การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง คืออะไร

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง คือ การที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของ UNHCR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของ UNHCR ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

นอกจากนี้ UNHCR ได้มอบหมายให้บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด และบริษัท ออมนิเรส จำกัด ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบรา กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการบริจาคผ่านเจาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการมีความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของ UNHCR ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 056 0000

ตารางบูธระดมทุนของ UNHCR https://www.unhcr.org/th/fundraising-booth-schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

UNHCR Fundraisers:

นายวิศิษฏ์ ตั้งโชคธนนันท์

นายธีระยุทธ เสมอนามใจ

นายเทอดศักดิ์ สุขหร่อง

นางสาวธิดารัตน์ ศิริรัตน์

นางสาวปิลันธน์ ไมตรีแพน

นางสาววชิรญาณ์ ทัศนพันธุ์

นางสาวพรสุดา หันจางสิทธิ์

นางสาวอัจจิมา​ สุวรรณรัต

นางสาวสุรีรัตน์  อินธิดา

นางสาวนิจจารีย์ พันธ์เขตรกิจ

นายสหรัฐ แซ่เตียว

นายณัฐภัทร พงษ์พุฒ

นางสาวสิริกัลยา ศรีแวงเขต

นายสมคิด แสนจ้าง

นางสาวภัทรนันท์ กู้นาม

นายศิระพัฒน์ กาญจนลักษณ์

นายชาคริต มะหา

นายจีรพันธ์ มีอนันต์

นางสาวสุกฤตา กระจ่างแจ้ง

นางสาวพชรธารา ทวงทอง

นางสาวกัลยา ปุณณะการี

นายณัฐพล สวนมะพลับ

นางสาวชญาภา วงศ์ตนา

นางสาวจิรญาภา โขพิมพ์

นายเอกพล ปุณณะการี

นายปองกาญจน์ กาญจนนท์

 

นางสาวพัชชา สายจันยูร

นายพิสิษฐ์ เดชะ

นายกีรติ สุขประดิษฐ์

นางสาวเมธาวี ปิยพงศ์ผาติ

นายสุวภัทร แสงทิพย์

นายสุวัชร อุทัยวิวัฒน์กุล

นางสาวนพมาศ เพ็งชมจันทร์

นางสาวศิโรรัตน์ คำปลิว

นางสาวอัจฉรา ธานีรัตน์

นางสาวรวิวรรณ ไพยรินทร์

นายวิเศษศิริ ดวงจันทร์

นายสุชัยวัฒน์ มั่นใจ

นายณัฐวุฒิ เสิรฐสายบัว

นางสาวพรรณภัทร กมลวรสกุลชัย

นางสาวกัลยกร งามเลิศชัย

นายสหัสวรรษ โฮมหงษ์

นางสาวสรัญญา ศุภกำเนิด

นางสาวรวิพร พึ่งปัญญาเลิศ

นายณัฐดนัย คนโทฉิมพลี

นางสาวนาฬดา คุ้มประดิษฐ์

นายนนทพัทธ์ ตันสิรานนท์

นายวิศรุต วัฒนกุล

นายภชภณ พลศิริ

นางสาวศลิษา เรืองสุขอุดม

นายวายุ หวลอารมณ์

นางสาวกมลลักษณ์ ละเต็บซัน

นางสาวภิชาพร นันทะปิน

 

นางสาวฐสิตา สรีดอกจันทร์

นางสาวปฏิมาภรณ์ ศรีทิพย์

นายชาญณรงค์ หลีอาภรณ์

นางสาวพราวไพลิน ศรีเกื้อ

นางสาวจุฑามณี สุวรรณภูมิ

นายภูรศ  เบญจพลานนท์

นางสาววรรณกานต์ สุริวงศ์

นายศิวะ มโนธรรมพิภัช

นางสาวปพัชญา ภู่ระย้า

นายศตายุ คงอุดม

นายกันตภณ ทวีรัตน์

นางสาวดวงฤหัย ถนอมบุญ

นายลุค อเล็กซานเดอร์ เฮฟเฟอร์แนน

นายแอลลอน ฟิลลิป นอร์แมน

นายธนกร เนื่องจำนงค์

นายสุทธิรักษ์ สุริโย

นายณัฐวุฒิ ลัยวิรัตน์

นายอภิวัฒน์ มาสา

นายปิยังกูร ทั่งจันทร์แดง

นายจักรกฤษณ์ ธีรานนท์

นายคำรณ สีเมฆ

นายธรรศภูมิ สุวรรณคร

นายกิตติธัช ลืมเนตร

นายตุลนิตย์ อติกนษฐ