Interno raseljena lica

Interno raseljena lica u potrazi za sigurnošću nisu prešla međunarodno priznatu granicu. Za razliku od izbeglica, oni beže unutar granica svoje zemlje.

UNHCR je osnovan između ostalog i da pruža zaštitu i pomoć svima koji su pogođeni prisilnim raseljavanjem, uključujući i IRL. U situacijama raseljavanja ljudi preuzimamo ulogu koordinatora i operativnog izvršioca da bismo osigurali da se naš rad temelji na zaštiti i da bismo, na taj način, sprečili dalje raseljavanje. Takođe, pružamo urgentnu pomoć koja je od životnog značaja i radimo na iznalaženju rešenja za raseljene zajednice.

Prema podacima Centra za praćenje internog raseljenja (IDMC), krajem 2019. godine, oko 45,7 miliona ljudi bili su interno raseljeni kao posledica oružanih sukoba, generalizovanog nasilja ili kršenja ljudskih prava.

U Republici Srbiji, od 199.684 IRL koji su izbegli sa Kosova u periodu od 1999. do 2004. godine, 68.514 njih još uvek nisu rešili svoje potrebe koje su posledica raseljavanja. Romi interno raseljena lica su u daleko najugroženijem položaju od svih njih.