การบริจาคผ่านพนักงานทางโทรศัพท์

เนื่องจากในตอนนี้ทางองค์การได้เพิ่มช่องทางในการรับบริจาค และประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เพื่อให้สะดวกต่อท่านผู้บริจาคที่อาจไม่ได้เจอเจ้าหน้าที่ของเราได้ทำการบริจาคผ่านทางโทรศัพท์ด้วย พนักงานระดมทุนทางโทรศัพท์เป็นตัวแทนของยูเอ็นเอชซีอาร์ โดยตรง การบริจาคผ่านพวกเขาจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน และตอบคำถามได้โดยทันที และใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการลงทะเบียนบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR

หมายเลขระดมทุนทางโทรศัพท์ของยูเอ็นเอชซีอาร์

 1. 02-056-0010 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 2. 065-986-4171
 3. 065-986-4174
 4. 065-986-4177
 5. 065-986-4180
 6. 065-986-4183
 7. 065-986-4186
 8. 02-508-8474
 9. 02-508-8743
 10. 092-607-7911
 11. 02-328-3857 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 12. 02-508-8435 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 13. 02-056-0015 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 14. 02-821-6229 ถึง 02-821-6234 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 15. 02-111-6150 ถึง 02-111-6159 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 16. 02-460-9514
 17. 02-460-9568
 18. 02-460-9577
 19. 083-040-8096 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 20. 095-413-9665
 21. 063-998-2950
 22. 02-056-0149

ชื่อพนักงานระดมทุนทางโทรศัพท์ของยูเอ็นเอชซีอาร์

จิรายุ แก้วเกตุสัมพันธ์

ประภัสสร จวนสังข์

ลุค เฮฟเฟอร์แนน

แอลลอน นอร์แมน

พัสกร ภักดีมงคล

พจนารถ คมขำ

จุทามาศ ปราบใหญ่

ปาณิสรา สุขโต

ณัฐวดี ตั้งพุทธพร

พิมลวัชร ปานลอยวงศ์

วรรณิศา วิลานนท์

หญิง เอสคาบาร์เต้

สุพัตรา ศรีพรรณธรรม

อรฐษา อุดมดี

คณัสนันท์ บุญทา

ภวภา เพียรมงคล

ชัยพร ศุภนัตร์

ญาณิศา โอสถเจริญผล

วิลาวัลย์ จันทร์ทรัพย์

ศมลพร อมรสว่างจิต

นิรัชรา โชติวรรณ์

วิศิษฏ์ ตั้งโชคธนนันท์

เทอดศักดิ์ สุขหร่อง

 

 

ธิดารัตน์ ศิริรัตน์

ปิลันธน์ ไมตรีแพน

วชิรญาณ์ ทัศนพันธุ์

พรสุดา หันจางสิทธิ์

อัจจิมา​ สุวรรณรัต

ฮานีนี หะยีบือราเฮง

มณฑล หอมเหมือน

สมประสงค์ กนกฤทธิ์

ปาจรีณ์ อากาศชัย

ทัชชา สันติสุขไพศาล

นิธิชัย ศรีมันตะ

มณสิชา ธรรมจักร

สุทธิดา เกียรติยุทธชาติ

โชติกา ศรีบุญ

ภัทรธิดา แสงกุดเรือ

ธนกฤต เหล่าสมบัติ

โชดิวัต สมศิริ

ณปภัช คล้ายเข็ม

ณัชชา กาญจนบำรุง

ญาณวรรณ สายทับทิม

กิตติยา ไขศรี

ทวีวัฒน์ เขียวนิล

พรพรรณ วงษ์บัวหลวง

เบญจมาศ แวมประชา

อติชาติ สุวรรณไวยานันท์

พรชนก วาสนานำ