راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی

راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی، در پاسخ به اوضاع افغانستان در منطقه تدوین و در سال 2012 توسط جامعه جهانی تأیید شد است و به عنوان بستری چند جانبه برای ایجاد اجماع، مشارکت و درگیر کردن عاملین جدید است. راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی، در پاسخ به اوضاع افغانستان در منطقه تدوین شده است و به عنوان بستری چند جانبه برای ایجاد توافقات کلی، مشارکت و جذب عاملین جدید است. این سند کماکان به ارائه چارچوبی منطقه ای برای توسعه جامع و یکپارچه سیاست ها و برنامه های مشترک در حمایت از بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد و همچنین پشتیبانی از کشورها و جوامع میزبان است.

راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی توسط جمهوری اسلامی افغانستان، ایران، پاکستان و آژانس پناهندگان سازمان ملل تدوین شده و به دنبال شناسایی و اجرای راه حل هایی جامع برای پناهندگان افغانستانی در منطقه از طریق برنامه هایی مشترک است.

کمیته فرماندهی چهار جانبه، متشکل از سه دولت و کمیساریا، در سال 2012 برای هدایت اجرای راهبردی در سطح منطقه ای تشکیل شد. جلسه اخیر کمیته در ماه اکتبر سال 2019 میلادی برگزار شد.

علاوه بر این، کمیته های فرماندهی ملی، متشکل از نمایندگان وزارتخانه های دست اندرکار و کمیساریا، برای حمایت از اجرای راه حل های راهبردی منطقه ای و اصول مرتبط در سطح ملی در هر سه کشور تشکیل شده اند. کمیته های ملی طرح های پیشنهادی پروژه ها را مطابق با اهداف و مقاصد راه حل های راهبردی  برای پناهندگان افغانستانی بررسی و تأیید می کنند و به کمیته فرماندهی چهارگانه منطقه ای، متشکل از سه دولت و کمیساریا گزارش می دهند.