'
;

Om oss

UNHCR, FN:s flyktingorgan, har skyddat flyktingars rättigheter och välbefinnande överallt i världen sedan 1950.

Vi arbetar för att säkerställa allas rätt att söka asyl och att hitta en säker fristad när de lämnat sina hem på flykt från våld, förföljelse, krig eller katastrof.

Sedan 1950 har vi arbetat med ett antal kriser på flera kontinenter och gett livsavgörande stöd och hjälp till flyktingar, asylsökande, internflyktingar och statslösa människor. Många av dem har ingen annan att vända sig till.

Vi hjälper till att rädda liv och bygga en bättre framtid för miljontals människor som tvingats lämna sina hem.

Om UNHCR i Sverige

UNHCR:s verksamhet i den nordeuropeiska regionen drivs för närvarande av UNHCR:s kontor för norra Europa i Stockholm, UNHCR har också ett nationellt kontor i Vilnius, Litauen och ett nationellt kontor i Köpenhamn, Danmark.

UNHCR:s närvaro i norra Europa etablerades när kontoret för de nordiska länderna öppnades 1985. Kontoret ansvarade ursprungligen endast för UNHCR:s verksamhet i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige men denna utvidgades senare till att omfatta även Estland, Lettland och Litauen.

De viktigaste uppgifterna för UNHCR:s kontor för norra Europa är:

  • Att stödja svenska myndigheter att efterleva internationella och europeiska rättsliga instrument som rör asyl och statslöshet,
  • Att övervaka att de asylsökande har tillgång till asylprocessen i länderna i regionen,
  • Att stödja de ansvariga myndigheterna att utveckla rättssäkra, och effektiva asylprocesser med hög kvalitet i beslutsfattandet,
  • Att ge råd till myndigheter, frivilligorganisationer och andra intressenter om hur flyktingar kan få hjälp att integreras i länderna i vår region,
  • Att stödja beslutsfattande myndigheter att finna en lösning på situationen för statslösa personer inom sina gränser,
  • Att säkerställa att alla personer som berörs av UNHCR:s mandat har tillgång till rättigheter och att hänsyn alltid tas till faktorer som ålder, kön och sexuell läggning, samt att stödja deras aktiva deltagande i de processer som berör dem,
  • Att öka medvetenheten om den svåra globala flyktingsituationen och att verka för att  flykting- och asylfrågor kommer mer i fokus,
  • Att mobilisera finansiellt och annat stöd för det arbete som UNHCR utför i världen.