ที่ UNHCR เราส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ถูกประหัตประหาร หรือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศที่กำลังขอลี้ภัยหรือพักพิงถาวร เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลี้ภัยจะไม่ถูกส่งกลับไปยังประเทศที่พวกเขาอาจถูกประหัตประหารโดยไม่สมัครใจ ในระยะยาวเรายังช่วยผู้ลี้ภัยหาทางออกโดยการเดินทางกลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ การรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนที่ลี้ภัยอยู่ หรือการตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม 

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ลี้ภัย หรือยืนยันสถานะของบุคคลในความห่วงใยได้ ด้วยเหตุผลในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการให้ความคุ้มครอง

ในหลายประเทศ เจ้าหน้าที่ของเราทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรในหลายพื้นที่ตั้งแต่ในเขตเมืองไปจนถึงในค่ายผู้ลี้ภัยที่ห่างไกลและพื้นที่บริเวณชายแดน เราทำงานเพื่อมอบความช่วยเหลือด้านกฎหมาย มอบความคุ้มครองให้พวกเขาปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากความรุนแรงหรือการถูกคุกคามทางเพศที่ผู้ลี้ภัยอาจต้องเผชิญ แม้กระทั่งในประเทศที่กำลังขอลี้ภัย นอกจากนี้ยังมอบที่พักพิง อาหาร น้ำสะอาด การรักษาพยาบาล ทันทีในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เอกสารเผยแพร่

 • คู่มือเกี่ยวกับกระบวนการและหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาสถานภาพผู้ลี้ภัย
  ภายใต้อนุสัญญาปี ค.ศ. 1951 และพิธีสารปี ค.ศ. 1967 ว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย
  ฉบับแก้ไขปรับปรุง กรุงเจนีวา กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 : https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d08a0d34
 • แนวทางการให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1
  การประหัตประหารเกี่ยวกับเพศสภาพภายใต้บริบทของมาตรา 1A (2) ของอนุสัญญาฉบับปี1951 และ/หรือ พิธีสารปี 1976 ที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ลี้ภัย: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5ea7d8064
 • แนวทางการให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2
  “สมาชิกภาพของกลุ่มทางสังคม” ภายใต้บริบทของมาตรา 1A (2) ของอนุสัญญาฉบับปี 1951 และ/หรือ พิธีสารปี 1967 ที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ลี้ภัย: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5ea7d8294
 • แนวทางการให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศ ฉบับที่ 4
  “ทางเลือกในการหนีหรือย้ายถิ่นภายในประเทศ” ภายใต้บริบทของมาตรา 1A (2) ของอนุสัญญาฉบับปี 1951 และ/หรือ พิธีสารปี 1967 ที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ลี้ภัย: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5f9fd4d64
 • แนวทางการให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศ ฉบับที่ 6
  คำร้องขอสถานภาพผู้ลี้ภัยด้วยเหตุทางศาสนา ภายใต้บริบทของมาตรา1A (2) ของอนุสัญญาฉบับปี1951 และ/หรือ พิธีสารปี 1967 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ลี้ภัย: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5f9fd53b4
 • บักทึกแนวทางปฏิบัติเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการคุ้มครองผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศ กรุงเจนีวา เมษายน ค.ศ. 2008 : https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d07a0754
 • อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ลงนาม ณ กรุงเจนีวา 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1951 : https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5eb12a754
 • พิธีสารว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ลงนาม ณ กรุงนิวยอร์ก 31 มกราคม ค.ศ. 1967 : https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5eb12ab74
 • แนวทางปฏิบัติในการควบคุมตัว
  แนวทางปฏิบัติสำหรับหลักเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวผู้ขอลี้ภัยและทางเลือกอื่นๆ แทนการควบคุมตัว : https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5788d4414