Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Global Compact on Refugees & Global Refugee Forum

En historisk överenskommelse för flyktingar

År 2018 enades världen om en ny väg framåt för flyktingar och värdländer. Överenskommelsen, som är känd som den globala flyktingpakten (Global Compact on Refugees), syftar till att förbättra den internationella responsen inför nya och pågående flyktingsituationer och till att säkerställa att både flyktingar och värdländer får det stöd de behöver.

Länderna i Norden och Baltikum har från början gett ett starkt och engagerat stöd till den globala flyktingpakten. Vid det första globala flyktingforumet (Global Refugee Forum) under 2019 gjorde de nordiska och baltiska länderna flera viktiga åtaganden och bidrog med betydelsefulla initiativ, partnerskap och ekonomiskt stöd. De visade att de har för avsikt att förverkliga målen i den globala flyktingpakten.

Global Compact on Refugees (Globala flyktingpakten)

Den 17 december 2018 beslutade FN:s generalförsamling om den globala flyktingpakten efter två år av omfattande överläggningar – ledda av UNHCR – med medlemsstater, internationella organisationer, flyktingar, civilsamhället, näringslivet och experter.

Den globala flyktingpakten – ett ramverk för en mer förutsebar och rättvis ansvarsfördelning – anser att en hållbar lösning på flyktingsituationer enbart kan uppnås genom internationellt samarbete. Den förser regeringar, internationella organisationer och andra aktörer med en plan för att säkerställa att värdsamhällen får det stöd de behöver och att flyktingar kan leva produktiva liv. Den utgör även ett unikt tillfälle att förändra hur världen agerar inför flyktingsituationer – på ett sätt som gagnar både flyktingarna och deras värdsamhällen.

De fyra huvudmålen för den globala flyktingpakten är:

  • Minska trycket på mottagarländerna;
  • Öka flyktingars självständighet;
  • Öka tillgången till lösningar i ett säkert tredje land;
  • Främja förhållandena i ursprungsländerna för att möjliggöra ett säkert och värdigt återvändande.

Den globala flyktingpakten uppstod ur New York-deklarationen om flyktingar och migranter 2016 – en milstolpe där en vision för en mer omfattande och rättvis respons gentemot flyktingkriser presenterades.

Läs mer om den globala flyktingpakten

Digital platform

På den digitala plattformen för den globala flyktingpakten hittar du en översikt över åtaganden och kan följa utvecklingen och utforska god praxis.

UNHCR:s Quick guide

Lär dig grunderna i den globala flyktingpakten genom dessa frågor och svar från UNHCR.

Global Compact on Refugees Booklet

I den här broschyren kan du läsa hela den globala flyktingpakten.

Globala flyktingforumet (Global Refugee Forum)

I december 2019 samlades ministrar, civilsamhället, internationella organisationer, näringslivet, akademiker, flyktingar och andra aktörer i det historiska första globala flyktingforumet.

Syftet med högnivåmötet var att mobilisera åtgärder och konkreta löften för att stödja ett bättre globalt bemötande av flyktingar – och omvandla målen för den globala flyktingpakten till konkreta resultat för flyktingar och värdsamhällen.

Resultatet blev över 1 400 löften om solidaritet och integration – ekonomiska, tekniska, politiska och innovativa åtaganden för nya partnerskap, initiativ och metoder. Sammanlagt 107 löften kom från regeringar och andra aktörer i de nordiska och baltiska länderna.

Trots de begränsningar och utmaningar som coronapandemin innebär har många åtaganden redan börjat genomföras. I december 2021 kommer UNHCR att stå värd för ett möte mellan tjänstemän på hög nivå för att granska, identifiera luckor och främja ytterligare framsteg.

Mer information finns i rapporten ”Outcomes of the Global Refugee Forum 2019”.

Nyheter om den globala flyktingpakten och det globala flyktingforumet