinget mer enn 2 500 skolor å stenge – noe som negativt påvirker utdanningen for 350 000 studenter.