'UNHCR
;

การบริจาคผ่านพนักงานทางโทรศัพท์

เนื่องจากในตอนนี้ทางองค์การได้เพิ่มช่องทางในการรับบริจาค และประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เพื่อให้สะดวกต่อท่านผู้บริจาคที่อาจไม่ได้เจอเจ้าหน้าที่ของเราได้ทำการบริจาคผ่านทางโทรศัพท์ด้วย พนักงานระดมทุนทางโทรศัพท์เป็นตัวแทนของยูเอ็นเอชซีอาร์ โดยตรง การบริจาคผ่านพวกเขาจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน และตอบคำถามได้โดยทันที และใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการลงทะเบียนบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR

หมายเลขระดมทุนทางโทรศัพท์ของยูเอ็นเอชซีอาร์

 1. 02-056-0010 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 2. 065-986-4171
 3. 065-986-4174
 4. 065-986-4177
 5. 065-986-4180
 6. 065-986-4183
 7. 065-986-4186
 8. 02-508-8474
 9. 02-508-8743
 10. 092-607-7911
 11. 02-328-3857 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 12. 02-329-5954 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 13. 02-821-6229 ถึง 02-821-6234 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)

ชื่อพนักงานระดมทุนทางโทรศัพท์ของยูเอ็นเอชซีอาร์

ธนกฤต เหล่าสมบัติ

โชติกา ศรีบุญ

สุทธิดา เกียรติยุทธชาติ

ณปภัช คล้ายเข็ม

ณัชชา กาญจนบำรุง

โชดิวัต สมศิริ

ภัทรธิดา แสงกุดเรือ

สกุลลักษณ์ แก้ววิเชียร

จินดาพร สุทธา

ญาณวรรณ สายทับทิม

 

จุฑามาศ ปราบใหญ่

ธมนวรรณ อาลี

ณัชพิมพ์ เอกอภิชัยบุตร

 

จิตริน ณ ถลาง

พรปวีณ์  มีกรงาม

ณัชพิมพ์ เอกอภิชัยบุตร

อภิวัฒน์ มาสา

จุทามาศ ปราบใหญ่

นัฎฐา  ปานรักษา

อภิบาล เที่ยงแก้ว

ธมนวรรณ อาลี

ธนกร เนื่องจำนงค์

วิชชุดา ลิยงค์

กฤติน อัยราน้อย

วริศรา เทพศิริ

ปิ่นปินัทธ์ ธนัชญาอิศม์เดช

ณัฐวุฒิ ลัยวิรัตน์

สุภาภรณ์ การเพียร

สายสุทธา พิมพ์ขาว

ปฐมาพร ขวัญมิ่ง

นิศารัตน์ พรหมอุบล

นันท์สินี อารีย์สมาน

ปีติวัฒน์ สุริเย

 

 

อดิเทพ บัวเงิน

ภูรินท์ ใจดี

ชลลดา ม่วงพูลสวาสดิ์

ภูริภพ ไพศาลศักดิ์

อิศราภรณ์ รุ่งเจริญ

ภัศยารินทิ์ เลิศอภิสิทธิ

ณัฏฐวรรษ บุฝผา

พรภวิษย์ หมดห่วง

สรธัญ ค้าพลอย

วิทวัส สมบัติปัญญา

วิษณุ มะธิโตปะนำ

พชระพรรณ แดงบุดดา

นิซัซวาน นิเดร์หะ

วีรภรณ์  ขำเจริญ

จันฑิภา จริยสุธรรมกุล

จีราวัฒน์ มาศวรรณา

อรรคลักษณา แซ่เตีย

ลลิตา ศรีมีวงศ์