ภัยแล้ง วิกฤตรุนแรงที่ทำให้คนจำนวนมากต้องพลัดถิ่น และทุกข์ทรมานกับความขาดแคลน

สถานการณ์ภัยแล้ง คืออะไร

*ภัยแล้ง (Drought) คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดสภาวะแห้งแล้งในอากาศ รวมถึงพื้นดินจากการขาดแคลนน้ำ และหยาดน้ำฟ้า (Precipitation) เป็นระยะเวลานาน โดยทั่วไปแล้วระดับความรุนแรงของภัยแล้งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งความชื้นในอากาศและดิน ปริมาณที่ฝนตกน้อย การเกิดพายุหมุนเขตร้อนและไซโคลน เป็นต้น หากความแห้งแล้งเกิดขึ้นในพื้นที่กว้างเป็นระยะเวลานานโดยมีปริมาณฝนตกเล็กน้อย บริเวณดังกล่าวจะถูกจัดอยู่เป็นพื้นที่วิกฤตภัยแล้งระดับรุนแรง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องหาทางแก้ไขภัยแล้งนี้อย่างเร่งด่วน

ภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมาณน้ำตามธรรมชาติ รวมถึงความชื้นในอากาศลดน้อยลง จนนำมาสู่วิกฤตขาดแคลนน้ำและอาหาร เนื่องจากไม่สามารถเพาะปลูกได้ หรือทำให้ปศุสัตว์ล้มตาย นอกจากนี้ ความขาดแคลนจากภัยแล้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ตลอดจนการสร้างสันติภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก National Geographic (ฉบับภาษาไทย)

สาเหตุการเกิดภัยแล้งมาจากอะไร

การเกิดภัยแล้งทั่วโลกมีปัจจัยหลักมาจาก 2 สาเหตุ ดังนี้

 • ภัยแล้งจากธรรมชาติ : เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ระดับน้ำทะเล และอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศโลก ส่งผลให้มีสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงฤดูกาลปกติ ปริมาณฝนตกทิ้งช่วงนานกว่าปกติ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทร หรือไซโคลน การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น แผ่นดินไหว หรือพายุโหมกระหน่ำ เป็นต้น
 • ภัยแล้งจากการกระทำของมนุษย์ : กิจกรรมทางภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสร้างมลภาวะจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล การตัดไม้ทำลายป่า เป็นพฤติกรรมที่กระตุ้นให้เกิดภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ หรือ Climate change ที่นำมาสู่ปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วโลก

นอกจากนี้ ภัยแล้ง ยังทำให้สถานการณ์ของผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นจากสงคราม และความขัดแย้งเลวร้ายลง ความขาดแคลนจากเหตุการณ์ภัยแล้งหนักมากยิ่งขึ้น เหมือนที่ผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัยในแอฟริกาต้องพบเจอ

ข้อมูลจาก National Geographic และ UNDRR

วิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ภัยแล้ง ผลกระทบ

จากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate change ทำให้ทุกพื้นที่ทั้งภัยแล้งในประเทศไทยและทั่วโลกได้รับผลกระทบ ขณะที่ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นต้องพักพิงอยู่ในพื้นที่แนวหน้า หรือเปราะบางต่อภัยพิบัติที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในแถบทวีปแอฟริกา เช่น เคนยา โซมาเลีย และเอธิโอเปีย มีคนจำนวนมากกว่า 18.4 ล้านคนที่กำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนจากภัยแล้ง และความอดอยากรุนแรง ซึ่งพบว่ามีอัตราเด็กขาดสารอาหารจากวิกฤตภัยแล้งที่รุนแรงมากที่สุดในช่วง 40 ปี ถึง 7.1 ล้านคน ปศุสัตว์ และพืชไร่ทางการเกษตรล้มตาย เศรษฐกิจที่เสียหายจากภาวะสงครามทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้น

UNHCR ทำงานอยู่ในพื้นที่ร่วมกับพันธมิตรมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ยังคงเดินหน้าเร่งช่วยชีวิตและมอบความช่วยเหลือแก่ผู้พลัดถิ่น ผู้ลี้ภัยจากภัยแล้ง และภัยพิบัติที่ทำให้เกิดการพลัดถิ่นครั้งใหญ่ ให้ได้รับน้ำสะอาด อาหาร ที่พักพิงที่ปลอดภัย รวมไปถึงสิ่งของบรรเทาทุกข์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังให้ความรู้ในการรับมือ ตอบสนอง และป้องกันภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มประเทศที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง หรือภัยพิบัติรุนแรง มีแผนรับมือกับภัยธรรมชาติ และสามารถคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้พวกเขาอยู่ในพื้นที่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลจาก UNHCR Thailand

ผลกระทบจากภัยแล้ง และการพลัดถิ่น

ภัยแล้งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมแล้ว ยังส่งผลต่อพื้นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่บีบบังคับให้เกิดการพลัดถิ่นและลี้ภัย ซึ่งผลกระทบจากภัยแล้งที่เห็นได้ชัดทั้งทางตรงและทางอ้อมมีด้วยกันดังนี้

 • ขาดแคลนทรัพยากรน้ำในการอุปโภคและบริโภค
 • ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ปศุสัตว์ล้มตาย นำมาสู่ความขาดแคลนทางอาหาร
 • หน้าดินพังทลายในบางพื้นที่ เนื่องจากพื้นดินแห้งแล้งและถูกกัดกร่อน ทำให้เกิดน้ำท่วมเมื่อมีฝนตกเป็นปริมาณมาก
 • ภัยแล้งทำให้ค่าฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ และปัญหาสุขภาพอื่น ๆ
 • ภัยแล้ง ภัยพิบัติ ความขาดแคลนส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก
 • สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้เกิดการพลัดถิ่นซ้ำของผู้คนจำนวนมากเพื่อออกแสวงหาอาหาร น้ำสะอาด และที่พักพิงที่ปลอดภัย

การทำงานของ UNHCR และการบริจาคช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในวิกฤตภัยแล้ง 

ภัยแล้งเป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลกและทวีความรุนแรงขึ้นจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต สร้างความสูญเสีย นำมาสู่ความขาดแคลนทรัพยากรน้ำและอาหาร ทำให้ผู้ที่อยู่ในแนวหน้าเผชิญกับสุขอนามัยที่ต่ำกว่ามาตรฐาน และนำมาสู่การพลัดถิ่นซ้ำนอกเหนือจากวิกฤตสงคราม UNHCR ทำงานอยู่ในพื้นที่เพื่อมอบความคุ้มครองและช่วยชีวิต แต่เราไม่สามารถทำงานที่สำคัญนี้ได้โดยลำพัง เรายังต้องการการสนับสนุนจากผู้บริจาคเพื่อช่วยชีวิตได้มากขึ้น

ท่านสามารถร่วมบริจาคมอบที่พักพิงที่ปลอดภัย อาหาร น้ำสะอาด การรักษาพยาบาล และสิ่งของบรรเทาทุกข์อื่น ๆ รวมถึงการเยียวยาทางจิตใจให้ถึงมือผู้ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุด เพื่อลดอัตราความสูญเสีย และเด็กขาดสารอาหารในพื้นที่ภัยพิบัติ และช่วยให้ผู้พลัดถิ่นมีสถานที่พักพิงที่ปลอดภัย พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งท่ามกลางความท้าทายรอบด้าน

ขั้นตอนการรับบริจาคเงินช่วยผู้พลัดถิ่นที่กำลังประสบภัยแล้ง

ท่านสามารถสนับสนุนการช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งผ่านช่องทางการบริจาคเงินของ UNHCR ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เข้าไปที่หน้าบริจาคภายในเว็บไซต์ของ UNHCR
 2. เลือกประเภทการบริจาค และระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เรียบร้อย เพื่อให้ทาง UNHCR สามารถจัดส่งรายงานการทำงาน ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จากการบริจาคของท่าน
 4. กดบริจาคตามช่องทางการชำระเงินที่ท่านเลือก

ช่องทางการบริจาคเงินช่วยผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในวิกฤตภัยแล้งผ่าน UNHCR

UNHCR เปิดระดมทุนเพื่อให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการบริจาคผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยท่านสามารถร่วมบริจาคได้ตามช่องทางเหล่านี้

 • การบริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โดยตรงของ UNHCR ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกและปลอดภัยสูง
 • ท่านสามารถร่วมบริจาคแก่ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นที่ประสบภัยแล้งผ่านช่องทางบัญชีธนาคารของ UNHCR ในชื่อบัญชี UNHCR Special Account ผ่านธนาคารต่าง ๆ ได้แก่
 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เลขที่บัญชี : 004-2-25859-6
 2. ธนาคารกสิกรไทย (KBank) เลขที่บัญชี : 030-2-88804-3
 3. ธนาคารกรุงไทย (KTB) เลขที่บัญชี : 167-0-19574-0
 4. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (iBank) เลขที่บัญชี : 008-1-36212-9
 5. ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เลขที่บัญชี : 004-2-25859-6

โดยสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @UNHCRThailand หรือทางอีเมล [email protected]

บริจาคตอนนี้

ประเภทการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และผู้พลัดถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง

การบริจาคออนไลน์ (Online Donation)

ท่านสามารถเลือกประเภทบริจาคเงินได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

 • การบริจาคแบบรายเดือน เป็นการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยแล้งที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรูปแบบการบริจาคที่ให้ความช่วยเหลืออย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพสูง
 • การบริจาคแบบรายครั้ง สำหรับช่วยเหลือสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ นอกเหนือจากภัยพิบัติอื่น ๆ เช่น อุทกภัย และ ภัยแล้ง

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

ท่านสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์ ผ่านระบบ Mobile Banking บนสมาร์ตโฟน เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีรับบริจาคของ UNHCR โดยตรงสำหรับการช่วยเหลือสถานการณ์ฉุกเฉินจากสงครามหรือภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง ได้ทุกที่ ทุกเวลา

สรุปเกี่ยวกับภัยแล้งและการพลัดถิ่น

แก้ภัยแล้ง

ท่ามกลางวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้งเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบรุนแรงและสร้างความสูญเสีย นำมาสู่ความขาดแคลนด้านอาหาร และน้ำสะอาดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของทุกคน ในวิกฤตสงครามที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นจำนวนมากกำลังเผชิญกับวิกฤตใหญ่ที่ทำให้พวกเขาต้องพลัดถิ่นหรือลี้ภัยอีกครั้ง ซึ่งพวกเขากำลังต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

UNHCR อยู่ในพื้นที่ทั่วโลกทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อช่วยชีวิต ตลอดจนหาทางออกที่ยั่งยืนให้ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และยังต้องการการสนับสนุนอีกมาก ความช่วยเหลือด้านงบประมาณจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานในวิกฤตที่ท้าทายนี้ เงินบริจาคจากท่านช่วยชีวิตและช่วยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ตลอดจนมอบความช่วยเหลือที่จำเป็นในทุกด้านได้อย่างต่อเนื่องและทันท่วงที

UNHCR ขอเชิญชวนทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวผู้บริจาค สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นจากสงครามที่กำลังเผชิญกับภัยแล้ง ภัยพิบัติเพื่อมอบความสุข ร่วมเป็นความหวังในการใช้ชีวิตให้กับพวกเขาอีกครั้ง

See also

อุทกภัย

อุทกภัย

ความร้ายแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลก ความสูญเสีย และการพลัดถิ่นครั้งใหญ่ จากเหตุน้ำท่วมที่คุณอาจไม่เคยรู้

แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว 

ภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายและความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่าได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ทั่วโลกช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวให้มีพื้นที่ปลอดภัย

ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อน

พายุหมุนเขตร้อน

พายุหมุนเขตร้อน (Tropical cyclones) หรือไซโคลน ภัยธรรมชาติที่ก่อตัวบริเวณเหนือผิวน้ำทะเลในพื้นที่เขตร้อน และยิ่งทวีความรุนแรงเมื่อโลกเผชิญกับ Climate change

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เป็นปรากฎการณ์ที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน ตลอดจนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และยังส่งผลให้ผู้คนนับล้านทั่วโลกต้องไร้ที่อยู่อาศัย ต้องพลัดถิ่น