Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Kampaň Hello Czech Republic je cílena zejména na pedagogické pracovníky základních a středních škol, kteří s využitím metodiky, komiksu a filmu mohou ve svých třídách pracovat s tématy uprchlictví, migrace, integrace, identity, stereotypů či bezpečného prostředí školy. Metodika je však určena i těm, kteří se o výše uvedená témata zajímají.  V rámci kampaně byla ustanovena pracovní skupina, která realizovala pilotní projekty zahrnující vybrané aktivity ve školách. Na základě jejích výsledků byla pro české prostředí upravena metodika pro učitele vycházející ze švédského originálu zpracovaného organizací Friends za podpory UNHCR.

 

PRACOVNÍ METODY VYUŽÍVANÉ V PŘÍRUČCE

Metody využívané v jednotlivých částech příručky vycházejí z praktických zkušeností s prací s žáky. Soustředí se na to, aby žáci do témat dobře pronikli a pochopili je. Zároveň je kladen důraz na to, že v nových situacích lze získat různé dovednosti. Rozhodli jsme se proto využít rozmanitých metod, jako jsou například diskuze, rozbory textů, zkoumání fakt, kritika a analýza médií, případové studie či debaty.

Chceme-li žákům pomoci dosáhnout pozitivního zážitku a otevřít jim cestu k novým poznatkům, je důležité používat různé metody a formy přístupu. Jsme přesvědčeni, že prostřednictvím práce s otázkami týkajícími se bezpečného školního prostředí, systému hodnot a podobnými, mohou žáci lépe věci pochopit a získat chuť se aktivně zapojovat do budování bezpečné a spravedlivé atmosféry ve škole.

CÍLE

Cílem kampaně je prostřednictvím příběhů dětí uprchlíků a na ně navázaných aktivit otevřít mezi žáky diskuzi o odlišnostech, uprchlictví a předsudcích.

Cíle jsou zaměřené na to, aby každý žák:

 • dokázal vyjádřit smysluplná etická stanoviska založená na znalosti lidských práv a základních demokratických hodnot i na osobních zkušenostech;
 • respektoval to, že všichni lidé mají stejnou hodnotu;
 • distancoval se od aktivit, při nichž jsou jiní lidé vystaveni útlaku a ponižování, a dokázal rovněž svým dílem pomoci ostatním;
 • dokázal se ztotožnit s jinými lidmi, pochopit situace, v nichž se nacházejí, a rozvinul v sobě vůli jednat s ohledem na jejich zájmy.

Učitel by měl:

 • vyjasnit a prodiskutovat s žáky základní hodnoty české společnosti a dopady těchto hodnot na chování jednotlivce;
 • otevřeně představit a probrat různé hodnoty, názory a problémy;
 • upozornit a (po projednání s ostatními zaměstnanci školy) přijmout opatření nezbytná k předcházení a potírání všech forem diskriminace a ponižování;
 • společně s žáky vypracovat pravidla a zásady, které má skupina dodržovat během práce a společně tráveného času.

Každý, kdo pracuje ve škole, by měl:

 • přispívat k rozvoji sounáležitosti, solidarity a odpovědnosti žáků vůči ostatním lidem včetně těch, kteří nepatří do jeho nejbližšího okolí;
 • přispívat k atmosféře školy vedené v duchu mezilidské solidarity;
 • aktivně potírat diskriminaci a ponižování zaměřené proti jednotlivcům a skupinám;
 • projevovat demokratickým způsobem úctu vůči jednotlivcům a jejich běžné práci.