Jsi žák či student? V této sekci nalezneš zajímavé informace, neváhej ji prozkoumat!

Úmluva OSN o právech dítěte

Před více než 25 lety v listopadu 1989 se všechny členské státy OSN dohodly, že pro potřeby dětí nejsou základní lidská práva dostačující. Děti vyžadují speciální ochranu. OSN se proto rozhodla vytvořit Úmluvu OSN o právech dítěte – dokument o 54 ustanoveních – v níž se definují práva dětí a odpovědnost států za jejich ochranu. Dosud dohodu přijaly všechny země s výjimkou USA.

Úmluva o právech dítěte se vztahuje na všechny osoby mladší 18 let a stanovuje se v ní mj., že děti mají právo na vlastní identitu, domov, školní vzdělávání a zdravotní péči. Za její hlavní principy bývají považována následující čtyři ustanovení:

 • Článek 2 – Všechny děti mají stejná práva a jsou si rovny. Nikdo nesmí být podroben diskriminaci.
 • Článek 3 – Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí.
 • Článek 6 – Všechny děti mají přirozené právo na život a jeho rozvoj: psychický, duševní, duchovní, sociální a morální.
 • Článek 12 – Všechny děti mají právo svobodně vyjadřovat své názory ve všech záležitostech, které se jich dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost.

Právo dítěte na vyjádření jeho vlastního názoru znamená, že má dítě právo na ovlivňování věcí, právo na vyjádření svého názoru, právo být vyslechnuto a mít možnost ovlivňovat svůj život, a to jak ve škole a doma, tak i ve svém volném čase.

Celou úmluvu o právech dítěte si můžete stáhnout zde.

 

 

Šikana, obtěžování, diskriminace

Ubližovat jiným a chovat se vůči nim násilně je protiprávní. Nezáleží na tom, jestli se vám to stane jednou, dvakrát nebo stokrát. Takové chování je zakázáno a není rozhodující, zda k němu dojde jednou, nebo opakovaně. Stejně tak nezáleží na tom, jak takové chování nazvete – šikana, obtěžování, diskriminace nebo odcizování. Podstatné je, že máte právo na to, aby s vámi bylo slušně zacházeno, a to jak ze strany vašich vrstevníků, tak ze strany dospělých. Je nutné soustavně bojovat proti šikaně ve školách, předškolních zařízeních i sportovních klubech, aby se každý mladý člověk mohl cítit bezpečně.

V této kapitole si některé pojmy vysvětlíme, ale hlavně si řekneme, co můžeme společně udělat pro to, abyste se vy i všichni ostatní mladí lidé mohli ve škole cítit bezpečně.

Co je šikana, obtěžování a diskriminace?

Šikanou se rozumí situace, kdy je někdo po určitou dobu vystaven negativnímu chování. Oběť šikany se nachází ve znevýhodněném postavení, a proto pro ni může být obtížné se bránit. Někdy se tyto formy jednání označují také jako obtěžování, diskriminace nebo zastrašování. Ponižujícím zacházením je takové zacházení, které u dotyčného vyvolává pocity smutku, ublížení a méněcennosti. Může jít o jednání jednorázové nebo opakované. O obtěžování se jedná v případech, kdy šikana souvisí s některým ze sedmi důvodů diskriminace, například genderem nebo etnickým původem. O diskriminaci půjde v případě, že se k vám dospělý chová nespravedlivě nebo pokud ve vaší škole platí nespravedlivá pravidla, která jsou na vás uplatňována proto, že máte určité vyznání, sexuální orientaci nebo postižení. Bližší podrobnosti naleznete ve slovníčku.

Různé formy šikany

K šikaně může docházet ve škole, ve vašem volném čase, ve sportovním klubu nebo na internetu. Šikana se může vyskytnout kdekoliv, kde spolu lidé tráví čas, a jejím terčem se mohou stát děti i dospělí. Existují různé formy šikany:

 1. Fyzická: Jde o útoky na něčí tělo, jako jsou například údery, kopy, osahávání, přílišná tělesná blízkost, přidržování, strkání, podrážení nohou, štípání, tahání za vlasy, vrhání předmětů, krádeže nebo ničení majetku atd.
 2. Verbální: Působení újmy prostřednictvím slov. Může být prováděno přímým oslovením dotyčného (jde většinou o urážky, ponižování či výhrůžky), ale například i prostřednictvím internetu nebo graffiti. Za šikanu se také považuje očerňování, pomluvy a šíření fám.
 3. Skrytá: Různé způsoby neverbálního naznačování určité osobě, že není vítána nebo že je podřadná. Může mít formu nevraživých pohledů, povzdechů, otáčení se zády nebo vylučování ze skupiny.

Čtyři jednoduché tipy, jak můžete vy a vaše třída bojovat proti šikaně

Proti šikaně může něco udělat každý! Záleží na tom, co děláme a jak se chováme ve svém každodenním životě – v rámci rodiny, mezi přáteli, ve škole, ve sportovním klubu, na internetu nebo mezi cizími lidmi. Avšak děti a mládež nejsou odpovědní za řešení šikany – to je vždy povinností dospělých. Jako mladí lidé ale často víte víc než dospělí, protože máte povědomí o tom, co se doopravdy ve třídě, ve škole i ve vašem volném čase děje. Pokud je s někým špatně zacházeno, je třeba, abyste dospělým pomohli se o tom dozvědět. Osamělému člověku může také velmi pomoci i pouhé zjištění, že se o něj nějaký jeho vrstevník zajímá.

 1. Dejte šikanovanému najevo, že o něm víte. Řekněte mu „ahoj“, usmějte se na něj, sedněte si někdy vedle něho. Občas se k němu na obědě v jídelně přidejte a zeptejte se ho, co dělá o přestávce nebo jaké dostal úkoly. Pozorně si všímejte, jestli má potřebu si s někým promluvit. I maličkosti mohou někdy hodně změnit.
 1. Dejte šikanujícímu najevo, že jeho chování je špatné – nikoli on sám! Pamatujte si, že i ten, kdo sám šikanuje, se může cítit nejistě. Šikanující chce být vidět a slyšet stejně jako kdokoli jiný. Proto může někdy pomoci chovat se mile i k člověku, který jiné šikanuje. Zároveň je však samozřejmě potřeba dát jasně najevo, že jeho způsob chování pro vás není přijatelný. Ukažte mu, že problémem je jeho chování, nikoli on sám.
 1. Vytvářejte dobrou atmosféru! Pro prevenci šikany je velmi důležité vytvářet ve skupině dobrou atmosféru. Je ve vaší třídě legrace? Myslíte si, že to tak cítí všichni? Jsou ve vaší třídě skupinky, které ze svého středu někoho vylučují? Je běžné, že žáci šíří pomluvy, mluví hrubě nebo si vyprávějí ošklivé vtipy? Promluvte si s dospělými o tom, jaké to ve vaší třídě je, a společně pracujte na vytváření pozitivního prostředí. Obvykle se toho nejjednodušeji dosáhne tím, že budete společně dělat zábavné věci. Ve skupině, kde se všichni navzájem znají, se lidé zpravidla cítí bezpečně a nebojí se tolik svých odlišností.
 1. Řekněte ne! Existuje mnoho způsobů, jak můžete říci ne. Dobrým způsobem, jak říci ne šikaně, je povědět o ní někomu dospělému. Nejde o donášení – šikana je protiprávní! Dalším dobrým způsobem je získat pomoc přátel. Společně budete silnější. Můžete na ostatní jako jejich vrstevníci vyvinout pozitivní tlak tím, že jim dáte najevo, že šikanu neschvalujete, a tím získat na svoji stranu další spolužáky. Nesmějte se ošklivým žertům a nebojte se ozvat, pokud je někdo zlý. Podstatné je, ŽE něco děláte – ne co děláte! Budete-li jednat, máte šanci změnit něčí život.

Pamatujte si, že nemáte nosit v hlavě cizí problémy, abyste se nakonec sami cítili špatně. Promluvte si o nich s někým dospělým!

Fakta o migraci

Migrace je pohyb lidí z jedné země nebo lokality do jiné. Lidé migrují již od nepaměti. Někdy člověk migruje jednoduše ze zvědavosti nebo z finančních důvodů, jindy v důsledku války nebo útlaku ve vlastní zemi. Právě nyní je na útěku ze svých domovů v důsledku nových nebo přetrvávajících konfliktů po celém světě více než 65 milionů lidí. Více než polovinu z nich tvoří děti mladší 18 let. Jedná se celosvětově o nejvyšší počet uprchlíků od druhé světové války. Většina z těchto lidí je vysídlena uvnitř vlastní země. Celkem 86 % uprchlíků hostí rozvojové země, přičemž před dvaceti lety to bylo okolo 70 %. Největší počet uprchlíků ze všech hostí Turecko (2,5 milionu), na druhém místě je Pákistán (1,6 milionu), na třetím Libanon (1,1 milionu), tyto údaje pocházejí z prosince roku 2015 a stále se vyvíjejí. Česká republika na konci roku 2015 hostila celkem 3644 uprchlíků.

Kdo je uprchlík?

Osoba, která je uznána jako uprchlík podle kritérií Ženevské úmluvy z roku 1951. Jde o osobu, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů. Právní řád ČR s tímto pojmem ovšem nepracuje. Pojem je možné vykládat šířeji a bez přímého vztahu k právnímu postavení tedy jako osobu, která opouští zemi svého původu z důvodů uvedených v Ženevské úmluvě. Často bývá nesprávně zaměňován s pojmem migranta obecně.

Při velkých přílivech uprchlíků (způsobených většinou konflikty nebo všeobecným násilím) není – a nikdy nebude – možné provádět individuální pohovor s každým, kdo překročil hranici s úmyslem požádat o azyl. Většinou to ani není nutné, neboť důvod žádosti o azyl je zřejmý a situace v dané zemi je dobře známa. Tyto skupiny jsou proto často nazývány jako uprchlíci „prima facie“ (zjevní uprchlíci). UNHCR také považuje tyto lidi za uprchlíky.

Děti na útěku?

„Umíte si představit, jaké to je, jet 36 hodin pod nákladním automobilem bez jídla a vody? Představte si, jaké to pro mě bylo, viset tam, zatímco na mě neustále létaly kamínky a trefovaly mě do obličeje? Jak to celé ty hodiny bolelo? Chápete, že jsem to prostě chtěl vzdát a pustit se?“

Toto jsou zážitky jednoho dítěte z jeho útěku do Evropy. Děti mladší 18 let tvoří přibližně 51% všech uprchlíků na světě. Mnohé z nich cestují samy, bez dospělého, jsou odloučeny od svých přítel a příbuzných. Takovéto děti se v členských státech EU nazývají „nezletilé osoby bez doprovodu“ a jsou považovány za takzvané zranitelné osoby, toto postavení jim zajišťuje zvýšenou ochranu. V roce 2015 požádalo ve světě o azyl okolo 98 400 těchto dětí mladších 18 let, kterým se podařilo utéci zcela samotným do jiné země.

Být nezletilým bez doprovodu není identita. Je to zkušenost samostatného příchodu do cizí země, která je u každého člověka jiná.

Mnozí nezletilí bez doprovodu při popisu svého čekání na rozhodnutí o povolení k pobytu používají slova „předtím“ a „potom“. Nejistota v době, než člověk povolení získá, může být velmi tíživá a mnozí žadatelé o azyl trpí úzkostí. Ale život může být těžký i s povolením k pobytu. Mnozí popisují, že i když získali povolení k pobytu, začaly se jim honit hlavou myšlenky, které předtím potlačili. Myšlenky na budoucnost a situaci své rodiny a přátel. „Cesta nekončí povolením k pobytu. Teprve jím začíná cesta pryč od minulosti a vzpomínek. Bitva o život v zemi, o které nic nevíte.“ (Z dokumentárního seriálu stanice UR o uprchlických dětech bez doprovodu).

Požádat o azyl – lidské právo!

Když člověk uprchne a přicestuje do nové země, musí požádat o azyl nebo jinou formu mezinárodní ochrany, aby v ní mohl zůstat. Žadatel o azyl se nejprve musí do země, v níž doufá nalézt ochranu, dostat. To znamená, že mnozí žadatelé musejí podstoupit značné riziko, aby se dostali do země, v níž chtějí o azyl požádat. Možnost požádat o azyl je lidské právo! Česká republika ratifikovala Úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků a je povinna přijímat na svých hranicích lidi, kteří tam přicházejí hledat ochranu. Je tedy naší povinností poskytnout žadatelům o azyl bezpečné útočiště předtím, než je o jejich žádosti rozhodnuto a zajistit jim řádné řízení. Česká republika nesmí nikoho poslat zpět do země nebo oblasti, kde mu hrozí, že bude usmrcen, protiprávně zbaven svobody nebo podroben mučení či tělesnému trestu.

Práva

Uprchlíci nemají jen právo na fyzické bezpečí. Mají stejná práva jako ostatní lidé, kteří ve České Repuplice žádají o povolení k pobytu. To znamená, že požívají svobody myšlení, svobody pohybu a mají právo nebýt podrobeni mučení nebo ponižujícímu zacházení. Totéž platí i pro jejich ekonomická a sociální práva: uprchlíci by měli mít přístup ke zdravotní péči a vzdělání.

Mýty a předsudky

Ohledně migrace a uprchlictví se často šíří fámy a nepravdy, zejména na internetu. Internet dává lidstvu příležitost k rychlému sdílení informací, což je v mnoha případech výhodou, zároveň ale bohužel dává příležitost i k šíření nepravdivých nebo zavádějících zpráv. Je proto důležité vždy přemýšlet, odkud pocházejí informace, které jste získali a jestli je jejich zdroj věrohodný. Pokud se chcete o věrohodnosti různých zdrojů dovědět více, můžete požádat svého učitele, aby část hodiny věnovat tomuto tématu.

O některých pravdivých i nepravdivých informacích si můžete přečíst například zde.

Velmi nás těší, že na vaší škole máte zájem zapojit se do kampaně „Hello Czech Republic“!

Pokud jste ve vyšším ročníku, můžeme některému z vašich učitelů pro vaši třídu bezplatně zaslat komiks „Jednou se zase setkáme, Sanam“, komiks je určen především pro druhé stupně základních škol. Požádejte svého učitele, aby navštívil naše webové stránky a objednal potřebný počet výtisků komiksu. Váš učitel vám také může stáhnout materiál se zajímavými cvičeními pro celou třídu, která lze využít k diskusi o tématech, jako například jaké to je muset utéci, být ten nový, identita, předsudky, práva mladých lidí a mnoho dalších. Můžete si také přímo z našeho webu přehrát on-line film Šádí.

Co kdybyste tedy navrhli svému učiteli, aby se podíval na naše webové stránky a objednal náš materiál?

Máte-li zájem, abychom kontaktovali vašeho učitele s bližšími informacemi o tomto materiálu, můžete nás kontaktovat.

Váš batoh

V České Republice vypukla válka a nic už není jako dřív. Nejdřív beze stopy zmizí váš otec a potom několik vašich přátel. Všichni jsou vystrašení a nikdo si netroufá nikomu důvěřovat. Pokud chcete přežít, musíte utéci. Můžete si s sebou vzít jen jeden batoh s nejdůležitějšími věcmi.

 • Co si s sebou do batohu zabalíte?
 • Co je pro vás důležité?
 • Co si chcete pamatovat?
 • Co si chcete ponechat?

Součástí kampaně je kreativní soutěž, jejímž cílem je podnítit představivost mladých lidí a zlepšit jejich schopnost vyslovit se. Aby byli lidé slyšet, musejí být také schopni vypovědět svůj příběh. Mladí lidé potřebují, aby je dospělí podpořili kladením otázek a pomohli jim tak výstižně se vyjádřit.