UNHCR välkomnar Sveriges beslut att återinföra rätten till familjeåterförening

UNHCR, FN:s flyktingorgan, välkomnar varmt den svenska riksdagens beslut att återinföra rätten till familjeåterförening för personer som bedömts vara alternativt skyddsbehövande. Dock beklagar UNHCR Sveriges beslut att förlänga den tillfälliga lagen.

© UNHCR/Mark Henley

UNHCR, FN:s flyktingorgan, välkomnar varmt att Sverige har tagit det viktiga beslutet att återinföra rätten till familjeåterförening för personer som bedömts vara alternativt skyddsbehövande.

Återföreningen av familjer som separerats till följd av konflikt är nyckeln till en framgångsrik integration och innebär en viktig laglig möjlighet för familjemedlemmar, särskilt kvinnor och barn, att slippa riskera sina liv genom livsfarliga resor för att förenas med sina närstående.

“UNHCR anser att de humanitära behoven och skyddsbehoven hos personer som har bedömts som alternativt skyddsbehövande är desamma som för konventionsflyktingar, inklusive rätten att återförenas med sin familj. Familjeåterförening är avgörande för att flyktingar ska kunna bygga upp sina liv på nytt och integreras i det nya samhället, likväl en viktig, säker och laglig väg till skydd”, säger Henrik M. Nordentoft, UNHCR:s representant för Norra Europa.

Sverige har en lång tradition av att erbjuda fristad åt personer som är i behov av internationellt skydd, och är en av UNHCR:s nyckelpartners. Landet har mottagit ansenligt beröm för hur väl det klarade av utmaningarna i att ta emot det stora antalet asylsökande och flyktingar som kom till Sverige år 2015, vilket möjliggjordes genom den gemensamma insatsen från myndigheter, civilsamhället och privatpersoner.

Den tillfälliga lagen från 2016 introducerade ett flertal restriktioner och förändringar i de svenska asylreglerna, inklusive ett skifte till utfärdandet av tillfälliga uppehållstillstånd. Den tillfälliga lagen – som namnet indikerar – var endast menad som en tidsbegränsad åtgärd för att anpassa svenska asyllagar till EU:s minimumstandard och hantera ett exceptionellt högt antal nyanlända. Dock har antalet asylsökande minskat med mer än 85 % under de senaste tre åren, och förra året var antalet asylsökande i Sverige det lägsta på 13 år. UNHCR beklagar därför Sveriges beslut att förlänga den tillfälliga lagen.

I sin rapport, “Humanitära konsekvenser av den tillfälliga lagen”, har Röda Korset dokumenterat de negativa effekter som tillfälliga uppehållstillstånd innebär för integration och flyktingars mentala hälsa, och hur det ofta är väldigt svårt för flyktingar att uppfylla de strikta kraven för att få återförenas med sina familjer. En annan begränsning som den tillfälliga lagen fört med sig är svårigheten för HBTQI-flyktingar att återförenas med sina partners, eftersom det ofta är omöjligt för medlemmar av denna grupp att formalisera deras förhållanden redan i hemlandet.

UNHCR kommer att fortsätta arbeta tillsammans med Sverige i frågor om landets fortsatta ambitioner att stärka skyddet för flyktingar, och ser fram emot att bidra till det arbete som ska utföras av den parlamentariska komitté som tillsatts för att ta fram förslag till Sveriges framtida migrationspolitik.