การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง คืออะไร

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง คือ การที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของ UNHCR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของ UNHCR ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

นอกจากนี้ UNHCR ได้มอบหมายให้บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด และบริษัท ออมนิเรส จำกัด ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบรา กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการบริจาคผ่านเจาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการมีความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของ UNHCR ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 056 0000

ตารางบูธระดมทุนของ UNHCR https://www.unhcr.org/th/fundraising-booth-schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

UNHCR Fundraisers:

นายวิศิษฏ์ ตั้งโชคธนนันท์

นายธีระยุทธ เสมอนามใจ

นายเทอดศักดิ์ สุขหร่อง

นายบุญเลิศ บุญยะไทย

นางสาวธิดารัตน์ ศิริรัตน์

นางสาวปิลันธน์ ไมตรีแพน

นางสาววชิรญาณ์ ทัศนพันธุ์

นางสาวกัลปังหา แป้นถนอม

นางสาวสโรชา สกุลนาค

นางสาวณัฏฐ์นรี บุญยืน

นางสาวพิมชนก นันต๊ะภาพ

นางสาวพรสุดา หันจางสิทธิ์

นางสาวอัจจิมา​ สุวรรณรัต

นายอดิศร ทิพย์หนู

นางสาวฮานีนี หะยีบือราเฮง

นางสาวบังอร ปิติพงษ์

นายมณฑล หอมเหมือน

นายธวัชชัย สังข์แดง

นางสาวแพร​ทอง​ พุทธิ

นางสาวอาทิตยา เพิ่มผล

นางสาวสุจิตรา ตระกูลรัมย์

นายวงศกร งามวิลัย

นางสาวเครือวัลย์ ฆังคะมะโน

นางสาวลัดดาภรณ์ คงศรีรัตน์

นางสาวกรรกร อินเปี้ย

นายชัยกฤต ปารมีวงศ์สกุล

นายอติวิชญ์ สาระ

นายโสโภช โซอุงะวะ

นางสาวนรนารถ เล็กสกุล

นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีดี

 

นายกันตภณ สิริไวทย์

นางสาวชัญญาภัค ทวีกาญจนรัช

นางสาวชญาณ์กิตติ์ ณปัณณ์พส

นายกิตติพิชญ์ หาระบุตร

นางสาวอุษณีย์ ตันติเวทเรืองเดช

นายศรัณย์ สุขวัฒนาการวิทย์

นายอรรถพล พรหมอ่อน

นายคณาพจน์  บุญธเนศ

นายเมธาวิน แซ่กัง

นางสาวอินธิรา แก้วมะ

นายธนศิริ ผลประเสริฐ

นางสาวสุมณฑกานต์ เจริญธนวานิชย์

นายกำพล ธีรสิทธิกุล

นายโรจน์ โชคเกิด

นางสาวเนตรนภา ต่อแสงเฉลิม

นายอรรควินท์ เลาหเลิศชัย

นายอนุพงศ์ ฟองศรี

นางสาวจีระฉัตร ศรีงามผ่อง

นายพุฒิพงศ์ บุดดาวงษ์

นายกิตตินัย ผิวเณร

นายชานน ตรงวรานนท์

นางสาวสรัญญา ศุภกำเนิด

นางสาวณัฎฐณิชา บูรณธนิต

นางสาวรวิพร พึ่งปัญญาเลิศ

นายณัฐดนัย คนโทฉิมพลี

นางสาวสุภาวดี คุ้มประดิษฐ์

นางสาวกชกร พุทธปรก

นางสาวหทัยชนก คงเจริญตระกูล

นายณัฐนนท์ เพชรใจศักดิ์

นายแอลลอน นอร์แมน

นายลุค เฮฟเฟอร์แนน

 

นายพัสกร ภักดีมงคล

นางสาวพจนารถ คมขำ

นางสาวมินฑิตา สมัยกุล

นายพศวัต การคณาทรัพย์

นายอภิบาล เที่ยงแก้ว

นายธนกร เนื่องจำนงค์

นางสาววิชชุดา  ลิยงค์

นางสาววริศรา เทพศิริ

นางสาวเจนจิรา แสงคำ

นางสาวสุภาภรณ์ การเพียร

นางสาวภัศยารินทิ์ เลิศอภิสิทธิ

นางสาวจิตตรา ซิมะสิงห์

นางสาวอภิชญา ชัยเจริญ

นางสาวจุฑารัตน์ ชะเอม

นายปภานกร จันทร์แสง

นายอณุวัฒน์  แสนชัย

นางสาวกนกวรรณ เชื้ออินทร์

นางสาวฉัตรชนก หล้าแหล่ง

นางสาวแมรี่ เมซาเฮ็ม

นางสาวธัญญาศิริ มะลิวัลย์

นางสาวน้ำเพชร สุขจันทร์

นางสาวนูรียะห์ ตาเยาะ

นายยุทธศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา

นายสุรจักษ์ จงแช่ม

นางสาวณัฐธิดา ศรีแก้ว

นางสาวสุรางคณา เทพจิตร

นางสาวอันธิกา ขอย้ายกลาง

นายณัทชัย ปัญญา

นางสาวอังคณา จิตรมั่น

นายเมฆวัน ธรรมชาติ

นายสุภวัน เป็นสุข