Vilka vi hjälper

Det huvudsakliga syftet med UNHCR, FN:s flyktingorgan, är att skydda flyktingars rättigheter och välbefinnande. Tillsammans med statliga myndigheter och civilsamhällesorganisationer arbetar vi för att alla ska ha rätt att söka asyl och hitta en trygg fristad. Vi strävar också efter att finna varaktiga lösningar.

Under årtionden har UNHCR hjälpt miljontals människor på flykt att börja om på nytt.

Flyktingar

Flyktingar är människor som flyr från krig, konflikt, våld, förföljelse eller brott mot de mänskliga rättigheterna. Flyktingar definieras och skyddas av internationell rätt och får inte utvisas eller återföras till situationer där deras liv och frihet är i fara.  

Flyktingskydd innebär skydd från att utvisas eller avvisas till farliga situationer, att få tillgång till en rättvis och effektiv asylprövning, samt åtgärder för att säkerställa att deras grundläggande mänskliga rättigheter respekteras.  

Asylsökande

En asylsökande är en person vars begäran om internationellt skydd ännu inte har behandlats. 

Nationella asylsystem finns till för att avgöra vem som har rätt till internationellt skydd och kommer att erkännas som flykting. Men vid tillfällen då ett stort antal människor befinner sig på flykt, vanligtvis som följd av konflikt eller våld, är det inte alltid möjligt eller nödvändigt att genomföra individuella intervjuer med varje asylsökande som passerar en gräns. Dessa grupper kallas ofta för ‘prima facie’ flyktingar. 

Att söka asyl är aldrig ett brott, utan en grundläggande mänsklig rättighet.  

Internflyktingar

Internflyktingar har också tvingats på flykt från sina hem på grund av våld, konflikt och förföljelse, men de har inte korsat en internationell gräns för att sätta sig i säkerhet.

Till skillnad från flyktingar befinner de sig på flykt i sitt eget land. Internflyktingar befinner sig fortfarande under beskydd av myndigheterna i sitt eget land, även om de myndigheterna är ansvariga för att de befinner sig på flykt. De flyttar ofta till områden där det är svårt för humanitärt bistånd att nå, och dessa människor är därför bland de mest utsatta i världen.  

Statslösa

Statslösa personer har ingen nationalitet och erkänns inte som medborgare av något land. Detta innebär att de ofta måste kämpa för att deras mänskliga rättigheter ska respekteras, eller för att få tillgång till grundläggande sociala rättigheter. Vissa människor föds statslösa och andra blir det, men oavsett anledning så blir statslösa personer ofta marginaliserade och uteslutna. Du kan läsa mer om statslöshet här.