'UNHCR/Roger Arnold
;
© UNHCR/Roger Arnold

สถานการณ์ฉุกเฉิน

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เราต้องวางแผนและทำงานอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าสถานการณ์ฉุกเฉินจะเกิดขึ้นที่ใด UNHCR อยู่ในพื้นที่เพื่อมอบความช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและความช่วยเหลือจาก UNHCR พร้อมลงพื้นที่ทั่วโลกโดยเร็วที่สุดในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ฉุกเฉิน เราสามารถปฏิบัติการได้ทันทีภายใน 72 ชั่วโมง โดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและองค์กรพันธมิตร รวมถึงผู้ผลิตและผู้จัดหาสิ่งของและบริการที่จำเป็นต่อการมอบความช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของ UNHCR ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากนโยบายใหม่ในการตอบสนองในวิกฤตการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Policy) ที่ทำให้กระบวนการการปฏิบัติงานรวดเร็วและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการมอบความช่วยเหลือ ทั้งการลำเลียงเจ้าหน้าที่ งบประมาณ รวมถึงสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการช่วยเหลือในแต่ละสถานการณ์

นอกจากนี้นโยบายใหม่ยังมุ่งเน้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการเตรียมพร้อมก่อนเกิดวิกฤตการณ์ รวมไปถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

ในการทำงานเพื่อมอบความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน UNHCR มีการพัฒนาโครงการการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ที่อาสาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมที่พร้อมลงพื้นที่ตลอดเวลา การอบรมและการซ้อมถูกจัดขึ้นราว 3-4 ครั้งต่อปี สำหรับเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 40 คน โดยมุ่งเน้นไปที่ team-building การวางแผนการทำงาน การสื่อสารรวมถึงทักษะการเจรจาต่อรองและความปลอดภัย

โดยศูนย์การเรียนรู้ UNHCR’s eCentre ในกรุงเทพมหานคร ยังช่วยพัฒนาการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองในกรณีการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกผ่านกระบวนการการสร้างศักยภาพในการทำงาน (capacity-building)