การช่วยเหลือเยียวยาผู้ลี้ภัย กลุ่มเปราะบางในประเทศไทยและทั่วโลก

กลุ่มเปราะบาง คือใคร

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในวิกฤตผู้ลี้ภัย มีผู้ลี้ภัยหรือผู้พลัดถิ่นรวมถึงบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจำนวนมากที่ตกอยู่ในความเสี่ยงเนื่องจากสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญ หรือได้รับผลกระทบในสงครามและความขัดแย้ง ซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ หรือได้ความช่วยเหลือที่ต้องการได้ ผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่น และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจึงเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางมากที่สุดในโลก

แต่ในกลุ่มนี้ยังมีกลุ่มเปราะบางยิ่งกว่า ที่ UNHCR ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเป็นลำดับต้น ๆ  ได้แก่ เด็ก ผู้หญิง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่กำลังต้องการการดูแล คุ้มครองอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปลอดภัย และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในช่วงเวลาที่ท้าทายมากที่สุด ท่ามกลางสงครามและความขัดแย้ง

ประเภทของกลุ่มคนเปราะบาง 

กลุ่มคนเปราะบาง คือใครบ้าง? โดยทั่วไป กลุ่มเปราะบางสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

กลุ่มเปราะบางทางด้านร่างกาย

กลุ่มเปราะบางทางด้านร่างกาย เป็นกลุ่มคนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลทางด้านร่างกาย อยู่ในภาวะร่างกายอ่อนแอ มีปัญหาทางด้านสุขภาพ หรือวุฒิภาวะยังไม่พร้อมในการตัดสินใจ เช่น เด็กแรกเกิด หญิงตั้งครรภ์ บุคคลทุพพลภาพ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น โดยในวิกฤตผู้ลี้ภัย ผู้คนจำนวนมากได้รับบาดเจ็บ หรือสูญเสียอวัยวะที่ต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเปราะบางทางด้านจิตใจ

กลุ่มเปราะบางทางด้านจิตใจ คือ กลุ่มคนที่มีบาดแผลที่เราอาจมองไม่เห็นจากภายนอก ความบอบช้ำทางจิตใจหลังต้องเผชิญกับความโหดร้ายในสงครามอาจเยียวยาได้ยากกว่าบาดแผลภายนอก กลุ่มเปราะบางทางด้านจิตใจจึงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยความเข้าใจ จากทั้งครอบครัว ชุมชน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ โดย UNHCR ให้ความสำคัญต่อการเยียวยาจิตใจไม่แพ้กัน 

กลุ่มเปราะบางทางด้านสังคม

กลุ่มเปราะบางทางด้านสังคม คือกลุ่มคนที่อาจยังไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ ขาดอิสระในการดำเนินชีวิต รวมไปจนถึงการที่กลุ่มเปราะบางถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น ผู้พลัดถิ่น ผู้ลี้ภัย บุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อย หรือสมาชิกของกลุ่มสังคมเฉพาะ

กลุ่มเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจ

ในวิกฤตผู้ลี้ภัย ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นมักเป็นต้องเผชิญกับความท้าทายและเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน ความขัดแย้งที่ยาวนานที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ หรือภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเร็วเพียงชั่วพริบตา แต่สามารถสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงเศรษฐกิจโลกอย่างมหาศาล มากกว่าครึ่งของผู้ลี้ภัยในหลายพื้นที่มีชีวิตอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน

 

ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

โครงการของ UNHCR ที่ให้การคุ้มครองดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

UNHCR มีโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางมากมายระหว่างที่พวกเขาต้องพลัดถิ่นหรือลี้ภัย และให้ความสำคัญในการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้เป็นลำดับต้น ๆ โดยมุ่งเน้นการมอบความคุ้มครอง และสวัสดิภาพของผู้ลี้ภัย เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปลอดภัย ตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาต้องลี้ภัย ให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง หรือสามารถเดินทางกลับบ้านได้ด้วยความสมัครใจ

อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย ให้ความรู้ และให้ความคุ้มครองเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดความรุนแรงหรือการถูกคุกคามทางเพศในกลุ่มเปราะบาง มอบที่พักพิง สิ่งของบรรเทาทุกข์ การรักษาพยาบาลรวมไปถึงการเยียวยาจิตใจ พร้อมส่งเสริมการหาทางออกที่ยั่งยืน

กลุ่มเปราะบางที่เราให้ความคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือ ได้แก่ เด็ก ผู้หญิง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยเฉพาะเด็กกำพร้า ต้องพลัดพรากจากครอบครัว เด็กที่เสี่ยงขาดสารอาหาร ผู้หญิงที่เผชิญความรุนแรง กลุ่ม LGBTQ+ ไปจนถึงผู้ลี้ภัย และผู้พลัดถิ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการและให้ความช่วยเหลือได้ผ่านการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้เปราะบาง

ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างไรบ้าง

การบริจาคเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างไรบ้าง?

UNHCR จะนำเงินบริจาคทั้งหมดที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเปราะบาง โดยจะส่งมอบความช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ อย่างทันท่วงที เพื่อช่วยชีวิตผู้คนให้ได้มากที่สุด ซึ่งการบริจาคเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางของคุณจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งของจำเป็นในการบรรเทาทุกข์ เช่น ที่พักพิง เต็นท์ฉุกเฉิน เสื่อนอน อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มอบความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้พวกเขาสามารถตัดสินใจเลือกหาสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดสำหรับครอบครัว เช่น ครอบครัวที่มีผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ อาจะต้องการการรักษาพยาบาล หรือยาประจำตัว ในขณะที่ครอบครัวที่มีเด็ก ๆ อาจต้องการเงินในการจ่ายค่าเล่าเรียนของลูก ๆ มากกว่า เป็นต้น

ขั้นตอนการรับบริจาคเงินให้กลุ่มเปราะบาง

ขั้นตอนการบริจาคเงินให้กลุ่มเปราะบางสามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

  1. เข้าไปที่หน้าบริจาคในเว็บไซต์ของ UNHCR
  2. เลือกประเภทการบริจาค และระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค
  3. กรอกข้อมูลของท่าน เพื่อให้ UNHCR ส่งรายงานการทำงาน และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จากการบริจาคของท่าน
  4. กดบริจาค ผ่านช่องทางการชำระเงินที่ท่านเลือก

ช่องทางการบริจาคเงินให้ผู้ประสบกลุ่มเปราะบาง

หากคุณต้องการบริจาคเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ทาง UNHCR มีช่องทางการบริจาคทั้งหมด ดังนี้

  1. ร่วมบริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ UNHCR
  2. ร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร  ชื่อบัญชี UNHCR Special Account

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เลขที่บัญชี : 004-2-25859-6

ธนาคารกสิกรไทย (KBank) เลขที่บัญชี : 030-2-88804-3

ธนาคารกรุงไทย (KTB) เลขที่บัญชี : 167-0-19574-0

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (iBank) เลขที่บัญชี : 008-1-36212-9

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เลขที่บัญชี : 004-2-25859-6

สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @UNHCRThailand หรือทางอีเมล [email protected]

บริจาคเงินตอนนี้

ประเภทการบริจาคเงินให้กลุ่มเปราะบาง

การบริจาคเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

บริจาคเงิน

  • บริจาคแบบครั้งเดียว คือ สามารถเลือกมอบความช่วยเหลือและจำนวนเงินที่ต้องการบริจาคตามที่ทาง UNHCR ระบุไว้ หรือเลือกระบุจำนวนเงินด้วยตัวเอง 
  • บริจาคแบบรายเดือน คือ การร่วมบริจาคช่วยกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมบริจาคแบบรายเดือน ท่านสามารถมอบความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน

บริจาคเงินออนไลน์

ท่านสามารถเลือกบริจาคเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จากแอปพลิเคชันธนาคารบนสมาร์ตโฟนในระบบ mobile banking ผ่านบัญชีธนาคารของ UNHCR ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

ร่วมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เพื่อมอบความหวังและชีวิตใหม่ทำได้ง่าย ๆ ให้คุณเป็นผู้ให้ได้ทุกวัน

กลุ่มเปราะบาง เป็นกลุ่มคนที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือให้รอดพ้นจากเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ เป็นลำดับต้น ๆ  UNHCR พร้อมให้ความช่วยเหลือ และมอบความคุ้มครองให้ผู้ลี้ภัย และผู้พลัดถิ่น รวมถึงบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในกลุ่มเปราะบาง และสนับสนุนปัจจัยด้านต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเปราะบางมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้อีกครั้ง

โดยท่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุนโครงการต่าง ๆ และสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้ลี้ภัย และผู้พลัดถิ่น รวมถึงบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติใน กลุ่มเปราะบางจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่องได้เช่นเดียวกัน

See also

เด็กกำพร้า

เด็กกำพร้า

มอบความคุ้มครองเด็ก ๆ มอบความช่วยเหลือทั้งปัจจัย 4 ที่จำเป็น การศึกษา และพื้นที่ปลอดภัย ร่วมช่วยเหลือเด็กกำพร้าผู้ลี้ภัยกับทาง UNHCR  ยังมีโครงการช่วยเหลือเด็กผู้ลี้ภัยที่เป็นเด็กยากไร้

เด็กขาดสารอาหาร

เด็กขาดสารอาหาร

ช่วยเหลือเด็กขาดสารอาหารให้ข้ามพ้นวิกฤตความอดอยากในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา เร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ