การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง คืออะไร

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง คือ การที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของ UNHCR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของ UNHCR ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

นอกจากนี้ UNHCR ได้มอบหมายให้บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด และบริษัท ออมนิเรส จำกัด ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบรา กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการบริจาคผ่านเจาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการมีความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของ UNHCR ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 056 0000

ตารางบูธระดมทุนของ UNHCR https://www.unhcr.org/th/fundraising-booth-schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

UNHCR Fundraisers:

นายวิศิษฏ์ ตั้งโชคธนนันท์

นายธีระยุทธ เสมอนามใจ

นายเทอดศักดิ์ สุขหร่อง

นางสาวธิดารัตน์ ศิริรัตน์

นางสาวปิลันธน์ ไมตรีแพน

นางสาววชิรญาณ์ ทัศนพันธุ์

นางสาวพรสุดา หันจางสิทธิ์

นางสาวอัจจิมา​ สุวรรณรัต

นางสาวฮานีนี หะยีบือราเฮง

นายมณฑล หอมเหมือน

นายสุทิวัส สอนศรี

นางสาวสุรีรัตน์  อินธิดา

นายธนธรณ์ แช่มชื่น

นางสาวนิจจารีย์ พันธ์เขตรกิจ

นางสาวณัฐสุดา พรมสาย

นางสาวนาซีลา มีรู

นายสหรัฐ แซ่เตียว

นางสาวนฤมล รอดรักษา

นายณัฐภัทร พงษ์พุฒ

นางสาวพุทธชาติ แสนสุด

นางสาวสิริกัลยา ศรีแวงเขต

นายสมคิด แสนจ้าง

นายปรัตถกร ใจเย็น

นางสาวภัทราภรณ์ ปู่ดำ

นางสาวฟิลดาวน์ โต๊ะมิง

นางสาวเจ๊ะฟูซีมะห์ แดเมาะ

นางสาวณัฐริณี อภัยรัตน์

นายชัยกฤต ปารมีวงศ์สกุล

นางสาวนรนารถ เล็กสกุล

นางสาวกวิสรา ดวงสุดา

นางสาวอรณิชชา ปัสนานนท์

 

นายคงพัฒน์ จิรพิสัยสุข

นายวรินทร ศรีสุขใส

นางสาวเจมีณ่า จั่นเพิ้ง

นางสาวลลิตตา สิทธาจารย์

นางสาวธนัตถ์ฉันท์ อดุลยพิเชฏฐ์

นายวีราสุรณ พิบูลย์

นางสาวพลอยไพลิน พรมติ๊บ

นายเสฎฐวุฒิ วิไลพรหม

นายณัฐนนท์ เทพรัตน์

นางสาวอัญชิษฐา ตันรัตนาวงศ์

นายนัฐดนัย แซ่เตียว

นายศุภณัฐ ตั้งมั่นสุจริต

นางสาวอาทิมา แก้ววงเมือง

นายเมธิชัย พรชัยสิริอรุณ

นางสาวนันทิดา พงษ์ศิริยาภรณ์

นายกัปตัน ยูงประพิณ

นางสาวศุภิสรา นนท์ตา

นางสาวสรัณพัค ศรีโชติฐกรณ์

นางสาวรศนา พีระพัฒนะพงษ์

นายคณาพจน์ บุญธเนศ

นางสาวอินธิรา แก้วมะ

นายธนศิริ ผลประเสริฐ

นายกำพล ธีรสิทธิกุล

นางสาวสุชานันท์ ปริมล

นางสาวธนพร สัมมา

นางสาวนวภัสร์ ภักดี

นายธนาพันธ์ ชูละออง

นายกรวิชญ์ แซ่เจี่ย

นางสาวณัฐทิตา ป้านภูมิ

นางสาวปาริฉัตร สาระชีพ

นางสาวปาราวี พูลศิริ

นางสาวขนิษฐา กาสีชา

นายฟัยรูซ และตี

 

นางสาวพิมพ์ญาดา เมฆะกูล

นางสาวชณิสรา ดีพุ่ม

นายเจริญวิช รุจิรัสสวรวงศ์

นางสาวศรุตา อิสีประดิฐ

นายคุณาวุธ วัชรพิชญกุล

นายณัชพล สร่างโศรก

นางสาวอติพร นาเสียว

นางสาวทิยดา โฆษิตธนาธร

นายลุค อเล็กซานเดอร์ เฮฟเฟอร์แนน

นายแอลลอน ฟิลลิป นอร์แมน

นายธนกร เนื่องจำนงค์

นายสุทธิรักษ์ สุริโย

นางสาววิชชุดา ลิยงค์

นายอภิวัฒน์ มาสา

นายณัฐวุฒิ ลัยวิรัตน์

นายปภานกร จันทร์แสง

นางสาวสุรางคณา เทพจิตร

นายปิยังกูร ทั่งจันทร์แดง

นายวุฒิชัย กระจับเงิน

นายจักรกฤษณ์ ธีรานนท์

นางสาวอุไรวรรณ ศรีบุตรสุข

นางสาวศศลักษณ์ นันทนาวินิจกุล

นายอานนท์ สงวนให้

นางสาวพรสุภางค์ วุ่นชุม

นายคำรณ สีเมฆ

นางสาวน้ำทิพย์ เพ็งโคตร

นายบุรินทร์ มากรุ่ง

นายชาญวิบูลย์ พระโพ

นายไชยา ศรีประสงค์

นางสาวกัญญาภัค ชมเชย

นายธราดล หวยเนือง

นายอนันต์ แสงสุธา

นายธนะพล เข็มทอง

นางสาวแวอีสมาณี ยีตา

นายธนวิชญ์ โหงอุ่ม

นายธัญ แก้วอำดี

นางสาวภัทรพร ยุทธแสง

นายศิวกร รุ่งเรือง

นายจีรศักดิ์ วัดโส