Vluchtelingen

Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die zijn of haar land van herkomst ontvlucht vanwege gegronde vrees voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Een vluchteling kan in eigen land geen bescherming krijgen van de overheid tegen deze vervolging.

Stedelijke vluchtelingen
Niet alle vluchtelingen leven in vluchtelingenkampen: ruim de helft leeft in stedelijk gebied. Ze zoeken daar bescherming en werk, maar worden vaak uitgebuit of gearresteerd en kunnen niet in hun levensonderhoud voorzien. Hulpverlening is lastig omdat de vluchtelingen vaak niet geregistreerd zijn en in anonimiteit leven.

UNHCR zoekt steeds meer naar nieuwe vormen van samenwerking met gemeenten, lokale maatschappelijke organisaties en andere instanties om gepaste hulp te kunnen bieden aan vluchtelingen die in de stad verblijven.

Iedere vluchteling, zowel in de steden als in vluchtelingenkampen, heeft dezelfde rechten. Landen van opvang hebben de verplichting om mensen die gevlucht zijn te beschermen en hun vluchtelingenstatus te respecteren.

Meer mensen dan ooit zijn gedwongen op de vlucht
Meer mensen dan ooit zijn op zoek naar veiligheid en bescherming. Vaak hebben zij alles moeten achterlaten. Wij helpen hen. Maar dat kunnen wij niet alleen. Help je mee?