สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 UNHCR มุ่งมั่นทำงานเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมรวมถึงความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เป็นพื้นที่พักพิง กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาเราริเริ่มโครงการโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและเพิ่มทรัพยากรให้กับผู้ที่กำลังพลัดถิ่นและชุมชนที่ให้ที่พักพิง

ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ถูกกล่าวถึงและสร้างความกังวลให้กับผู้คนทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 มีการคาดการณ์ว่า ในทุก 2 วินาที มี 1 คน ต้องพลัดถิ่นหรือลี้ภัยจากภัยธรรมชาติ โดยเฉลี่ย จากจำนวนผู้ที่ลี้ภัยหรือพลัดถิ่นจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาตและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติ แสดงให้เห็นภาพการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้พลัดถิ่นจากเหตุนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นในศตวรรษ บุคคลในความห่วงใยของ UNHCR ส่วนใหญ่พักพิงอยู่ในพื้นที่ที่เปราะบางมากที่สุดทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังทำให้เกิดความอดอยากและการพลัดถิ่นเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงปัจจัยร้ายแรงที่นำไปสู่ความขัดแย้ง ทำให้การตอบสนองและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ต่างๆ มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

เรามีความกังวลเกี่ยวกับความท้าทายในการมอบความคุ้มครองที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและการพลัดถิ่นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการทำงานงานของ UNHCR ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เราเชื่อว่าความโหดร้ายระหว่างการพลัดถิ่นหรือลี้ภัยไม่สมควรถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในทุกพื้นที่ที่เราทำงาน นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากมีการปิดพื้นที่พักพิง แต่อย่างไรก็ตามการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไม่อาจสำเร็จได้หากปราศจากความร่วมมือจากผู้ลี้ภัย ชุมชน และการสนับสนุนจากคุณ