การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง คืออะไร

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง คือ การที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของ UNHCR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของ UNHCR ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

นอกจากนี้ UNHCR ได้มอบหมายให้บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด และบริษัท ออมนิเรส จำกัด ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบรา กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการบริจาคผ่านเจาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการมีความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของ UNHCR ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 056 0000

ตารางบูธระดมทุนของ UNHCR https://www.unhcr.org/th/fundraising-booth-schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

UNHCR Fundraisers:

UNHCR Fundraisers:

นายวิศิษฏ์ ตั้งโชคธนนันท์

นายธีระยุทธ เสมอนามใจ

นายเทอดศักดิ์ สุขหร่อง

นายบุญเลิศ บุญยะไทย

นางสาวธิดารัตน์ ศิริรัตน์

นางสาวปิลันธน์ ไมตรีแพน

นางสาววชิรญาณ์ ทัศนพันธุ์

นางสาวพรสุดา หันจางสิทธิ์

นางสาวอัจจิมา​ สุวรรณรัต

นางสาวฮานีนี หะยีบือราเฮง

นายมณฑล หอมเหมือน

นางสาวฉัตรา โบ๊ด

นายสุทิวัส สอนศรี

นางสาวลดาวัลย์ ทิศกุลสว่าง

นางสาวสุรีรัตน์  อินธิดา

นางสาวณัฏฐ์นรี บุญยืน

นางสาวธัญชนก หน่วยเดชา

นายธนธรณ์ แช่มชื่น

นายชัยกฤต ปารมีวงศ์สกุล

นางสาวอิสรียา กุลสนั่น

นางสาวนรนารถ เล็กสกุล

นางสาวกวิสรา ดวงสุดา

นางสาวอรณิชชา ปัสนานนท์

นางสาวศิริชนก ชมพู

นายกิตติ ภารังกูล

นายธนชัย เชี่ยวประสิทธิ์

นายณัฐวัฒน์ จริยกิจพงศ์

นายจิรภัทร ไลยยางกูร

นางสาวอิศรินยา ส่วนบุญ

นายปัณณวัชร์ สุวรรณแสงชูโต

นางสาวพิจาริน เล็กสุขศรี

 

นางสาวอภิษฎา มายาวีกุล

นายณภัทร จรัสแสนประเสริฐ

นายคงพัฒน์ จิรพิสัยสุข

นายวรินทร ศรีสุขใส

นางสาวเจมีณ่า จั่นเพิ้ง

นางสาวชวิศา บุ้นเฮี้ยน

นายคณาพจน์  บุญธเนศ

นางสาวอินธิรา แก้วมะ

นายธนศิริ ผลประเสริฐ

นายกำพล ธีรสิทธิกุล

นายชวัลณัฏฐ์ สีหวัฒน์

นางสาวสุชานันท์ ปริมล

นายดนุสรณ์ นิยม

นายปภากร เลิศนิธิ

นางสาวฐิตาภา เมธีธนกุล

นางสาวพร้อมพร บุญภัทรรักษา

นางสาวธนพร สัมมา

นางสาวปาราวี พูลศิริ

นางสาวขนิษฐา กาสีชา

นางสาวสลิณา มีแสง

นายฟัยรูซ  และตี

นางสาวณัฐชา อาภาศิลป์

นางสาวปิยธิดา   ศุพิรัตน์วนิช

นางสาวสุวิดา เปี้ยแปง

นายญาณทัศน์ บาลี

นายธิติวุฒิ ศักดาสุคนธ์

นายนวปฎล นันติ

นางสาวณัฐณิชา ลิมปนสุมาลย์

นายตรีรัตน์ ทรงเมตตา

นายลุค เฮฟเฟอร์แนน

นายแอลลอน นอร์แมน

นายพัสกร ภักดีมงคล

 

นางสาวพจนารถ คมขำ

นายธนกร เนื่องจำนงค์

นางสาววิชชุดา ลิยงค์

นางสาวจิตตรา ซิมะสิงห์

นายปภานกร จันทร์แสง

นางสาวสุรางคณา เทพจิตร

นายปิยังกูร ทั่งจันทร์แดง

นางสาวศศลักษณ์  นันทนาวินิจกุล

นายวุฒิชัย กระจับเงิน

นางสาวพิมพ์ชนก รักษาราษฎร

นางสาวปวรศร ระหว่างบ้าน

นางสาวธัญญาศิริ มะลิวัลย์

นายจักรกฤษณ์ ธีรานนท์

นางสาวสุธาวัลย์ เชาวสุธีรนนท์

นายพลวริศ โพธิดิลก

นายอภิบาล เที่ยงแก้ว

นายธันวา สามสี

นายนัทธพงศ์ เมืองวงค์

นายมนัสวี สุขกิจ

นางสาวประภาพรรณ แก้ววงษ์ล้อม

นางสาวชนัน แพภักดี

นางสาวธัญญารัตน์ สนลอย

นายนภสินธุ์ มูลมา

นายเกียรติศักดิ์ ศรีจรูญ

นายอัครเวช ยอดหาญ

นายจักรกฤษณ์​ สุวรรณ​ะ

นางสาวกรรภิรมย์กร ปัญญารัศมิ์พร

นายกิตติพงษ์ ฟูล์ดสตรอม

นางสาวทนัชชา คงมังคละ

นางสาวสุทธิดา หลักคำ

นายรชต อานมณี

นางสาวนิภาพร เกิดโภคา