เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการขอลี้ภัยและลี้ภัยพื้นที่พักพิงที่ปลอดภัย รวมถึงมีทางเลือกในการเดินทางกลับมาตุภูมิ การรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนที่ลี้ภัยอยู่ หรือการตั้งถิ่นฐานใหม่

ระหว่างการลี้ภัยเรามอบความช่วยเหลือฉุกเฉิน มอบน้ำสะอาด สุขอนามัย และการรักษาพยาบาล รวมไปถึง ที่พักพิง ผ้าห่ม ของใช้ในครัวเรือนและอาหาร เรายังให้ความช่วยเหลือด้านการขนส่งและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ตัดสินใจเดินทางกลับบ้าน และโครงการการสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่ตั้งถิ่นฐานใหม่

ความช่วยเหลือจากเราทุกคนช่วยสร้างชีวิตใหม่

รายงานประจำปี UNHCR ประเทศไทย

รายงานแนวโน้มโลก

การมอบความคุ้มครอง

เราทำงานเพื่อมอบความคุ้มครองแก่ผู้ที่เปราะบางมากที่สุด

การมอบความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานและปัจจัยสี่

ความช่วยเหลือที่ช่วยให้ผู้ลี้ภัยสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน และทำให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวด้วยการมอบปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ทางออกที่ยั่งยืน

การหาทางออกที่ยั่งยืนที่ทำให้ผู้ลี้ภัยมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน

การศึกษา

เพราะการศึกษาคือความคุ้มครองตลอดชีวิต เด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนจำนวนมากไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแม้แต่วันเดียว

สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มีการคาดการณ์ว่า ในทุก 2 วินาที มี 1 คน ต้องพลัดถิ่นหรือลี้ภัยจากภัยธรรมชาติ โดยเฉลี่ย

กิจกรรมระดมทุน

กิจกรรมระดมทุนของ UNHCR เพื่อสนับสนุนการทำงาน มอบความคุ้มครองและมอบความช่วยเหลือบุคคลในความห่วงใยในประเทศไทยและทั่วโลก