Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Høringssvar

Finn UNHCRs høringssvar og andre utvalgte juridiske dokumenter her.

Studie: “The Internal Flight Alternative in Norway”

Studie: “The Internal Flight Alternative in Norway”

Denne studien, gjennomført av UNHCR, vurderer hvordan norske rettsmyndigheter anvender internfluktalternativet i saker som omhandler afghanske familier og enslige, mindreårige asylsøkere. UNHCR har vurdert lovanvendelsen opp mot internasjonale rettsstandarder slik de er beskrevet i Flyktningkonvensjonen, rettledninger fra UNHCR og internasjonale menneskerettigheter.