UNHCR และความช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน

UNHCR ระดมเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายในการมอบความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงความช่วยเหลือด้านการเงินมายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ UNHCR มอบความช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) ในแง่ของการเข้าถึงการบริการและความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพ โภชนาการ น้ำสะอาดและสุขอนามัย หรือ WASH (Water, Sanitation and Hygiene) รวมถึงการมอบอาหาร ที่พักพิง ด้านพลังงาน การศึกษา รวมถึงความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านอื่นๆ สำหรับผู้ที่มีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ นอกจากนี้การมอบความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานนี้ยังหมายความรวมถึงการช่วยเหลือระยะยาวเพื่อให้บุคคลในความห่วงใยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Long-term well-being) เช่น ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มครอง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่และการหาทางออกที่ยั่งยืน

การทำงานในพื้นที่ทั่วโลก

การมอบความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินของ UNHCR ถือเป็นด่านแรกของการช่วยเหลือเพื่อช่วยชีวิตผู้ที่ถูกบังคับให้หนีจากความรุนแรง ก่อนนำไปสู่การมอบความคุ้มครองและการช่วยเหลือในระยะยาว  เพื่อสนับสนุนการทำงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน UNHCR พัฒนาเครือข่ายการทำงานทั่วโลกร่วมกับองค์กรพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการจัดตั้งทีมมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินที่พร้อมลงพื้นที่เพื่อ มอบอาหาร น้ำสะอาด ที่พักพิงและความช่วยเหลือทางการแพทย์ รวมถึงการเตรียมการลำเลียงความช่วยเหลือทางอากาศในกรณีเกิดการลี้ภัยครั้งใหญ่หรือการลี้ภัยของคนกลุ่มเล็กเช่นทางเรือ ในโครงการต่างๆ UNHCR ยังมีโครงการการดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างโรงเรียนและให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น HIV/AIDS ให้กับบุคคลในความห่วงใยและชุมชนที่ให้ที่พักพิง