โครงการด้านสุขภาพและโภชนาการเป็นบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน การมอบความช่วยเหลือด้านสุขภาพของ UNHCR ขึ้นอยู่กับความต้องการ ความเสี่ยงและความเปราะบาง ที่วินิจฉัยโดยองค์กรพันธมิตรด้านสาธารณสุข และ/หรือ เจ้าหน้าที่ UNHCR ในจำนวนประชากรผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัยในประเทศที่กำลังพัฒนา 5 อันดับโรคที่พรากชีวิตเด็กๆ อายุต่ำกว่า 5 ขวบมากที่สุดได้แก่ โรคมาลาเรีย โรคขาดสารอาหาร โรคหัด โรคท้องร่วงและโรคที่ติดเชื้อจากระบบทางเดินหายใจ

เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น สิ่งที่ UNHCR และองค์กรพันธมิตรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ คือการฉีดวัคซีนโรคหัด การสนับสนุนด้านโภชนาการและอาหารเสริม ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด อนามัยการเจริญพันธุ์และการเฝ้าระวังทางสาธารณสุข เมื่อสถานการณ์คงที่มากขึ้นการบริการด้านสาธารณสุขจะขยายขอบข่ายการช่วยเหลือมากขึ้น ในพื้นที่เขตเมืองหรือพื้นที่ที่มีการพัฒนามากกว่า บริการด้านสาธารณสุขอาจขยายไปถึงการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเรื้อรังและมะเร็ง

การให้ความช่วยเหลือด้านจิตวิทยา

ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่มีความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้แม้เคยเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายในความรุนแรงมาก่อน  เราให้คำปรึกษาและสนับสนุนความช่วยเหลือในการฟื้นฟูจิตใจแก่ผู้ที่ต้องการ งานส่วนนี้สำคัญอย่างยิ่งเมื่อโครงสร้างทางสังคมและการบริการที่สำคัญทลายลง

สำหรับผู้ลี้ภัยที่ต้องการความช่วยเหลือ การรักษาที่เหมาะสมทำให้พวกเขาสามารถผ่านอุปสรรคและความยากลำบากจากการพลัดถิ่น ดูแลตนเอง ครอบครัวและทำประโยชน์ให้กับชุมชนต่อไป

สนับสนุนอนามัยสำหรับแม่และเด็ก

ให้คุณแม่ผู้ลี้ภัยสามารถคลอดลูกได้อย่างปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็กรวมถึงการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในค่ายแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัย