Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Høringssvar

Finn UNHCRs høringssvar og andre utvalgte juridiske dokumenter her.

Ny rapport undersøker norsk asyllovgivning om adgang til riket

Ny rapport undersøker norsk asyllovgivning om adgang til riket

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har undersøkt norsk asyllovgivning og praksis i forbindelse med adgang til riket, bruken av tredjelandsavtaler og anvendelsen av prinsippet om straffrihet for asylsøkere som kommer eller oppholder seg irregulært i landet....

Studie: “The Internal Flight Alternative in Norway”

Studie: “The Internal Flight Alternative in Norway”

Denne studien, gjennomført av UNHCR, vurderer hvordan norske rettsmyndigheter anvender internfluktalternativet i saker som omhandler afghanske familier og enslige, mindreårige asylsøkere. UNHCR har vurdert lovanvendelsen opp mot internasjonale rettsstandarder slik de er beskrevet i Flyktningkonvensjonen, rettledninger fra UNHCR og internasjonale menneskerettigheter.