การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง คืออะไร

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง คือ การที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของ UNHCR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของ UNHCR ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

นอกจากนี้ UNHCR ได้มอบหมายให้บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด และบริษัท ออมนิเรส จำกัด ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบรา กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการบริจาคผ่านเจาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการมีความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของ UNHCR ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 056 0000

ตารางบูธระดมทุนของ UNHCR https://www.unhcr.org/th/fundraising-booth-schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

UNHCR Fundraisers:

UNHCR Fundraisers:

นายวิศิษฏ์ ตั้งโชคธนนันท์

นายเทอดศักดิ์ สุขหร่อง

นายบุญเลิศ บุญยะไทย

นางสาวชลินภากรณ์ อัศวโชค

นางสาวมนัสนันท์ เลิศธนารัตน์

นางสาวธิดารัตน์ ศิริรัตน์

นางสาวปิลันธน์ ไมตรีแพน

นางสาววชิรญาณ์ ทัศนพันธุ์

นางสาวมนฤดี เกตุเจริญ

นายชาคริยา ธนะสินไพบูลย์

นายประณต รุจิราวรรณ

นางสาวกัลปังหา แป้นถนอม

นายปฏิภาณ ชูดำ

นางสาวสโรชา สกุลนาค

นายวรุตม์ นิลเอวะ

นายอนิรุต วันเพ็ญลอยพินิจ

นางสาวเสาวคนธ์ สุขสมพืช

นางสาวชไมพร ชิตวิเศษ

นางสาวเบญจรัตน์ องอาจเกรียงไกร

นางสาวปรียาภรณ์ นาคพรมมินทร์

นางสาวณัฏฐ์นรี บุญยืน

นางสาวพิมชนก นันต๊ะภาพ

นางสาวรุ้งพลอย มีภาษี

นายชัยกฤต ปารมีวงศ์สกุล

นาย อธิพงศ์ นวลสีทอง

นางสาวนันท์นภัส บุญแรง

นายอติวิชญ์ สาระ

นายโสโภช โซอุงะวะ

นายสุรเชษฐ์ ตั้งสง่ากุล

นางสาวธนัชชา วงษ์กิติ

 

 

 

นางสาวปัณภาดา เวชวรสิน

นางสาวนรนารถ เล็กสกุล

นางสาวกมลลักษณ์ จาตุธีระพัฒน์

นายเจตน์ ลอพานิช

นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีดี

นายรังสิมันต์ หมั่นมานะ

นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง เจตน์มงคลรัตน์

นางสาวอติกานต์ ศิริวิชัย

นายกษิตินาถ นันทศรีนนท์

นางสาวเจมจิรา น่วมสุวรรณ

นายอรรถพล พรหมอ่อน

นายคณาพจน์  บุญธเนศ

นายเมธาวิน แซ่กัง

นางสาวอินธิรา แก้วมะ

นายธนศิริ ผลประเสิริฐ

นายจักรพรรณ์ จันทอก

นางสาวสุมณฑกานต์ เจริญธนวานิชย์

นายกลย์ธัช กัลยาณธัช

นายกำพล ธีรสิทธิกุล

นางสาวบุษกร แสงนุภาพ

นางสาวณัฐณิชา หวังชล

นางสาวบุษกร แสงนุภาพ

นายโรจน์ โชคเกิด

นางสาววาสิตา ขวนขวายทรัพย์

นางสาวเนตรนภา ต่อแสงเฉลิม

นางสาวสรัญญา ศุภกำเนิด

นางสาวณัฎฐณิชา บูรณธนิต

นางสาวรวิพร พึ่งปัญญาเลิศ

นางสาวปรนิม จีนปรุ

นางสาวจิรมณฑน์ สิรมาศพันธน์

นายพิฆเนศ สังฆกิจ

 

 

 

นางสาวสุธาวี พรชัยมณีไพโรจน์

นายเสฎฐวุฒิ อาภาภรณ์นพรัตน์

นายอรรคพล วินัยโรจน์

นายนัจนที สัพโส

นายณัฐวุฒิ ทองอรพินท์

นายพัสกร ภักดีมงคล

นายอภิบาล เที่ยงแก้ว

นางสาวโสภาวรรณ ขำเจริญ

นายแอลลอน นอร์แมน

นายลุค เฮฟเฟอร์แนน

นางสาวสายสุทธา  พิมพ์ขาว

นางสาวนัทฐา ปรานรักษา

นายธนกร เนื่องจำนงค์

นางสาววิชชุดา  ลิยงค์

นางสาวกฤติน อัยราน้อย

นางสาวปฐมาพร ขวัญมิ่ง

นางสาวพจนารถ คมขำ

นายจิตริน ณ ถลาง

นางสาวพรปวีณ์ มีกรงาม

นางสาววริศรา เทพศิริ

นายวิษณุ มะธิโตปะนำ

นายภูรินท์ ใจดี

นางสาวปิ่นปินัทธ์ ธนัชญาอิศม์เดช

นางสาวอิศราภรณ์ รุ่งเจริญ

นายปิยพันธ์ สว่างแสง

นางสาวภัศยารินทิ์ เลิศอภิสิทธิ

นายภูริภพ ไพศาลศักดิ์

นางสาวนิศารัตน์ พรหมอุบล

นางสาวดมิศรา สุจริต

นายวริศกร แสงโก๊ะ

นางสาวชนกานต์ ไกรษรวงค์