ผู้ที่เดินทางกลับประเทศบ้านเกิด

ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลก ราว 79.5 ล้านคน ทั่วโลก กำลังพลัดถิ่น การตัดสินใจของบุคคลที่เดินทางกลับโดยสมัครใจพิจารณาจากหลายปัจจัยรวมไปถึงสถานการณ์โดยรวมของความขัดแย้งและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในการเดินทางกลับ

UNHCR ทำงานร่วมกับรัฐบาลและองค์กรพันธมิตรเพื่อสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือในการเดินทางกลับมาตุภูมิอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยการ:

  • สนับสนุนการดูแลและเพิ่มพูนทักษะ รวมถึงเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นระหว่างการพลัดถิ่นที่ช่วยผู้ลี้ภัยเมื่อพวกเขาการเดินทางกลับ
  • ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลี้ภัยตัดสินใจด้วยความสมัครใจ ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน รวมถึงการจัดการเยี่ยมพื้นที่หรือ “go-and-see” และการให้คำปรึกษา
  • สนับสนุนพาหนะในการเดินทางกลับ
  • ติดตามสถานการณ์ของผู้เดินทางกลับประเทศต้นทาง
  • อำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางกลับ เช่นการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย บ้าน ที่ดินและการปรับปรุงพื้นที่
  • ทำงานและประสานงานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เดินทางกลับจะมีอาชีพและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งเมื่อเดินทางกลับ
  • สนับสนุนให้การเดินทางกลับมาตุภูมิเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาระดับชาติของประเทศต้นทาง