Antalet människor på flykt når 70 miljoner – UNHCR uppmanar till solidaritet

Antalet människor på flykt undan krig, förföljelse och konflikter översteg 70 miljoner 2018. Det är den högsta nivån som UNHCR, FN:s flyktingorgan, sett på 70 år.

© UNHCR/Andrew McConnell

Siffror från den årliga rapporten Globala trender som släpps idag, visar att 70,8 miljoner människor tvingats lämna sina hem. För att sätta detta i ett perspektiv, så är det dubbelt så många som för 20 år sedan, 2,3 miljoner fler än för ett år sedan, och det motsvarar en mängd människor mellan befolkningsmängden i Thailand och Turkiet.

70,8 miljoner är lågt räknat, i synnerhet eftersom krisen i Venezuela endast delvis återspeglas i denna siffra. Sammanlagt har cirka 4 miljoner venezuelaner lämnat sitt land vilket innebär att det är en av världens största flyktingkriser just nu. Trots att majoriteten behöver internationellt flyktingskydd har i dagsläget endast omkring en halv miljon formellt ansökt om asyl.

“Vad vi ser med dessa siffror är ytterligare bekräftelse på en stigande långsiktig trend i antal människor som behöver skydd från krig, konflikter och förföljelse. Trots att språket som används om flyktingar och migranter ofta är negativt ser vi också otroligt mycket generositet och solidaritet, speciellt i samhällen som redan tagit emot många flyktingar. Vi ser också ett engagemang utan motstycke från nya aktörer, däribland biståndsaktörer, privata företag och individer, vilket inte bara återspeglar utan också skapar andan av det Globala Avtalet om Flyktingar”, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi. “Vi måste bygga vidare på dessa positiva exempel och fördubbla solidariteten med de många tusentals oskyldiga människor som tvingas fly sina hem varje dag.”

Det finns tre huvudgrupper bland de 70,8 miljoner från rapporten Globala Trender. Den första är flyktingar, alltså människor som tvingas fly från sina länder på grund av konflikter, krig och förföljelse. 2018 fanns det 25,9 miljoner flyktingar runt om i världen, 500 000 fler än 2017. Av dessa var 5,5 miljoner Palestinaflyktingar under beskydd av FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA).

Den andra gruppen är asylsökande, människor som befinner sig utanför sitt ursprungsland under internationellt beskydd, som väntar på att beviljas flyktingstatus. I slutet av 2018 var 3,5 miljoner personer asylsökande runt om i världen.

Den tredje och största gruppen, med 41,3 miljoner, är människor som har tvingats fly till andra områden inom sitt land, en kategori som brukar kallas internflyktingar.

Ökningen av människor på flykt fortsatte att ligga över den nivå för vilken det finns lösningar att erbjuda. Den bästa lösningen för en flykting är att ges möjlighet att återvända hem frivilligt, säkert och med värdighet. Andra lösningar kan vara att integreras in i det mottagande samhället eller att omplaceras till ett tredjeland. 2018 vidarebosattes endast 92 400 flyktingar, färre än 7 procent av dem som väntade på vidarebosättning. Cirka 593 800 flyktingar kunde återvända till sina hem medan 62 600 naturaliserades.

“Det måste i varje flyktingsituation, oavsett var eller hur länge den pågår, vara fokus på att finna lösningar och avlägsna faktorer som hindrar människor från att återvända hem”, säger Grandi. “Det är ett komplext arbete som UNHCR ständigt arbetar med och som kräver att alla länder verkar tillsammans för ett allmänt bästa. Det är en av vår tids viktigaste utmaningar.”

 

Globala Trender 2018 – 8 viktiga fakta om flyktingar

  • BARN: 2018 var varannan flykting ett barn, många (111 000) ensamma utan sina familjer.
  • SMÅBARN: Uganda rapporterade att 2 800 flyktingbarn under fem år var ensamma eller separerade från sina familjer.
  • URBANA FENOMEN: Flyktingar bor oftare i städer (61 %) än på landsbygden eller i läger.
  • RIK OCH FATTIG: Höginkomstländer tar i genomsnitt emot 2,7 flyktingar per 1 000 invånare. För medel- och låginkomstländer är siffran i genomsnitt 5,8. De fattigaste länderna tar emot en tredjedel av alla flyktingar i världen.
  • VISTELSEORT: Omkring 80 % av flyktingar bor i grannländer till sitt ursprungsland.
  • VARAKTIGHET: Nära fyra av fem flyktingar har varit på flykt i minst fem år. En av fem har varit på flykt i minst 20 år.
  • NYA ASYLSÖKANDEN: 2018 kom det största antalet asylansökningar från venezuelaner (341 800).
  • SANNOLIKHET: Andelen människor i världen som är flyktingar, asylsökanden eller internflyktingar steg 2018 till 1 av 108 personer. För tio år sedan var andelen 1 av 160.

 

Mediakontakt:
Caroline Bach
Talesperson för Finland, Island, Norge och Sverige
UNHCR:s regionkontor för norra Europa
Telefon: + 46 8 457 4874 | Mobil: + 46 709 165 719
E-mail: [email protected]