UNHCR arrangerar världens första Globala Flyktingforum – Global Refugee Forum

Ett bred representation av beslutsfattare och berörda parter från världen över och olika delar av samhället kommer att samlas för att mobilisera initiativ för ett förbättrat respons på flyktingfrågor.

Det första Globala Flyktingforumet – Global Refugee Forum kommer att äga rum 17 och 18 december 2019 i Genève, Schweiz.

Tiotals miljoner människor är idag utsatta för krig, konflikt och förföljelse. Global Refugee Forum erbjuder en möjlighet för länder att utvärdera dagens läge, och förstärka den internationella insatsen. Arrangemanget följer det nya globala flyktingramverket som fastställdes i december förra året av FN:s generalförsamling, och utgör en del av dess genomförande.

Evenemanget anordnas på ministernivå, tillsammans med Schweiz, och har sammankallats i samarbete med Turkiet, Tyskland, Etiopien och Costa Rica.  FN:s generalsekreterare förväntas närvara.

Det globala flyktingramverket syftar till att – i linje med principen om rättvis fördelning av bördor och ansvarstagande –  främja den globala insatsen mot flyktingsituationer genom att erbjuda ett starkare stöd till de länder och samhällen som tar emot flyktingar, och utrusta flyktingar med redskap för att kunna leva ett självständigt liv. Det syftar även till att öka antalet platser för vidarebosättning för de mest utsatta flyktingarna och andra lagliga former för inresa till säkra tredje länder, samt att förbättra villkoren i flyktingarnas ursprungsländer.

Global Refugee Forum är ett unikt tillfälle för stater och andra aktörer att förenas kring nya slagkraftiga åtgärder för att minska belastningen i värdländerna, öka flyktingars självständighet och försöka hitta lösningar.

Detta forum kommer att sammanföra regeringar, internationella organisationer, lokala myndigheter, civilsamhället, den privata sektorn, mottagarsamhällen och flyktingar. Nya bidrag och förslag för att utveckla dessa målsättningar förväntas tas fram under, samt efter forumet.

Det globala flyktingramverket utgör en grund för värdländer och samhällen att ta emot ett förutsebart och hållbart stöd vid rätt tidpunkt. Det gör det möjligt för värdländer att dra nytta av ytterligare utvecklingssamarbete tillsammans med, och som komplement till, pågående humanitärt bistånd. Det garanterar även att lösningar står i centrum.

“Flyktingsituationer sprider sig i vågrörelser över hela regioner. Det går inte att på egen hand hantera stora grupper som flyr, utan det kräver en förenad vision och ambition bland alla länder samt konkreta och verkliga åtgärder. Det här är målsättningen med det globala flyktingramverket och det är detta vi arbetar för genom Global Refugee Forum”, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.

Forumet erbjuder även en möjlighet för stater och andra aktörer att visa upp god praxis, både vad gäller särskilda flyktingsituationer och på global nivå. Dessa erfarenheter visar hur utförliga insatser redan förändrar livet för flyktingar och värdsamhällen på många platser runt om i världen. De är även viktiga för att inspirera det internationella samhället att utveckla verkningsfulla bidrag i framtiden för att leda det globala flyktingramverkets drivkraft vidare.

Under detta första Global Refugee Forum kommer fokus läggas på sex områden: arrangemang för ansvarsfördelning, utbildning, jobb och uppehälle, energi och infrastruktur, lösningar och skyddskapacitet.

För mer information, vänligen besök Globala Flyktingforumets hemsida eller hitta en översikt av relevant resursmaterial  här