'
;

กองทุนเพื่อผู้ลี้ภัยหญิงทั่วโลก

กองทุนเพื่อผู้ลี้ภัยหญิงทั่วโลก 

ผู้ลี้ภัยหญิง ในช่วงเวลาที่ต้องหนีสงครามและความขัดแย้ง ผู้ลี้ภัยหญิงและเด็กผู้หญิงต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความรุนแรงทางเพศ และความไม่เท่าเทียมทางเพศ UNHCR ทำงานอยู่ในพื้นที่เพื่อมอบความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม ให้ผู้หญิงและเด็กหญิงได้เข้าถึงที่พักพิงที่ปลอดภัยและได้รับสิ่งของที่จำเป็นต่อการมีชีวิต ตลอดจนช่วยเหลือให้เธอเหล่านี้เข้าถึงการศึกษาและมีโอกาสในการทำงานมากขึ้น 

ผู้ลี้ภัยหญิงและเด็กผู้หญิงเผชิญกับความรุนแรงทุกวัน เพียงเพราะพวกเธอเกิดมาเป็นผู้หญิง งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินไปตักน้ำ หรือเข้าห้องน้ำ อาจทำให้พวกเธอเสี่ยงต่อการถูกข่มขืนหรือก่อความรุนแรงทางเพศได้ ผู้ลี้ภัยหญิงและเด็กผู้หญิงคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของผู้ลี้ภัยทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งในกลุ่มนี้รวมถึงผู้ลี้ภัยหญิงที่พลัดพรากจากครอบครัว หญิงตั้งครรภ์ หญิงไร้รัฐไร้สัญชาติ ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ลี้ภัยหญิงอีกจำนวนมากต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกๆและครอบครัวเพียงลำพัง

UNHCR ทำงานอย่างมุ่งมั่น เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความยากลำบากของผู้ลี้ภัยหญิงเหล่านี้ โดยจัดให้มีที่พักพิงที่ปลอดภัยซึ่งมีความเป็นส่วนตัว มีระบบการแจกจ่ายอาหารและน้ำที่เป็นธรรม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยที่เป็นส่วนตัว นอกจากนี้เรายังจัดการโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้หญิงมีความรู้ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และเข้าถึงโอกาสการทำงานต่างๆ มากขึ้น ช่วยให้พวกเธอมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถดูแลลูกๆ ครอบครัว และชุมชนที่เธออาศัยอยู่ได้

กองทุนเพื่อผู้ลี้ภัยหญิงทั่วโลก 

ในประเทศไทยจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนและส่งความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อมอบความหวังและกำลังใจแก่ผู้ลี้ภัยหญิงทั่วโลกที่มีจำนวนกว่า 60 ล้านคนที่กำลังเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ท่ามกลางสถานการณ์ผู้ลี้ภัยทั่วโลกที่อยู่ในภาวะวิกฤต ทั้งจากภัยสงคราม ความรุนแรง และความขัดแย้ง ทำให้มีผู้ที่ถูกบังคับให้ลี้ภัยและพลัดถิ่นสูงถึง 114 ล้านคน ซึ่งเป็นสถิติที่สูงสุดในประวัติการณ์  

 

Refugee women deserve a chance to rebuild their lives.

ความร่วมมือจากบริษัทและภาคเอกชนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการมอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ลี้ภัยหญิงทุกคน เนื่องในวันสตรีสากล

80,000 บาท

ร่วมเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์รายปี 

สามารถช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยวนำไปเป็นค่าใช้จ่ายดูแลครอบครัว

 

 

150,000 บาท

สามารถช่วยค่ารักษาพยาบาลแก่

ผู้ลี้ภัยหญิงที่ได้รับความรุนแรง (Gender

Based Violence) ได้ถึง 100 คน

 

 

300,000 บาท
สามารถช่วยค่าอาหารให้คุณแม่ผู้ลี้ภัยหญิง

กว่า 35 ครอบครัว มีเงินซื้ออาหารให้ลูกๆได้

ลดความเสี่ยงจากความรุนแรงทางเพศ ได้

ตลอด 3 เดือน

ระบุจำนวน………………..บาท

จัดอบรมฝึกอาชีพให้ความรู้ ช่วยผู้ลี้ภัยหญิง

ให้สามารถพึ่งตนเอง มีงานทำและใช้ชีวิต

อย่างมีศักดิ์ศรี

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อ คุณอมรศรี พัฒนศิษฎางกูร (แอน)
ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน

การทำงานที่ UNHCR เป็นงานด้านมนุษยธรรมเพื่อมอบความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลก คือความภูมิใจสุงสุดของดิฉัน โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่ความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างรุนแรงทั่วโลก ผู้คนต้องเผชิญกับสงคราม การประหัตประหาร ภัยธรรมชาติ  ครอบครัวต้องพลัดพราก เด็กๆ ผู้หญิงและกลุ่มเปราะบางแสวงหาที่ปลอดภัยและอยากมีความหวังที่จะมีชีวิตใหม่อีกครั้ง  การสนับสนุนของท่านจึงมีความสำคัญ

ดิฉันรู้สึกยินดีที่บริษัท ภาคเอกชน และคนไทยจำนวนมากแสดงน้ำใจอย่างไร้พรมแดน เข้ามามีบทบาทช่วยเหลืองานของ UNHCR ดิฉันพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกท่านและพร้อมให้ข้อมูลต่างๆ สามารถติดต่อมาได้ที่

โทรศัพท์:      0632709334
อีเมล:    [email protected]
เพิ่มเพื่อนทางไลน์ 

ลงชื่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

โปรดติดต่อ คุณอมรศรี พัฒนศิษฎางกูร (แอน)
ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน

การทำงานที่ UNHCR เป็นงานด้านมนุษยธรรมเพื่อมอบความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลก คือความภูมิใจสุงสุดของดิฉัน โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่ความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างรุนแรงทั่วโลก ผู้คนต้องเผชิญกับสงคราม การประหัตประหาร ภัยธรรมชาติ  ครอบครัวต้องพลัดพราก เด็กๆ ผู้หญิงและกลุ่มเปราะบางแสวงหาที่ปลอดภัยและอยากมีความหวังที่จะมีชีวิตใหม่อีกครั้ง  การสนับสนุนของท่านจึงมีความสำคัญ

ดิฉันรู้สึกยินดีที่บริษัท ภาคเอกชน และคนไทยจำนวนมากแสดงน้ำใจอย่างไร้พรมแดน เข้ามามีบทบาทช่วยเหลืองานของ UNHCR ดิฉันพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกท่านและพร้อมให้ข้อมูลต่างๆ สามารถติดต่อมาได้ที่

โทรศัพท์:      0632709334
อีเมล:    [email protected]
เพิ่มเพื่อนทางไลน์ 

ลงชื่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

Benefits & Positive Impact

1. Enhance Company Reputation

ชื่อเสียงของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ในฐานะบริษัทที่ส่งเสริม

ความเท่าเทียมของสตรีและการทำงานด้านมนุษยธรรม

2. Strategic Partnerships

การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสอดคล้องกับ The Sustainable

Development Goals (SDG) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สร้างความเปลี่ยนแปลงระยะยาว

3. Increase Brand Visibility

เพิ่มการมองเห็นของบริษัทในกลุ่มลูกค้า

และประชาชนทั่วไป

4. Positive Public Relations

การประชาสัมพันธ์เชิงบวก ดึงดูดความสนใจของสื่อมาขึ้น

5. Expand Customer Base

ขยายฐานลูกค้า ดึงดูดลูกค้าใหม่

6. Differentiation from Competitors

การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

7. Employee Engagement and Morale

เปิดโอกาสให้พนักงาน ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มีความหมาย

8. Improve Customer Loyalty

ลูกค้าชื่นชมบริษัทถึงความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงต่อกิจกรรมทางสังคม

9. Potential Sales Growth

การเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ทำไมจึงเลือกเป็น Partner กับ UNHCR

WE ARE GLOBAL
UNHCR ครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานมากกว่า 135 ประเทศทั่วโลก

WE GET THINGS DONE
UNHCR เป็นด่านหน้าทำงานในเหตุฉุกเฉินภัยภิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ภายใน 72 ชั่วโมง  เราสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากถึง 750,000 คน

WE MAKE A DIFFERENCE
กว่า 74 ปีตลอดการทำงานของ UNHCR เราช่วยผู้คนหลายล้านคนให้มีบ้านอีกครั้ง

WE CAN BE TRUSTED
เราได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 2 ครั้งด้วยประสบการณ์กว่า 7 4 ปี เราทำงานเพื่อผลลัพท์ที่สูงสุด

WE HAVE THE WORLD ON OUR SIDE
เรามีพันธมิตรมากกว่า 140 ประเทศ เป็นภาคีร่วมลงนามในอนุสัญญาช่วยผู้ลี้ภัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2494

WE BUILD BETTER FUTURES
เราเป็นองค์กรชั้นนำของสหประชาชาติในGlobal Compact for Refugees

เงินบริจาคทั้งหมดนำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยหญิงในพื้นที่

ที่มีความเปราะบางและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ภายใต้ความดูแลของ UNHCR 

“ขอขอบพระคุณในการแบ่งปันน้ำใจที่ยิ่งใหญ่และร่วมยืนหยัดการทำงานด้านมนุษยธรรมอย่างไร้พรมแดน”

บริษัทและสื่อมวลชลที่สนับสนุนกองทุนผู้ลี้ภัยหญิงทั่วโลก 

บริษัทที่สนับสนุนกองทุนเพื่อผู้ลี้ภัยหญิงทั่วโลก

สื่อมวลชนที่สนับสนุนกองทุนผู้ลี้ภัยหญิงทั่วโลก