กลุ่มคนที่เราช่วยเหลือทั่วโลก

เป้าหมายหลักของ UNHCR คือการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ลี้ภัย โดยการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เราต้องมั่นใจได้ว่าทุกคนมีสิทธิที่จะยื่นขอลี้ภัยเพื่อหาความปลอดภัยในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศรัฐของตน หรือกลับบ้านโดยสมัครใจและมีความพร้อม โดยในการช่วยผู้ลี้ภัยให้ได้กลับบ้าน หรือตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สามนั้น เราคำนึงถึงทางออกที่ยั่งยืนสำหรับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ UNHCR ยังมีจุดมุ่งหมายในการทำงานเพื่อปกป้อง และลดปัญหาการไร้สัญชาติ และเพื่อปกป้องบุคคลไร้สัญชาติอีกด้วย โดยในการสนับสนุนการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยนั้นคณะกรรมการบริหาร UNHCR และที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้ให้อำนาจในการมีส่วนร่วมของกลุ่มอื่นด้วยซึ่งรวมถึงอดีตผู้ลี้ภัยที่ได้เดินทางกลับประเทศต้นทาง และผู้พลัดถิ่นในประเทศของตนเอง

UNHCR พยายามที่ลดสถานการณ์การถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐานโดยสนับสนุนให้รัฐและสถาบันอื่นๆ สร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และทางออกที่สันติภาพของข้อพิพาท ในทุกกิจกรรมของหน่วยงานผู้ลี้ภัยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความต้องการของเด็กและพยายามที่จะส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

ผู้ลี้ภัย

ผู้ลี้ภัยจากสงครามและความขัดแย้งคือกลุ่มคนหลักที่เราให้การดูแลในทุกๆ แห่งของโลก

ผู้ขอลี้ภัย

บุคคลที่ได้สมัครขอสถานะผู้ลี้ภัยรายบุคคล และยังรอผลพิจารณาสถานะ ผู้ขอลี้ภัยจะได้รับ “ความคุ้มครองในระดับนานาชาติ” ในขณะที่คำขอลี้ภัยกำลังได้รับการพิจารณา และเช่นเดียวกับผู้ลี้ภัย ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดได้ นอกจากสมัครใจเดินทางกลับเองเท่านั้น

ผู้พลัดถิ่นในประเทศ

ผู้พลัดถิ่นในประเทศตนเองแสวงหาความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศตนเอง และต้องการความช่วยเหลือ

ผู้ที่เดินทางกลับประเทศต้นทาง

ผู้ที่เดินทางกลับประเทศต้นทางคือผู้ที่เดินทางกลับประเทศของตนเองซึ่งเป็นทางออกที่ยั่งยืนที่สุด

บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

คือบุคคลที่ไม่ได้รับสัญชาติจากประเทศใดเลย และผลก็คือ ไม่ได้รับสิทธิมนุษยชน และไม่สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานที่ประชาชนในแต่ละประเทศได้รับ บุคคลหนึ่งสามารถตกอยู่ในสถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ และผู้ลี้ภัยในเวลาเดียวกันได้

ผู้ที่เรามอบความคุ้มครอง

ทุกคนมีสิทธิ์อย่างเท่าเทียมในการมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยจากการถูกประหัตประหาร